Hz. Mehdi (ə.s)-ın bir adı da “Aslandır”

“MAVƏRAÜNNƏHRDƏN bir adam (hz. Mehdi (ə.s)) çıxar, ONA ƏL-HARIS (ASLAN) deyilər. Onun əsgərlərinin komandiri olan bir adama da Mənsur deyilər. O, Əl-Haris eynilə Qüreyşin Rəsulullah (s.ə.v)-ə zəmin hazırladığı kimi, Al-i Məhəmmədə zəmin hazırlayar və ya onları yerləşdirər. Hər möminin ona kömək etməyi və ya dəvətini qəbul etməyi vacibdir, (rəvayətçi şəkk etmişdir)”.

(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))

Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (r.a)

(Et-Tac, Ali Nâsif El-Hüseynî, cild. 5, səh. 617)

(Sünen-i Ebu Davud Terceme Ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)

 

** Haris-aslan deməkdir.

Numaninin Gaybeti: “Ey imanlıların ən hörmətlisi, bizə sənin Mehdin haqqında xəbər ver”. İnananların ən hörmətlisi buyurdu: “…Hz. Mehdi (ə.s) hazırlıqlı, təsir sahəsi geniş, müzəffər (qalib olan) bir aslandır…”.

(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)


R0031