19

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: “(Mehdinin)… Alnı geniş və parlaqdır …”

(Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p. b. u. h) , By Seyed Husain Husaini)