Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna aid risalələrdə yeri olmayan, çox səhv izahlar edilir

Son dövrdə bəzi Nurçu məzhəbindən olan qardaşlarımız  Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin  hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarında son dərəcə səhv şərhlər edirlər. Bu şərhlər Bədiüzzaman həzrətlərinin mehdiyyətlə bağlı açıq və dəqiq izahlarıyla açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Həm də, peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil.

Xüsusilə, Nur tələbələrindən bəziləri Ustadın hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar açıq-aydın izahlarını, dünyagörüşləri geniş olmadığına görə səhv qiymətləndirirlər. Halbuki, Ustad risalələrində  keçən  ifadələrini peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə və böyük İslam alimlərinin fikirlərinə istinad edərək bildirmişdir. Açıq bir şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə, yəni hal-hazırda yaşadığımız dövrdə gələcəyini izah etmişdir. Ancaq  Nur tələbələri Ustadın son dərəcə aydın şəkildə etdiyi izahları sanki bir-birinin bənzəri, başa düşülməsi çətin ifadələr kimi qiymətləndirib təkrar olaraq  Ustadın sözlərini şərh etməyə cəhd etmişlər. Bu çox böyük bir səhv və Ustadın şəxsinə qarşı edilmiş bir saymamazlıqdır. Ustad son dərəcə hikmətli danışan, risalələrində çox aydın və dəqiq ifadələr istifadə edərək hadisələri izah edən bir mücəddiddir. Onun şərhlərini təkrar olaraq təfsir etməyə cəhd etmək-  təfsirin təfsirini, şərhin şərhini etmək kimi alınır, bu da heç düzgün bir üsul deyil.

 

75

 

 

1. HZ. MEHDİ (Ə.S) HEÇ KİMİN TANIYIB ANLAMAYACAĞI  BİR RUH DEYİL, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN XƏBƏR VERDİYİ YÜZLƏRLƏ ƏLAMƏT ÜZƏRİNDƏ TƏCƏLLİ   ETDİYİ MÜBARƏK BİR İNSANDIR >>>

2. HZ. İSA (Ə.S)-IN  YALNIZ RUHUYLA  GƏLƏCƏYİNİ  SÖYLƏYƏNLƏR YANILIRLAR, HZ. İSA (Ə.S) HƏM BƏDƏNİ İLƏ, HƏM DƏ RUHU İLƏ BU ƏSRDƏ YENİDƏN YER ÜZÜNƏ  GƏLƏCƏKDİR >>>

3. HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ÜÇ VƏZİFƏSİNİ 3 AYRI ADAMIN YERİNƏ YETİRƏCƏYİ İDDASI TAMAMİLƏ SƏHVDİR >>>

4. RİSALƏ-İ NUR KÜLLİYYATINDA USTADIN İFADƏ ETDİYİ “MEHDİ” VƏ “MEHDİ ALİ- RƏSUL”  İFADƏLƏRİNİN  BAŞQA ADAMI İFADƏ ETDİYİ İDDİASI TAMAMİLƏ SƏHVDİR >>>

5. HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN USTADIN HAZIRLADIĞI ƏSƏRLƏRİ ÖZÜNƏ BİR PROQRAM  ETMƏSİNƏ GÖRƏ, GUYA İŞİNİN DAHA ASAN OLACAĞINA İŞARƏ EDİR VƏ BUNU SƏBƏB GÖSTƏRƏK ƏSL HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BƏDDİÜZZƏMAN OLMASI İDDİASI TAMAMİLƏ SƏHVDİR >>>

6. RİSALƏLƏRİN RUHUNA TƏRS DÜŞƏN ŞƏRHİ ETMƏLƏRİ, BƏZİ NURÇU QARDAŞLARIMIZIN USTADI VƏ RİSALƏLƏRİ LAZIMLI ŞƏKİLDƏ BAŞA DÜŞMƏDİKLƏRİNİ GÖSTƏRİR>>>

7. USTAD HZ. MEHDİ (Ə.S)-A DƏRİN BİR SEVGİ VƏ HÖRMƏTLƏ BAĞLIDIR , ONUN QABAQCIL BİR ƏSGƏRİ VƏ KÖMƏKÇİSİDİR >>>

8. PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN HƏM  ÇIXIŞ TARİXİNİ VƏ ƏLAMƏTLƏRİNİ, HƏM ƏXLAQINI VƏ FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ, HƏM DƏ ADINI ÇOX ƏTRAFLI ŞƏKİLDƏ TƏSVİR ETMİŞDİR >>>