Bunlar, Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. (Ənam surəsi, 89)         

al-quran

 

… Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. Ərəbcə oxunuşu:

Ulaikə əlləziynə atəynahum əlkitabə və əlhukmə və ənnubuvvətə fə ən yəkfur biha haulai fə kad vəkkəlna biha kavmən ləysuu biha bi kafiriynə

Fə ən  yəkfur biha haulai fə  kad vəkkəlna biha kavmən ləysuu biha  bikafiriynə

80 +51 +  310 +  8  +  38   +   80 + 104 +   107  +    8  +     147  +    107 +   8 +    363 =1411-1990 (Şəddəsiz)

80 +51 +  310 +  8  +  38   +   80 + 104 +   127  +    8  +     147  +    107 +   8 +    363 =1431- 2010 (Şəddəli)