İbn Həcər bu barədəki təhlillərində onun fəzilətli olmasının səbəbini dövründəki ağır fitnələrdə göstərir. “Dövrünün fitnələri çox olduğu üçün onun savabı da çoxdur. (İbn Həcər, a. g. e., s. 71)    

flowers 243(1)