Quran təkamül nəzəriyyəsini çürüdür

Təkamül nəzəriyyəsi kimi ideoloji məna ifadə edən və İslam dininin həqiqətləri ilə ziddiyyət təşkil edən bir nəzəriyyəni müdafiə etmək, inanc sahibi bir adamın qəti olaraq çəkinməli olduğu bir vəziyyətdir. Bu səhvə yol verən bir müsəlmanın haqqında məlumat sahibi olmadığı bu mövzunun arxasından getməkdən imtina etməlidir. Çünki bu, Allahın iman edənlərə bir əmridir. Quranda bu şəkildə buyurulur:

Haqqında məlumatın olmayan şeyin ardına düşmə; çünki qulaq, göz və ürək, bunların hamısı ondan məsuldur. (İsra surəsi, 36)

Müsəlmanların diqqət etməli olduqları əhəmiyyətli məsələlər

Materialist fəlsəfə həyatın meydana gəlməsini təkamül nəzəriyyəsi ilə açıqlayır. Təkamül nəzəriyyəsi ilə materialist fəlsəfə bir-birini tamamlayan iki düşüncə sistemidir. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları Allaha inanmadıqları, təsadüfü ilahlaşdırdıqları, yaradılış həqiqətinə tamamilə qarşı olduqları halda nəzəriyyələrinin qəbul edilməsini sürətləndirəcəyini düşündükləri üçün dindar təkamülçülərin Allahın canlıları təkamüllə yaratdığı fikrinə qarşı səssiz qalıb hətta çox vaxt bu fikri təşviq edirlər. Ancaq bu yalnız bir taktikadır.

Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları dinə və yaradılış həqiqətinə qəti olaraq qarşıdırlar. Hətta bu fikrin güclənməsinin qarşısını almaq üçün lazım olsa, təkamül nəzəriyyəsi ilə yaradılış arasında bir uyğunluq varmış kimi göstərilə biləcəyini, bunun yaradılışı müdafiə edənlərin gücünü qıracağını müdafiə edirlər.

Belə olan halda Allahın bütün kainatın Yaradıcısı olduğuna iman edib, elmin ortaya qoyduğu həqiqətləri gözardı edərək təkamül nəzəriyyəsinə dəstək vermək, üstəlik, Qurandakı açıq izahları görməzlikdən gələrək təkamülün Qurana uyğun olduğunu iddia etmək
curutuyor 1 çox səhv bir yanaşmadır.

Bundan başqa təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları, “Bu qədər insan təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etdiklərinə, universitetlərdə təkamülə inananların çoxluq təşkil etdiyinə görə nəzəriyyə doğrudur” məntiqi ilə kütlələr üzərində və bu vaxt inanclı insanlar üzərində də psixoloji təzyiq meydana gətirməyə çalışarlar. Ancaq bir nəzəriyyənin geniş kütlələr tərəfindən qəbul edilməsi, onun doğruluğuna dair bir dəlil deyil. Elm tarixi əvvəl azlıq təşkil edən kütlələr tərəfindən qəbul edilən, ancaq doğruluğu sonradan hər kəs tərəfindən başa düşülən həqiqətlərlə doludur. Mövzunun başqa bir istiqaməti isə bu gün təkamül nəzəriyyəsinin düşünüldüyü kimi bütün elm dünyası tərəfindən qəbul edilmiş bir nəzəriyyə olmamasıdır.

Son 20-30 il ərzində təkamül nəzəriyyəsini rədd edən elm adamlarının sayı sürətlə artmaqdadır. Bunların çoxu kainatdakı və canlılardakı qüsursuz dizaynı görərək darvinizm bütündən özlərini xilas edir. Bu elm adamlarının təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını ortaya qoyan çoxsaylı çalışmaları vardır. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Qərb Dünyası Allaha yönəlir, Harun Yəhya, Vural Nəşriyyat; Quran elmə yol göstərir, Harun Yəhya, Araşdırma Nəşriyyat) Bu səbəbdən elm dünyasının əksəriyyətinin təkamülə inandığı şəklində bir ümumiləşdirmə etmək son dərəcə səhv olar.

Təkamül nəzəriyyəsinin yaradılış ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin yanıldıqları və gözardı etdikləri çox əhəmiyyətli bir məqam var: Bəhsi keçən çevrələr darvinizmin əsas iddiasının, “canlı növləri bir-birlərindən təkamül keçirərək meydana çıxdı” tezisi olduğunu düşünürlər. Halbuki təkamülçülərin əsas iddiaları bu deyil. Daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları, “həyatın təsadüflər nəticəsində, şüursuz mexanizmlərlə meydana çıxdığını” iddia edirlər. Bu iddialarına görə isə yer üzündəki canlılıq “bir Yaradıcı olmadan, cansız maddənin öz-özünə” meydana gəlmişdir.

Sözü gedən iddia bir Yaradıcının varlığını daha başdan bəri rədd edir. Və buna görə də inanclı insanlar tərəfindən qətiyyən qəbul edilə bilməz. Ancaq bəzi müsəlmanlar bunun tam olaraq fərqində olmadıqları üçün “Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər” ehtimalı ilə yola çıxaraq təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etməkdə heç bir təhlükə görmürlər.

Lakin burada çox əhəmiyyətli bir təhlükəni gözardı edirlər. Unudulmamalıdır ki, təkamüllə din paralel kimi göstərilməyə çalışılanda, bəzi inanclı insanlar əslində qəbul edilməsi özləri baxımından tamamilə qeyri-mümkün olan bu fikrə dəstək vermiş, onu təsdiq etmiş olarlar. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları isə fikirlərini cəmiyyətə daha asan qəbul etdirmələrini təmin etdiyi üçün bu vəziyyətə göz yumarlar.

curutuyor 2

XX əsrdə əldə olunan elmi tapıntılar təkamülçülərin “canlılıq təsadüflərlə və təbii amillərlə öz-özünə meydana gəldi” istiqamətindəki əsassız iddialarını qəti olaraq rədd edir. Canlılardakı sözü gedən üstün dizayn və plan bütün canlıları üstün bir ağıl və məlumat ilə yaradanın Allah olduğunu göstərir. Ən sadə olaraq tanınan canlıların belə mürəkkəb kompleksliyə sahib olmaları təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənləri qəti olaraq çıxılmaz bir vəziyyətə salır. Yəni, canlılardakı qüsursuz strukturlar müəyyən vaxt ərzində meydana gələn dəyişikliklərlə meydana gələ bilməzlər.

İlk yaradıldıqları anda qüsursuz quruluşları ilə birlikdə mövcud olmalarıdır. Bir insan uzun vaxt keçdikcə ağciyərinin, gözünün və ya digər orqanlarının meydana gəlib bir-birlərinə birləşməklə meydana gələ bilməz. Hələ gözü, ürəyi, ağzı meydana gəlməmiş bir insanın bunların əmələ gəlməsini gözləyə bilmədən öləcəyi açıqdır. Belə ki, təkamülçülərin şəxsən özləri də bu həqiqəti tez-tez etiraf edirlər. Təkamülçü Pierre-Paul Grasse təkamül nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü təkamül mexanizmlərin yaradıcı güclərinin olduğuna inanmağın xəyalpərəstlik olduğunu belə qəbul edir:

“Darvinizmə görə tək bir bitki, tək bir heyvan, tam lazım olduğu şəkildə minlərlə və minlərlə faydalı təsadüflərə məruz qalmalıdır. Yəni, möcüzələr adi bir qayda halına gəlməli, inanılmaz dərəcədə az ehtimallara malik hadisələr asanlıqla reallaşmalıdır. Xəyal qurmağı qadağan edən bir qanun yoxdur, amma elm bu işin içinə daxil edilməməlidir. “(1)

Müsəlman təkamülçülər sadəcə bir neçəsindən bəhs etdiyimiz bu məsələlərə diqqət yetirməli və təkamül nəzəriyyəsinə dəstək verməkdən artıq imtina etməlidir.

“Sudan yaradılma təkamüllə yaradılışa işarədir” iddiası Quranda təkzib edilir

Həqiqətən, Biz insanı mürəkkəb olan bir qətrə sudan yaratdıq. Biz onu imtahan edəcəyik. Buna görə onu eşidən və görən etdik. (İnsan surəsi, 2)

Təkamüllə yaradılışı müdafiə edənlər yuxarıda qeyd olunan ayə kimi daha bir çox ayədə qeyd edilən “insanın sudan yaradıldığı” şəklindəki ifadələri öz iddialarına bir dəlil olaraq göstərməyə çalışırlar. Sudan bütün canlıların bu şəkildə meydana gəldiyini iddia edirlər.

Halbuki, insanın sudan yaradıldığının ifadə edildiyi ayələr də yenə İslam alimləri və təfsirçilər tərəfindən hər zaman spermadan yaradılma kimi təsvir edilmişdir. Məsələn, Almalılı Məhəmməd Həmdi Yazır İnsan surəsinin 2-ci ayəsini bu şəkildə təfsir edir:

“… Bu cür bir nütfədən yaradıldı. Raqibin açıqladığı üzrə nütfə əsasən saf suya deyilir. Kişinin suyuna də nütfə deyilmişdir. Ənənədə nütfə ilə sperma sinonim kimi sayılmışdır. Lakin Qiyamət surəsinin sonunda da keçdiyi kimi, Quranda” tökülən spermadan bu nütfə “(Qiyamət surəsi, 37) buyurularaq nütfənin spermadan bir parça olduğu ifadə edilmişdir.

Səhih-i Müslim də rəvayət olunduğu üzrə “suyun hamısından uşaq olmaz” hədisi-şərifində də “bir tamamın hər parçası nəzərdə tutularaq bir suyun hər bir parçasından” buyurulmamış, bir parçası nəzərdə tutularaq “suyun hamısından” buyrulduğundan  uşağın meydana gəldiyi o suyun, suyun cəmi olan bütün sperma deyil, onun bir parçasından ibarət olduğu izah edildiyindən nütfə spermadan bir hissə olan saf toxumun adı olduğu aydın olar.” (2)

İbni Təbəri isə bu ayəni “… Adəmin nəslini kişinin və qadının bir-birinə qarışan döl sularından yaratdıq” şəklində təfsir edir. (3)

Bu açıqlamalarda da göründüyü kimi, insanın “mürəkkəb olan bir qətrə sudan” yaradılmasının təkamül nəzəriyyəsinin suyun içində təsadüflər nəticəsində yaranan bir tək hüceyrədən mərhələ-mərhələ insanın meydana gəlməsi iddiası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün böyük təfsirçilərin açıqladığı kimi, bu ayədə də insanın ana bətnindəki yaradılışına diqqət çəkilir.

İnsanın yaradılış mərhələlərinin izah edildiyi bir başqa ayə də diqqətli araşdırıldıqda bu izahlardakı köklü yanılma gözlər önünə sərilir. Ayədə belə buyrulur:

Ey insanlar, əgər yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, şübhəsiz ki, Biz sizi torpaqdan yaratdıq, sonra bir qətrə sudan, sonra laxtalanmış (embrion), sonra yaradılış forması məlum olmayan bir parça ətdən; sizə (qüdrətimizi) açıqca göstərmək üçün . İstədiyimizi adı qoyulmuş bir vaxtadək ana bətnində saxlayırıq. Sonra sizi körpə olaraq çıxarırıq, sonra da yetkinlik çağına yetişməyiniz üçün (sizi böyüdürük). Sizdən birinizin həyatına son verilməkdə, kiminiz də, bildikdən sonra heç bir şey bilməmək vəziyyətinə gəlməsi üçün ömrün ən aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilməkdədir … (Həcc surəsi, 5)

Ayədə bir insanın yaradılış mərhələləri təsvir edilir. Birinci mərhələ olan torpaq insandakı əsas mineralları və elementləri ehtiva edən xammaldır. İkinci mərhələ isə bu elementlərin ana bətnindəki yumurtanı qidalandırmaq üçün lazımlı quruluşa və genetik məlumata sahib olan spermaları ehtiva edən və Quranda mürəkkəb bir su təbirlə təsvir edilən spermada bir araya gəlməsidir. Qısaca, insanın əsas xammalı torpaqdır. Torpağın özü, bir qətrə spermada o insanı meydana gətirəcək bir şəkildə toplanmışdır. Ayədə bu “su” mərhələsinin dərhal ardından insanın ana qarınındakı inkişaf mərhələləri göstərilmişdir.

Halbuki, təkamül nəzəriyyəsi canlılığın guya suda başlamasından insanın ortaya çıxması arasında milyonlarla mərhələ (ilk hüceyrə, tək hüceyrəlilər, çoxhüceyrəlilər, onurğasızlar, onurğalılar, sürünənlər, məməlilər, primatlar və s. Və bunların saysız-hesabsız ara mərhələləri kimi) olduğunu var sayar. Ayədəki ardıcıllıqda isə heç bir şəkildə belə bir məntiq və təsvir olmadığı çox açıqdır. İnsanın bir qətrə su halından sonra laxtalanmış halına gəldiyi bildirilir. (Daha ətraflı məlumat üçün, www.insanmucizesi.com)

Qurandakı “əcdadlarımız” şəklindəki ifadələrin təkamül xarakterli əcdadlara işarə etdiyi iddiasını Quran təkzib edir

Müsəlman təkamülçülərin iddialarına dəlil göstərməyə çalışdıqları Qurandakı bir başqa ifadə isə bir çox ayədə keçən “əcdadlarınız” sözüdür. Təkamülçülərin səhv təfsirinə görə bu ifadədə birbaşa insanın ibtidai əcdadlarına işarə var. Bunun səbəbini də sözün Quranda çox hallarda istifadə olunmasını göstərirlər. Bu ayələrdən bəziləri bu şəkildədir:

Musa dedi: “O sizin də,  əcdadınızın da Rəbbidir”. (Şuəra surəsi, 26)

Ondan başqa ilah yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir. (Duxan surəsi, 8)

Ancaq bu çox zorakı bir iddiadır, çünki bu sözün ayələrdə çox hallarda işlənməsi çox bilinən bir ifadədir və təkamül xarakterli izaha heç cür dayaq meydana gətirmir.

Quranda bu ifadənin keçdiyi başqa bir çox ayə vardır. Məsələn, Bəqərə surəsinin 133-cü ayəsində “əcdadın” sözü keçir. Buradakı “əcdadlar”, təkamül prosesini izah etmir, insanların əvvəlki nəsillərini ifadə edirlər. Eynilə “keçmişdəki əcdadlar” ifadəsində də keçmiş nəsillər izah edilir. Bu ifadənin içində təkamülləşməyi bildirən bir izah yoxdur:

Yoxsa siz Yaquba ölüm gəldikdə onun yanında idiniz? O zaman o, öz oğullarına dedi: “Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?” Onlar dedilər: ” Sənin İlahına, əcdadların – İbrahimin, İsmailin və İshaqın ilahı olan tək ilaha ibadət edəcəyik. Biz yalnız Ona təslim olanlarıq!” (Bəqərə surəsi, 133)

 

Ayələrdə təbii seçməyə işarə edildiyi iddiasını Quran təkzib edir

Məlum olduğu kimi təkamül nəzəriyyəsinin ən təməl iddialarından biri təbii seleksiyanın təkamülləşdirici bir gücünün olmasıdır. Təbii seleksiya təbii seçilmə deməkdir. Buna görə həyat mübarizəsi içində güclü olanlar və təbii şərtlərə uyğunlaşanlar həyatda qalarlar, digərləri isə aradan qalxaraq yox olarlar. Məsələn, bir bölgədə hava şəraitinin dəyişərək istiliyin getdikcə azalması, o bölgədə yaşayan heyvan populyasiyaları içində aşağı hərarətə dözümsüz olan fərdlərin ayırd edilməsi mənasını verər. Uzun müddət yalnız soyuğa dözümlü olan fərdlər həyatda qalar və populyasiyaların hamısı bunlardan meydana gələr. Amma diqqət edilsə, burada yeni bir xüsusiyyət meydana çıxmır, mövcud heyvanlar fərqli bir növə çevrilmir, fərqli bir xüsusiyyət əldə etmir. Bu səbəbdən təbii seleksiya mexanizmi təkamülləşdirici bir xüsusiyyətə sahib deyil.

Lakin bəzi müsəlmanlar da bu xurafatçı darvinist fikri müdafiə edir, hətta son dərəcə zorakı şərhlərlə Qurandan bu mövzuya dəlil gətirməyə çalışırlar. Bu şəxslərin dəlil olaraq göstərdikləri bir ayə belədir:

Rəbbin istədiyini yaradır və istədiyini də seçir. Onların seçmə haqqı yoxdur. Allah pakdır, müqəddəsdir və onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. (Qəsəs surəsi, 68)

Bu ayədə Allahın hidayət verəcəyi insanları və elçi təyin edəcəyi peyğəmbərlərini yenə Allahın seçdiyi açıqlanır. Ayədə təkamül xarakterli bir təbii seçilməyə işarə olduğunu iddia etmək son dərəcə səhv bir izah olar.

İslam alimləri də bu ayələri ittifaqla yuxarıda ifadə etdiyimiz şəkildə şərh etmişlər. Məsələn, imam Təbəri ayəni bu şəkildə təfsir edir:

“Rəbbin bəndələrindən istədiyini yaradar və onlardan istədiyini də iman və hidayətə çatdırmaq üzrə seçər. Onlar üçün seçim haqqı yoxdur. Onlar üçün istədikləri işi görmək seçimi yoxdur …” (4)

Böyük müfəssir Ömər Nəsuhi Bilmən isə bu ayəni bu şəkildə açıqlayır:

“Bu mübarək ayələrdə Allah Təala həzrətlərinin xaliq (yaradan) olduğunu, istədiyini seçib ixtiyar sahibi edəcəyini (seçəcəyini), elm və qüdrətini, bənzəri olmadığını , həmd və sənaya layiq olduğunu hökm və əmrlərinə bütün qullarının cəlb ediləcəklərini bəyan edir. Belə ki: Heç kim, o Xaliqin bir şeyi seçib ixtiyar sahibi etməsinə  mane ola bilməz. O ixtiyar sahibi olanlar qulları buna şəxsən müvəffəq deyil. Allah Təala onların ixtiyar sahibi olacaqları şeyləri yaratmağa haşa məcbur deyil … Cənab Haqq peyğəmbərlərini özlərinə göndərilən kəslərin rəy və seçimlərinə görə göndərməz, ancaq özü ixtiyar sahibi olduğu üçün göndərər. Xeyir və SƏLAH nə surətlə, nə vasitə ilə təcəlli edəcəyini ancaq O Xaliqi-Kərim bilir heç bir şey, O Xaliqi-Əzimə şərik ola bilməz və Onun ixtiyari gücünə qarşı bir şeyi meydana gətirə bilməz və heç bir kimsənin ixtiyarı O əzəli məbudun çox uca olan iradəsinə, ixtiyarına zidd, müxalif ola bilməz. (5)

Almalılı Həmdi Yazır isə eyni ayəni bu şəkildə təfsir edir:

“Rəbbin nəyi diləsə, yaradar və seçər.Yəni, istədiyini yaradar və yaratdıqlarından istədiyini də seçər, bəyənər. Peyğəmbərlik, şəfaət kimi yüksək işlərə gətirər. Onların seçmə haqqı yoxdur. Buna görə də onların Allahdan başqa tərəfdaşlar və şəfaətçi seçməyə və təyini haqları yoxdur. Sermedi, aralıqsız, davamlı deməkdir. “(6)

Allah canlıları təbii seleksiya yolu ilə deyil, bir anda möcüzəvi bir şəkildə yaratmışdır.

“Mutasiya Quranda təyin olunur” iddiasını Quran təkzib edir

Müsəlman təkamülçülər təbii seleksiya mövzusunda olduğu kimi, mutasiya mövzusunda da Quran ayələrini yanlış bir şəkildə şərh etməyə və zorakı izahlar çıxarmağa çalışırlar.

 

curutuyor 3

Çernobilin Nəticələri

İnsanlarda mutasiya ən çox radioaktivlik səbəbiylə baş verir Mutasiyanın nəticəsi isə hər həmişə zərərlidir. Çernobildəki nüvə fəlakəti nəticəsində mutasiya keçirənlər, ya ölümcül xərçəng xəstəliyinə tutulmuş və ya şikəst orqanlarla doğulmuşdur.

Mutasiya canlıların genlərində radiasiya kimi xarici təsirlər və ya DNT-dəki kopyalama səhvləri nəticəsində yaranan pozulmalardır. Mutasiyalar əlbəttə ki, dəyişikliyə səbəb ola bilər, ancaq bu dəyişikliklər heç bir zaman müsbət istiqamətdə olmaz, daim təhrifedici xüsusiyyətdədir. Başqa sözlə desək mutasiyalar canlıları inkişaf etdirə bilməz, əksinə, hər zaman canlılara zərər verərlər.

Mutasiyanı bir təkamül mexanizmi olaraq qəbul edən müsəlman təkamülçülər bəzi ayələri əsl mənalarından tamamilə fərqli şəkildə, təhrif edərək şərh edirlər. Bəhs olunan ayələrdə belə buyurulur:

Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə də geri qayıda bilərdilər. (Yasin surəsi, 67)

Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara: “Mənfur meymunlar olun!” – dedik. (Bəqərə surəsi, 65)

Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman Biz onlara: “Mənfur meymunlar olun!” – dedik. (Əraf surəsi, 166)

De: “Allah yanında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Bu Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır!” (Maidə surəsi, 60)

Musa əsasını yerə atdı və o, dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. (Əraf surəsi, 107)

curutuyor 4
Mutasiyalar canlılarda baş verən genetik qəzalardır. Və hər bir qəza kimi zərər verər, məhv edərlər. Mutasiyanın “təkamül”ü təmin etməsi, bir çəkic zərbəsinin bir saatı inkişaf etdirməsi qədər qeyri-mümkündür.

Əgər bir insan “təkamül nəzəriyyəsi lehinə təhrif etməklə və məcburi də olsa, Qurandan bəzi dəlillər gətirməliyəm”  anlayışı içində deyilsə, yuxarıdakı ayələri mutasiyaya dəlil olaraq şərh etməsi qətiyyən mümkün deyil.

İlk üç ayədə Allahın möcüzəvi şəkildə canlıların bədənlərini dəyişdirəcəyindən bəhs olunur. Dördüncü ayədə isə qeyd olunan cisim (əsa) canlı belə deyil, bu səbəbdən mutasiyaya uğraması kimi fikir irəli sürülə bilməz. Həqiqətən, müsəlman təkamülçülərin bu kimi ayələrdən təkamül nəzəriyyəsinə dəlil çıxarmağa çalışmaları “yaradılışçı təkamül” tezisinin nə qədər çürük, zorakı və Qurana zidd bir fikir olduğunun açıq bir isbatıdır.

Quranda təkamül prosesinə işarə olduğu iddiasını Quran təkzib edir

“Həqiqətən insanın üzərindən daha özü anılmağa layiq deyilkən uzun bir dövr gəlib-keçdi.” (İnsan surəsi, 1)

Yuxarıdakı ayə müsəlman təkamülçülərin təkamülə dəlil olaraq təqdim etdikləri bir başqa ifadədir. Şəxsi şərhlərinə əsaslanan bir tərcümə ilə “özü anılmağa layiq deyilkən” ifadəsi “insanın bir insan olmamışdan əvvəlki hallarının ifadə edildiyi” formasında açıqlanır. Halbuki, digər iddialar kimi bu təkamülçü iddia da reallıqdan uzaqdır.

Altından xətt çəkilmiş ifadənin ərəbcəsi isə belədir:

curutuyor 5

 

“ləm yəkun şəy’ən məzkurən”
Lem yəkun: deyildi
Şəy’ən: bir şey
Məzkurən: zikr edilən, adı keçən

Bu ifadənin “təkamüllə yaradılışa” bir dəlil olaraq göstərilməsi də çox zorakı bir şərhdir. Necə ki, bu ayə İslam alimləri tərəfindən bir təkamül proses kimi izah olunmur. Məsələn, Almalılı Həmdi Yazır bu ayədəki zaman ifadəsini bu şəkildə təfsir edir:

Əvvəldə ilk maddələri olan ünsürlər və mədənlər, sonra onlardan mərhələ-mərhələ yaradılıb ortaq maddələri olan bitki və heyvan mənşəli qidalar “palçıq xülasəsi” (Muminun surəsi,12), sonra onlardan süzülən xammal olan spermaya doğru yavaş-yavaş mərhələ və mərtəbələr içində gələn bir şey olub, lakin insan kimi xatırlanmamışdı. Həqiqətdə insanın hər fərdi kimi cinsi də əzəli deyil, sonradan olmadır. Dünyanın başlanğıcından, aləmin yaradılışından da çox-çox sonralar var olmuşdur.” (7)

Ömər Nəsuhi Bilmən isə ayəni bu şəkildə təfsir edir:

“Bu ayələr Cənab Haqqın insanları heç mövcud, məlum deyilkən sonradan bir qətrə sudan eşidən və görən bir halda yaratmış və onları imtahan etdiyini bildirir … İnsan əvvəlcə heç mövcud deyildi, sonra bir müddət içində bir qətrə sudan, torpaqdan və palçıqdan təsvir edilmiş bir cəsəd halına gəlmişdir. O insan o vaxt məlum deyildi, onun nə kimi ada sahib olduğu və nə üçün yaradılmış olduğu bilinmirdi. Sonra özünə ruh şüuru verilməyə başlanılmışdır.”(8)

Bu səbəbdən də bu ayədə keçən və zaman ifadə edən anlayışı “təkamül prosesi” olaraq şərh etmək Qurana görə əsası olmayan subyektiv bir şərhdir.

Hz. Adəmin ilk insan olmadığı iddiasını Quran təkzib edir

Təkamüllü yaradılışla əlaqədar olaraq ortaya atılan bir başqa iddia isə hz. Adəmin ilk insan olmamaq ehtimalı, hətta insan olmamaq ehtimalı (hz. Adəmi tənzih edirik) – şəklindədir. Bu iddiaya dəlil kimi aşağıdakı ayə göstərilir:

Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm!” – dedikdə, onlar: “Biz Səni həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən?” – söylədilər. O dedi: “Şübhəsiz ki, Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm!” (Bəqərə surəsi, 30)

Bu iddianı müdafiə edən dairələr ayədə keçən canişin bərqərar edəcəyəm!” şəklindəki ifadədə keçən ərəbcə “cəalə” felinin, “təyin etmək” feli ilə açıqlayırlar. Yəni, hz. Adəmin ilk insan olmadığını, bir çox insan arasından xəlifə olaraq “təyin edildiyini” qarşıya qoyurlar. Halbuki, “cəalə” sözünün Quranda istifadə edilən çox müxtəlif mənaları vardır və bunlar bu şəkildədir:

Cəalə: Yaratmaq, icad etmək, çevirmək, etmək, qoymaq, qılmaq

Quranda “cəalə” felinin keçdiyi digər ayələrdən iki nümunə belədir:

De: “Sizi yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən (cəalə) Odur. Necə də az şükür edirsiniz!” (Mülk surəsi, 23)

Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir (cəalə)”. (Nuh surəsi, 16)

curutuyor 6Həmçinin, bu ikisindən başqa bir çox ayədə də hz. Adəmin torpaqdan yaradıldığı ifadə edilir. Hz. Adəmin digər insanlar içərisində bir insan olmadığı, xüsusi və fərqli bir yaradılışa sahib olduğu bu ayələrdən də aydın olur.

Quranda hz. Adəmin ilk insan olduğu haqqında verilən bir başqa əhəmiyyətli məlumat da onun cənnətdən çıxarılmasıdır. Ayələrdə bu şəkildə buyurulur:

Ey Adəm oğulları! Şeytan əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədilə aldadaraq libaslarını soyundurub Cənnətdən çıxartdığı kimi, sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən, Biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. (Əraf surəsi, 27)

Ayələrdəki ifadələr çox açıqdır. Allah hz. Adəmi torpaqdan yaratmışdır. Hz. Adəm xüsusi bir yaradılışa malikdir və bu xüsusi yaradılış onun əvvəl cənnətdə olmasından, daha sonra da buradan çıxarılmasından aydın olur.

Bütün insanların hz. Adəmdən gəldiyini, yəni, hz. Adəmin ilk insan olduğunu bildirən bir çox ayədən biri də bu şəkildədir:

Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” – deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdu. Onlar: “Bəli, biz şahid olduq!” – demişdilər. Bu ona görədir ki, siz Qiyamət günü: “Biz bundan xəbərsiz idik!” – deməyəsiniz. Yaxud: “Atalarımız bizdən əvvəl Allaha şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məgər Sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən?” – deməyəsiniz. (Əraf surəsi, 172-173)

Bir sözlə, hz. Adəm ilk insandır və Allahın ilk elçisidir. Bu mövzudakı ayələr hər hansı bir şərhə yer verməyəcək qədər açıqdır. Tək bircə edilməli olan şey insanların səmimi bir ürəklə, vicdanlarının səsini dinləyərək və ixlasla Quran ayələrini oxumalarıdır. Allah bu niyyətlə ayələrini oxuyan qullarına mütləq doğru olanı göstərəcək.
İlk insanın müəyyən bir zaman ərzində yaradılması iddiasını Quran təkzib edir

Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: “Mən palçıqdan bir insan yaradacağam”. (Sad surəsi, 71)

Təkamüllü yaradılışla əlaqədar bir başqa yanılma isə yenə ayədə qeyd edilən bir ifadənin səhv bir şəkildə şərh olunması nəticəsində
İcurutuyor 7ortaya çıxır. Ayədəki altı cızılmış ifadə “palçıqdan bir insan yaradıram” şəklində tərcümə edilib bunun təkamül prosesi içində yavaş-yavaş yaradılışa işarə etdiyi iddia edilir. Ancaq ayənin ərəbcəsi bu şəkildə bir tərcümənin şəxsi şərh və qəsdən edilmiş təhrif olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur:

“Inni halikun bəşərən min tin.” = “Mən palçıqdan bir bəşər yaradanam”.

Bu ayədə “yaradıram” şəklində bir ifadə yoxdur. Necə ki, ayənin davamında Mən ona surət verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin!” şəklində keçməkdə və buradan da “yaratma” felinin bir anda olub bitdiyi aydın olur. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Kuran Darwinizmi Yalanlıyor, Harun Yahya)

Əhəmiyyətli bir xatırlatma

Kommunizm istər əsaslandığı materialist fəlsəfə, istərsə də irəli sürdüyü tarix analizi səbəbiylə dinə düşmən bir ideologiyadır. Necə ki, Allahın varlığının inkar edilməsi bu fəlsəfənin başlanğıc nöqtəsidir. Tarix analizi səbəbiylə də düşməndir, çünki kommunizm dini “rəhbər siniflərin vasitəçisi” olaraq təsvir edər və hədəflədiyi kommunist cəmiyyət üçün dinin yox edilməsini şərt qəbul edər.

Bu səbəblə də, bütün kommunist rejimlər dinə düşmən olmuşdur. Dini dəyərlərə hücum etmiş, ibadətxanaları ləğv etmiş və xalqa ibadət qadağası gətirmişlər. Sovet Rusiyası, Qızıl Çin, Kamboca, Bolqarıstan, Albaniya kimi ölkələrdəki kommunist rejimlər kütləvi qırğınları edə biləcək qədər din düşməni bir siyasət izləmişlər.

Marksist ideologiyanın sözü gedən din düşmənçiliyində darvinizmin çox böyük bir təsiri vardır. Darvin marksizmin ateizminə saxta elmi bir təməl qazandırmışdır. Bu səbəbdəndir ki, Marks və Engels Darvinə böyük minnətdarlıq eşitmişlər. Engelsin Darvinə istiqamətli tərifləri diqqət çəkicidir:

Təkamül nəzəriyyəsi irəli sürüldüyü gündən etibarən materialist fəlsəfəyə xidmət etmişdir. Bu gün də nəzəriyyəni ayaqda tutmaq üçün səy göstərənlər bu fəlsəfənin tərəfdarlarıdır.

curutuyor 8

Darvin bütün orqanik varlıqların, bitkilərin, heyvanların və insanın özünün milyonlarla ildir mövcud olan bir təkamül prosesinin məhsulları olduğunu sübut edərək metafizik təbiət fikrinə ən ağır zərbəni endirdi. (9)

Kommunist ideologiya bu şəkildə XX əsr ərzində bir çox ölkədə partizan mübarizələrinə, qanlı terror hərəkətlərinə və daxili müharibələrə səbəb olmuşdur. Məhz darvinizmə qarşı fikri mübarizə bu baxımdan da əhəmiyyətlidir; əgər darvinizmin etibarsızlığı ortaya çıxsa və darvinizm çöksə, onu əsas götürən marksist fəlsəfə də özlərinə həyat sahəsi tapa bilməyəcəklər.

Darvinizmin din əleyhdarı kommunist ideologiya üzərində belə əhəmiyyətli bir təsiri olduğu halda ona veriləcək hər cür dəstəyin kommunizmə verilmiş bir dəstək mənasını gələcəyi açıqdır. Xüsusilə də, bəzi müsəlmanların etdiyi kimi darvinizmi məqbul göstərməyə çalışmaq, onun dinlə uyğun gəldiyini, əslində Allahın canlıları təkamüllə yaratdığını iddia etmək, kommunizmi də qanuni hala gətirmək deməkdir. Eynilə kommunistlər də din və darvinizmin bir-birləriylə uyğun gəlmədiyini çox yaxşı bilirlər. Lakin darvinizmi və kommunizmi daha geniş çevrələrə yaymaq məqsədiylə bu vəziyyətə səs çıxarmazlar. Əhəmiyyətli olan ilk addım olaraq darvinizmə bir qapı aça bilməkdir. Sonrakı mərhələdə kommunizmin yayılması daha asan olacaq. (Ətraflı məlumat üçün baxın., Kommunizm Pusuda, Harun Yahya) Bir çox darvinist təkamüllə yaradılışa inanan inanclı təbəqələrə toxunmamasının altında duran əsas səbəb budur.

Nəticə

Təkamül nəzəriyyəsi və təkamülçülər böyük bir dolanbac içindədirlər. Çünki, elm darvinizmi açıq şəkildə təkzib edir. Bunun fərqində olan təkamülçülər isə böyük bir çaxnaşma içində çırpınır, çıxdıqları müzakirə proqramlarında, açıq iclaslarda ya da cavabsız qaldıqları hər cür mühitdə dərhal yaradılış həqiqətini müdafiə edənlərə hücum edir, bu şəkildə sözlə üstün gəlməyə çalışırlar. Müsəlmanların təkamülü dinlə əlaqələndirmək səylərinin altında isə, “batil” qarşısında duyduqları narahatlıq, acizlik, məlumatsızlıq və qərarsızlıq yatır. Halbuki, bu son dərəcə yersiz bir acizlikdir. Çünki, təkamülçülərin özlərini müdafiə edə bilmək üçün nə elmi bir dayaqları, nə də bir dəlilləri vardır. Onlar bu nəzəriyyəyə olan uydurma bağlılıqları səbəbiylə demaqoqluq etməkdə, psixoloji təzyiqlə qarşılarındakıları susdurmağa çalışırlar. Əslində isə çarəsiz vəziyyətdədirlər.

Müsəlman təkamülçülərin bunu fərq etməmələrinin səbəbi, mövzu haqqındakı elmi inkişafdan xəbərsiz olmalarıdır. Elmi tədqiqatları izləməyən təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını izah edən nəşrləri oxumayan bir insanın təkamül nəzəriyyəsini elmi həqiqət hesab etməsi təbiidir. Ancaq məlumatsızlıq, bu mövzudakı əsərləri oxumaqla asanlıqla aradan qaldırılacaq bir çatışmazlıqdır. Təkamül nəzəriyyəsi mövzusunda ətraflı məlumat sahibi olan bir müsəlman üçün təkamülçülərin iddiaları qarşısında qərarsız və ya sakit qalması kimi bir vəziyyət qətiliklə olmayacaq. Eləcə də, Allahın bənzərsiz yaratmasını və bütün kainatı əhatə edən qüsursuz sənətini dərin-dərin düşünmək, Qurana möhkəm sarılmaq və Quran ayələrində bildirilən həqiqətləri qavramaq bu mənfi təsirlərdən xilas olmanın ən asan yoludur.

Nümunəvi müsəlman rəftarı bir mövzunu səmimiyyətlə araşdırmaq, öyrənmək və ona görə davranmaqdır:

… Məhz (Allaha) təslim olanlar, artıq həqiqəti və doğrunu axtarıb-tapanlardır. (Cinn surəsi, 14)

Müsəlman təkamülçülərin də yuxarıdakı ayələrdə bildirilən əmr gərəyi, təkamül nəzəriyyəsi üzərində diqqətlə düşünüb, daha sonra əhatəli bir araşdırma etməli və vicdanlarının səsini dinləyərək qərar verməlidirlər.


(1) Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977 s. 103
(2) Elmalılı Hamdi Yazır, http:// www.kuranikerim.com/telmalili /insan-dehr.htm
(3) İmam Taberi, Taberi Tefsiri, 6.Cilt, s.2684
(4) İmam Taberi, Taberi Tefsiri, 4.Cilt, s.1701
(5) Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran’ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, 5. cilt, s. 2622
(6) Elmalılı Hamdi Yazır, http:// www.kuranikerim.com/telmalili /kasas.htm
(7) Elmalılı Hamdi Yazır, http:// www.kuranikerim.com/telmalili /insan-dehr.htm
(8) Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran’ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, 8.cilt, s. 3915
(9) Marx-Engels, Seçme Yapıtlar 3, Sol Yayınları, s. 156