Hz. Mehdi (ə.s)-ın 3 vəzifəsi olacağı haqqında Risalə-i Nurda belə bəhs edilir:

 

1)  (Kastamonu Lahikası, səh. 139)

Həmbu ÜÇ VƏZAİFİ (VƏZİFƏ) BİRDƏNBİR ŞƏXSİN,YAXUD (BİR) CAMAATINBUDÖVRDƏ MÜKƏMMƏL ŞƏKILDƏ YERİNƏ YETİRMƏYİ VƏ BİRBİRİNİCƏRH ETMƏMƏSİ (bir-birinə maneolmamağı, zərərverməməyi) ÇOXUZAQ, SANKİQABİLGÖRÜLMÜR (YƏNI QEYRİ-MÜMKÜNDÜR). (Yalnız) Axırzamanda, ALİBEYTİNƏBƏVİNİN (s.ə.v) (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-insoyunun) CAMAATINURANİYƏSİNİ (NURANİCAMAATINI) TƏMSİLEDƏNHZ. MEHDİNİNVƏ CAMAATINDAKI ŞƏXS-İMƏNƏVİSİNDƏİÇTİMA EDƏ BİLƏR(MÜMKÜN OLAR, ÜÇ VƏZİFƏNİ BİRDƏN YERİNƏ YETİRƏ BİLƏR).

 

2)  (Emirdağ Lahikası, səh. 265)

Dəfələrlə məktublarımda qeyd etdiyim kimi, HZ. MEHDI AL-İ RƏSULUN (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələn hz. Mehdi (ə.s)-ın) TƏMSİL ETDİYİ QÜDSİ CAMAATININ ŞƏXSI MƏNƏVİSİNİN ÜÇ VƏZİFƏSİ (müqəddəs) var. Əgər qiyamət tez baş verməsə və bəşər (insanlar) tamamilə yoldan çıxmasa, o vəzifələri onun cəmiyyəti və seyidlər camaatı (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələnlərin) edəcəyini rəhmət-i İlahiyyədən (Allahın rəhmətindən) gözləyirik və ONUN ÜÇ BÖYÜK VƏZİFƏSİ OLACAQ.

 

(Emirdağ Lahikası, səh. 266)

saidnursi

Birinci: FƏNN VƏ FƏLSƏFƏNİN tasallutu ilə (təsiriylə) və MADDİYYUN VƏ TABİYYUN TAUNUNUN, (materializm, darvinizm və ateizm xəstəliyi) bəşərə intişar etməsiylə (insanlar arasında yayılmasıyla), hər şeydən əvvəl FƏLSƏFƏNİ VƏ MADDİYYUN FİKRİNİ (materializm, darvinizm və ateizm kimi Allahı inkar edən dinsiz cərəyanları) TAM SUSDURACAQ TƏRZDƏ imanı qurtarmaq, Əhl-i imanı dəlalətdən mühafizə etməkdir (iman edənləri azğınlıqdan qorumaqdır)…

İkinci vəzifəsi:  XİLAFƏT-İ MƏHƏMMƏDİYƏ (S.Ə.V) ÜNVANI İLƏ (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi ünvanı ilə) ŞƏAİRİ İSLAMİYYƏNİ (İslam əxlaqının əsaslarını) ihya etməkdir (yenidən canlandırmaqdır). ALƏM-İ İSLAMIN VƏHDƏTİNİ (islam aləminin birliyini) NÖQTƏ-İ İSTİNAD EDİB (dayaq nöqtəsi edib) bəşəriyyəti (insanlığı) maddi və mənəvi təhlükələrdən və Qəzəb-i İlahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır. Bu vəzifənin nöqtə-i istinadı (dayaq nöqtəsi) və xadimləri (qulluqçuları), MİLYONLARLA ƏFRADI (fərdləri) OLAN ORDULAR lazımdır.

Üçüncü vəzifəsi: O ŞƏXS BÜTÜN ƏHL-İ İMANIN (iman edənlərin) MƏNƏVİ KÖMƏYİ İLƏ VƏ İTTİHAD-I İSLAMIN MÜAVƏNƏTİ İLƏ (islam birliyinin köməkliyi ilə) və BÜTÜN ÜLƏMA VƏ ÖVLİYANIN (alimlərin və vəlilərin), xüsusilə AL-İ BEYTİN NƏSLİNDƏN (peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan) HƏR ƏSRDƏ QÜVVƏTLİ VƏ KƏSRƏTLİ (ÇOX SAYDA) OLAN MİLYONLARLA FƏDAKAR SEYİDLƏRİN İLTİHAQLARI İLƏ (peyğəmbər soyundan gələn fədakar kəslərin iştiraklarıyla) O VƏZİFƏ-İ ÜZMANI (böyük vəzifəni) YERİNƏ YETİRMƏYƏ ÇALIŞAR.

 

3)  (Tılsımlar Mecmuası, səh. 168)

Hərçənd HƏR ƏSRDƏ HİDAYƏT VERƏN MEHDİ BƏNZƏRİ VƏ MÜCƏDDİD GƏLƏR VƏ GƏLMİŞDİR. Lakin, hər biri ÜÇ VƏZİFƏDƏN (YALNIZ) BİRİNİ BİR CƏHƏTDƏN  ETMƏYİ ETİBARI İLƏ (yalnız bir vəzifəni yerinə yetirdiyinə görə) AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİSİ ADINA SAHİB OLMAMIŞDILAR.

 

4)  (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

Bəzi ayət-i kərim (ayələr) və hədis-i şərif (hədislər) AXIRZAMANDA GƏLƏCƏK BİR MÜCƏDDİD-İ ƏKBƏRİ (ən böyük mücəddidi) məna-yı işari ilə (işarəli mənada) xəbər verirlər. Lakin, O GƏLƏCƏK ŞƏXSİN VƏ CƏMİYYƏTİNİN ÜÇ VƏZİFƏSİNDƏN ən əhəmiyyətli (əsas, vacib olanı) olanı və zahirən (görünüşcə) ən kiçik görünən imanı qurtarmaq və Həqaiq-i İmaniyəni (iman həqiqətlərini) günəş kimi göstərməkdir, Risalə-i Nur və şagirdlərinin (tələbələrinin) şəxs-i mənəvisi tam yerinə yetirdiklərinə görə, O GƏLƏCƏK ŞƏXSƏ DAİR XƏBƏRLƏRİ İŞARƏLƏRİ, RİSALƏ-İ NURUN ŞƏXSİ MƏNƏVİSİNƏ HƏTTA BƏZƏN TƏRCÜMƏÇİYƏ DƏ TƏTBİQƏ (tətbiq etməyə) çalışmışlar və Şəriəti əhya (Quran əxlaqının əsaslarını xatırladaraq yenidən həyata keçirmək) və xilafəti tətbiq olan ÇOX (ALLAHIN ƏMRLƏRİNƏ TABE OLAN) GENİŞ MİQYASDA HÖKM EDƏN BU MÜHÜM VƏZİFƏNİ NƏZƏRƏ ALMAMIŞLAR.

Ümmətin gözlədiyi, AXIRZAMANDA GƏLƏCƏK ŞƏXSİN ÜÇ VƏZİFƏSİNDƏN ƏN MÜHÜM OLANI (vacib olanı), ƏN BÖYÜYÜ VƏ ƏN QİYMƏTDARI (QİYMƏTLİSİ) OLAN IMAN-I TƏHQİQİYİ (HƏQİQİ İMANI) NƏŞR YOLU İLƏ YAYMAQ VƏ ƏHL-İ İMANI (İMAN GƏTİRƏNLƏRİ) DƏLALƏTDƏN (AZĞINLIQDAN) QURTARMAQDIR…

Bu həqiqətdən aydın olur ki, SONRA GƏLƏCƏK O MÜBARƏK ZAT RİSALƏ-İ NURU BİR PROQRAM OLARAQ NƏŞR VƏ TƏTBİQ EDƏCƏK (yazma və paylama yolu ilə yayacaq və tətbiq edəcək).

O ŞƏXSİN İKİNCİ VƏZİFƏSİ, ŞƏRİƏTİ (Quran əxlaqının əsaslarını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətini) İCRA VƏ TƏTBİQ ETMƏKDİR (yerinə yetirməkdir).

Birinci vəzifə, maddi qüclə deyil, bəlkə qüclü etiqad (güclü və səmimi bir iman) və ixlas (yalnız Allahın məmnuniyyətini ummaq) və sədaqətlə (səmimi qəlbdən) yerinə yetirilidiyi halda,BU İKİNCİ VƏZİFƏNİ TƏTBİQ ETMƏK ÜÇÜN, ÇOX BÖYÜK MADDİ QÜC VƏ HAKİMİYYƏT LAZIMDIR.

O şəxsin üçüncü vəzifəsi:  XİLAFƏT-İ İSLAMİYƏNİ (islam əxlaqını) İTTİHAD-İ İSLAMA BİNA EDƏRƏK (islam birliyi üzərinə quraraq), İSƏVİ RUHANİLƏRİYLƏ (dindar xristianlarla və xristian alimləri ilə) İTTİFAQ EDİB (iş birliyi və həmrəylik quraraq) DİN-İ İSLAMA (islam dininə) XİDMƏT ETMƏKDİR. BU VƏZİFƏ, ÇOX BÖYÜK BİR SƏLTƏNƏT, GÜC VƏ MİLYONLARLA FƏDAKARLARIN (milyonlarla insanın fədakarcasına) iştirakı ilə TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏR (yerinə yetirilə bilər).

Birinci vəzifə, o iki vəzifədən üç-dörd dərəcə daha çox qiymətdardır (qiymətlidir), lakin O İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏLƏR ÇOX PARLAQ VƏ ÇOX GENİŞ BİR DAİRƏDƏ (sahədə) VƏ ŞAŞALI (dəbdəbəli) BİR TƏRZDƏ OLDUĞUNA GÖRƏ ÜMUMİNİN VƏ AVAMIN NƏZƏRİNDƏ (ümumi camaatın və xalqın gözündə) DAHA ƏHƏMİYYƏTLİ (vacib) GÖRÜNÜRLƏR.