Risaləi Nur külliyyatında münafiqlik haqqında bu şərhləri etmişdir

SON DƏRƏCƏ ALÇAQLIĞA DÜŞMÜŞ BİR VİCDAN Kİ, BİLƏRƏK DİNİNİ DÜNYAYA SATAR VƏ BİLƏRƏK HƏQİQƏT ALMAZLARINI MURDAR, ZƏRƏRLİ ŞÜŞƏ PARÇALARINA DƏYİŞƏR DƏRƏCƏDƏ MÜNAFİQLİYƏ GİRMİŞ, İNSAN SURƏTİNDƏKİ İLANLARA HƏQİQƏTİ SÖYLƏMƏK HƏQİQƏTƏ QARŞI BİR HÖRMƏTSİZLİKDİR. (Mektubat, səh. 346)

MÜNAFİQ İMANSIZDIR, İNANCSIZDIR, ÜRƏKSİZDİR, VİCDANSIZDIR VƏ PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V)- İN ƏLEYHİNƏ OLANLARDIR. (Əmirdağ Lahikası səh. 78-79)

Gizli münafiqlərin təqib etdikləri iki plandan biri: “MƏNİM ŞƏRƏFİMİ QIRMAQ İLƏ GUYA RISALƏİ NURUN QİYMƏTİ DÜŞƏCƏK”.

İkincisi: “NUR ŞAGİRDLƏRİNİ NARAHAT ETMƏKLƏ, ZƏİFLƏTMƏKLƏ RİSALƏİ NURUN YAYILMASINA MANE OLUNACAQ.”-fikridir. HEÇ QORXMAYIN! MİLYONLARLA QƏHRƏMAN BAŞLARI FƏDA OLDUQLARI BİR QÜDSİ HƏQİQƏTƏ BİZİM KİMİ BƏZİ BİÇARƏLƏRİN BAŞLARI DA FƏDA OLSUN. (Şüalar, səh. 436)

sualar1

Sual: Kafirlərin pislənilməsi iki ayə ilə kifayətlənilmişdir. Bəs niyə münafiqlərin pislənilməsi on iki ayənin xülasəsiylə uzadılmışdır?

Cavab : Münafiqlər haqqında sözün uzadılması, yəni uzatmağı zərurət etdirən bir neçə incə məqamlar vardır:

Birincisi: DÜŞMƏN MƏCHUL OLDUĞU (BİLİNMƏDİYİ) HALDA DAHA ZƏRƏRLİ OLAR. ALDADICI OLSA, HİYLƏGƏR OLSA, FƏSADI DAHA BÖYÜK VƏ ŞİDDƏTLİ OLAR. DAXİLDƏ OLSA, ZƏRƏRİ DAHA ÇOX OLAR. ÇÜNKİ, İÇDƏKİ DÜŞMƏN QÜVVƏNİ DAĞIDAR, CƏSARƏTİ AZALDAR. XARİCDƏKİ DÜŞMƏN İSƏ ƏKSİNƏ, TƏRƏFDARLARI DAHA DA GÜCLƏNDİRƏR, MÖHKƏMLİYİ ARTIRAR. MÜNAFİQLƏRİN CİNAYƏTİ, GÜNAHI, İSLAMA QARŞI ÇOX BÖYÜKDÜR. İSLAM ALƏMİNİ ZƏLZƏLƏYƏ MƏRUZ BURAXAN MÜNAFİQLİKDİR. BUNA GÖRƏ DƏ, ŞANI ÇOX BÖYÜK OLAN QURAN, MÜNAFİQLƏRİ DAHA ÇOX PİSLƏMİŞ VƏ TƏNQİD ETMİŞDİR.

Üçüncüsü: İNCƏLİKLƏ LAĞA QOYMA, NİZAM, İKİ ÜZLÜLÜK, HİYLƏ, YALAN, RİYA KİMİ PİS ƏXLAQLAR MÜNAFİQDƏ VAR. KAFİRDƏ İSƏ O DƏRƏCƏDƏ YOXDUR…

Dördüncüsü: MÜNAFİQLƏRİN ƏKSƏRİYYƏTİ, ŞEYTANİ BİR ZƏKA SAHİBLƏRİ OLUB, DAHA HİYLƏGƏR, DAHA HOQQABAZ OLURLAR…. (İşaratül-İcaz, səh. 83, 84)

 1