Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhabələrin saçlarını uzatdıqlarına dair bəzi hədisləri

(Sünen’i Neseî, Cild 7-8, Hadîs No: 5030) “Bera (rədiyallahu ənh)-dən; Rəsulullah (Səlləllahu əleyhi vəsəlləm)-ə qədər gözəl kimsə görmədim. Qırmızı jiletini geyinmiş, saçları çiyinlərinə çatırdı.” (Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3635.)

 53

(Kütüb-i Sitte, Cild 7, Hadîs No: 2122)  “…Əbu Katadə (rədiyallahu ənh) izah edir: – “Ey Allahın Elçisi! dedim. Mənim çiyinlərimə qədər tökülən (gur) saçlarım var, darayıb tənzimləyimmi? Bəli! dedi. Ona qulluq et (saçlarına fikir ver). Ravi deyir ki: “Əbu Katadə “Bəli ona (saçlarına) qulluq et! Sözünə görə, gündə iki dəfə qulluq edər və saçlarını yağlayardı.”

                                   53                                           

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3631)“(Əbu Talibin qızı) Ümmü Hanı (rədiyallahu ənh) belə demişdir: – “Rəsulullah (səlləllahu əleyhi vəsəlləm) Məkkəyə dörd hörgüsü olduğu halda girdi” (Sünen-i Tirmizî, Cild 3, Hadîs No:1840-1841; Mevâhib-i Ledünniyye, Cild 1, s. 453; Əbu Davud və Əhməd ibn Hənbəl rəvayət etmişlər)

 53

(Râmûzu’l-Ehâdîs, Hadîs No: 3812“Məscidi Hayfda namaz qıl. Çünki orada yetmiş peyğəmbər namaz qılmışdır. İçlərində ehramlı olduğu halda hz. Musa (ə.s)-da vardır. Sanki üzərində iki pambıq əbası var. Dəvəsi üstündə saçları hörgülü bir halda görürəm.”

 53

(Râmûzu’l-Ehâdîs, Hadîs No: 1145) “Kişiyə gəlincə o qüsl dəstəmazında  saçlarının diblərinə su çatana qədər mükəmməl bir şəkildə yusun. ….”  (Kütüb-i Sitte, Cild 10, Hadîs No: 3744.)

53

[Sahîh-i Müslim, Cild 7, Hadîs No: 95 (2338), s. 213]  “Katadə Ənəsdən rəvayət etdi:  – Rəsulullah (səlləllahu əleyhi vəsəlləm)-in saçları iki çiyini arasını əhatə edərdi..” 

 53

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3635) “…Aişə (rədiyallahu ənh) belə demişdir:  “Rəsulullah (səlləllahu əleyhi vəsəlləm)-in çiyinlərinə çatmayan və qulaq ilə çiyin arasını keçən saçı var idi.” 

 53

(Sünen’ün Neseî, Cild 7-8, Hadîs No: 5033)  “…Ziyad İbn Hüseyn atasından izah edir:  “Mədinədə Rəsulullahın yanına getdiyimdə mənə: – Yanıma yaxınlaş, buyurdu. Yanına yaxınlaşınca əlini saçımın hörgüsünün üzərinə qoydu, saçımı oxşadı, mənə dua etdi.” 

 53

[Râmûzu’l-Ehâdîs, (30. Bölüm), Hadîs No: 24]” “Peyğəmbərimiz (səlləllahu əleyhi vəsəlləm) “… Saç hörgüsünü açarkən iki yerə ayırardı, əks halda elə hörgülü olardı …” (Şemâil-i Şerif, Hadîs No: 6, s. 52; Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3634. (Bir benzeri))

 53

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 3, Hadîs No: 884)  “…İbni Abbasdan (rədiyallahu ənh) rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (səlləllahu əleyhi vəsəlləm) belə  demişdir:  – “Mən yeddi (sümük) üzərinə səcdə etməklə və (səcdəyə gedərkən) saç və paltarı yığmamaqla əmr olundum.” ( Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 3, Hadîs No: 1040-1041; Sahîh-i Buhari Tecrîd-i Sarîh, Cild 2, Hadîs No: 451.)

 53

(Sahih-i Buhâri Tecrîd-i Sarîh, Cild 9, Hadîs No: 1400) “Abdullah İbni Ömər (rədiyallahu ənh)-dən rəvayət olunduğuna görə, Nəbi (səlləllahu əleyhi vəsəlləm) demişdir ki:  “Mən bu gecə yuxumda  özümü Kəbədə gördüm. Qəflətən əsmər bir adam gördüm. Sanki, o əsmər insanların  ən gözəli, saçları iki çiyini arasında sallanırdı.  Sanki saçları yeni daranmış və təmizlənmişdi. Saçından su damırdı. İki əlini iki adamın iki çiyininə qoyaraq Beyti təvaf edirdi. Orada olanlara:  “Bu kimdir? deyə soruşdum. – Bu Məryəm oğlu  İsa Məsihdir, dedilər.”   

 53

(Mevâhib-i Ledünniyye, Cild 1, s.452) Berain (Rədiyallahu ənh) hədisində: “Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in saçı mübarək çiyinlərinə düşərdi.”       

 53

(Râmûz-ul Ehâdîs (30.  Bölüm) Hadîs  No:  24.)  “Ənəs (Rədiyallahu ənh) rəvayət etmişdir:  – “ Rasullullah (s.ə.v)-in saçı recil (yəni, nə düz, nə də buruq olub, azacıq dalğalı) bir saç idi, qulaqları ilə çiyinlərinə qədər uzanırdı.”