MÜNAFİQLƏR HAQQINDA ŞƏRHLƏR

 

Münafiqlərdə müdhiş bir irq heyranlığı olur. Zuxruf surəsi, 51 və 54-cü ayələrdə, şeytandan Allaha sığınaram. “Firon öz qövmü içində bağırdı” Münafiq çirkinliyi, bağırmağı onu göstərir. “Ey xalqım! Məgər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi?” Onlara necə təsir edir? Mülklə təsir edir. “… altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi?” Yəni bütün bu kapital mənə aiddir deyir. O kapitalist ruhunu vurğulayır. “Məgər görmürsünüzmü?” Bunu da alçaltmaq üçün söyləyir. “Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi?” Bax, hz. Musa (ə.s)-a bundan deyə xitab edir görürsənmi?

Öz zəninə görə onu hörmətdən salacaq. Münafiq lovğalığı belə olar. Üslubunda şərəfsiz bir üslub istifadə edir. Təkəbbüründən “… bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən” –deyir görürsənmi? Yəni münafiqlərdə irq düşüncəsi çox əhəmiyyətlidir. İrqə, irq üstünlüyünə çox hörmət göstərərlər. Özlərinə görə əlbəttə. “… və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən”. Yəni danışa belə bilmir deyir. “Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib?” Tam münafiqin axmaqca izahını göstərir.Beləliklə öz qövmünü kiçik hesab etdi,” Münafiqlərdə bu vardır. Yəni təhqir edilərək, alçaldılaraq dərin dövlətə bağlanarlar.

Dərin dövlətə qarşı çox hörmətlidir münafiq, möminlərə qarşı həyasızdır. Yəni dərin dövlətə qarşı it kimidir. Boyun əyər və hər nə desə ona qarşı tam bir təslimiyyətlə təslim olar. Münafiqin dərin dövlətə hörmətdə, nəzakətdə, əsla qüsuru olmaz. Onlar da onları alçaldaraq öz nəzarətlərinə alarlar. Bax nə deyir? “Firon öz xalqını alçaltdı,” Alçaltdı. “… onlar da ona itaət etdilər”. Bax Allaha boyun əymir, müsəlmanlara hörməti olmur, amma dərin dövlətə qarşı it kimi boyun əyici və yazıq mövqedə olur. “Həqiqətən, onlar fasiq adamlar idilər”. Yəni Allahın hökmlərini dinləməyən.

Şeytandan Allaha sığınaram. “…Firon şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi. O dedi: Bunlar kiçik bir dəstədir”. Bax, bunlar deyə söyləyir. Azlıq və aşağı bir irq olaraq görür onsuz da müsəlmanları. “Əlbəttə onlar bizə qarşı güclü bir kin bəsləyirlər”. Münafiq olduqlarını bildiyi üçün möminlər əlbəttə nifrət edirlər. Doğrudur, amma düzəlmələrini istəyirlər. “Biz ayıq-sayıq dəstəyik”. Bütün münafiqlərdə bu iddia vardır. Özlərini çox ayıq-sayıq zənn edərlər. Xeyli zəkalı və hiyləgər zənn edərlər. “Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq”. Yəni Allah verdiyi neməti münafiqlərin əlindən alır.

Halbuki çox gözəl yerlərdə yaşayırlar. Lakin münafiqlər azdıqları üçün Allah bəla olaraq onların əlindən bu nemətləri alır. “Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq”. Məsələn, Allah soylu mövqe də xeyli bol mal, imkan verir. İslamın xidmətinə yönəltmələri lazım olarkən o mövqeləri, oradan da Allah onları alır. “Beləcə, Biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik”. (Şuəra surəsi, 53) Allah bu münafiqlərin bütün imkanlarını müsəlmanların əlinə verdiyini söyləyir. Münafiqlər sözlə sanki, müsəlmanlarla öz düşüncəsinə görə belə oynamağa çalışar. Münafiqin xüsusiyyətini daim təsdiq edir. Yəni Fironda bunu görürük. Münafiq insanlara yaramaq üçün təriflər yağdırar. Bunu yenə eyni şəkildə Fironda öz dəstəkçilərinə qarşı istifadə etdiyi üslubda görürük.

Bax, bu çox çaşdırıcıdır. Münafiq dərin dövlətə qarşı it kimi sadiq, it kimi çalışqandır. Quranda bunu görürük. Məsələn, Fironun əmrində əlli dərəcədə böyük blok daşlarını bütün gücüylə daşıyır. Amma peyğəmbərə xidmət mövzusunda tam fərqli bir üslubları var. Müsəlmanlara qarşı çox həyasız və tərs, lakin dərin dövlət mənsublarına qarşı son dərəcə boyun əyici, hörmətli, itaətli, mükəmməl bir rəftar göstərir. Çünki onlardan qorxur. Firon nə deyir? “Sizi çarpazlayıb qolunuzu, ayağınızı kəsərəm və sizi xurma budaqlarına asaram” -deyir. Amma müsəlman ona elə bir şey demir. Onun üçün müsəlmanlara qarşı çox azğın, lakin küfrə qarşı boyun əyicidir. Quranda bu yol, bu üsul çox uzun izah edilmişdir.

 

MÜNAFİQLƏR DƏRİN DÖVLƏTƏ QARŞI İNANILMAZ BİR HÖRMƏT EDƏRLƏR. HZ. MUSA DÖVRÜNDƏ FİRONUN ÜSTÜNLÜYÜNƏ İNANDIQLARI ÜÇÜN ONUN YANINDA KÖLƏ OLMAĞI QƏBUL EDİRLƏR

Şeytandan Allaha sığınaram, Muminun surəsi 101-ci ayədə “Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq”. Məsələn İngilis dərin dövlətini, İngilis soyunu, üstün görür Anglosakson irqini üstün görür. Deyir ki, “Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi” -soy üstünlüyü- “olmayacaq”. Artıq sən nə Anglosakson ədəbiyyatı nə də Viking ədəbiyyatı yaza bilərsən. Heç birisini edə bilməzsən. Allah…və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”. (Muminun surəsi, 101) deyir. Kəşfiyyatçı olurlar. “O nə oldu? Bu nə oldu?” Onu belə edə bilməzsiniz deyir Allah.

Münafiq dərin dövlətə qarşı ağıla sığmaz hörmətli və çalışqan olar. Bu çox mənalıdır. Məsələn, səhərə qədər yuxusuz qalar, çox yandırıcı istidə işləyər, hər şeyi edər. Firon qövmündə münafiqlər tam mənasıyla heyvan rəftarı görür. Daş daşıtdırırlar, döyürlər, söyürlər. Amma o irqin üstünlüyünə inandıqları üçün onlara it kimi xeyir verməyi düşünürlər. Amma müsəlmanlara qarşı da hər cür oyunu, hər cür pisliyi, çirkinliyi edirlər.