Hz. Mehdi (ə.s) cənnətlə müjdələnilmişdir

İbn Abbasdan; dedi ki: Hz. Rəsulullah belə buyurdu: “Hz. Mehdi (ə.s) Cənnət əhlinin tovuzudur.” (El-Fusul’ül-Mühimme, səh. 295; İbn-i Şirveyh-i Deylemî, el-Firdevs, Elif ve Lâm babı; Yenabî’ül-Mevedde, səh. 181, 435 ve 489; Nur’ül-Ebsar, səh. 154)

 

Ənəs ibn Malikdən; dedi ki: Hz. Rəsulullahın belə buyurduğunu eşitdim: “Biz Əbdül Mütəllib övladlarından yeddi adam Cənnət əhlinin əfəndiləriyik: Mən, Həmzə, Əli, Cəfər, Həsən, Hüseyn və Mehdi.” (Sünen-i İbn-i Mace, hadis no: 4077, Yenabî’ül-Mevedde, səh.435, Savaik-ül Muhrika, səh.309, Zehair-ül Ukba, səh.15, Metalib-üs Sual, ikinci bab, el- Burhan fi Alamat-ül Mehdi, ikinci bab ve…)


R0372