… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi alimdir, öndərdir… Müqəddəsliyin, təmizliyin, ibadətin və elmin qaynağıdır. Ona görə də Rəsulullah (s.ə.v)- in dəvəti ona (İmam Mehdiyə) təqdim edilmiş və ona buraxılmışdı. Hz. Fatimənin tərtəmiz nəslindən gəlir. Qureyş xanədanından, Haşimoğulları zirvəsindən və Peyğəmbərin pak nəslindən gəlmiş, Allah Əzzə və Cəllənin razılığına malikdir.” (İman və küfr kitabı üsulu kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) əl-Kuleyni, I cild )

37