1) TirmizininSünenində 3-ü

2) Əbu Davudun Sünenində 8-i

3) İbn-Macənin Sünenində 8-i

4) Əhməd ibn Hənbəlin Müsnədində 12-si

5) Əbdülrəzzaq ibn Həmmamın əl-Musannəfində 8-i

6) İbn Əbi Şeyxənin el-Musannəfində 14-ü

7) İbn Hibbanın Səhihində 7-si

8) Heysəminin Zəvaidində 20-si

9) Suyutinin  Camius-Karında 8-i

10) əl-Müttəqi əl-HindininKenzül-Ummalında 59-u

11) Hakimin Müstedrekində 12-si

12) Deyləminin əl-Firdevsində 7-si

13) Darekutninin Sünənində 1-i

olmaqla, bu qaynaqlarda Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar cəmi 159 etibarlı hədisi-şərif  var.

 

Bundan əlavə böyük İslam alimlərindən,

İbn Kəsr 3,

Hafiz Busuri 2,

Zehebi 5,

Munziri 1,

Azimabadi 6,

Elbani 6 etibarlı hədisi-şərifə əsərlərində yer vermişlər.

 

Bunlar  Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar hədislərin tapıldığı etibarlı qaynaqların yalnız bir qismidir. Bunların xaricində də bir çox etibarlı qaynaqda Hz. Mehdi (ə.s) mövzusundakı hədislər və şərhlər vardır.

 cicek1