Məşhur Osmanın 3000 illik izahı ilə əlaqədar olan səhvi

Məşhur Osman İmam Rəbbani Həzrətlərinin “Məktubatı-Rəbbani” əsərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı ilə əlaqədar olaraq verdiyi dəqiq vaxtı açıq-aşkar rədd edib. İddiasına görə hz. Mehdi (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən sonrakı 3 min ildə deyil, imam Rəbbanidən 1000 il sonra, yəni 3000 il ərzində zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Halbuki, bu iddiası həm peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu mövzu ilə əlaqədar olan hədis-i şəriflərinə həm də bu istiqamətdə böyük İslam alimlərinin açıq izahlarına uyğun gəlmir.

 

Məsələn, Məktubatın heç bir yerində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun Rəbbani həzrətlərindən sonrakı 1000 ildə olacağına dair bir izah yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq məşhur Osman əsası olmayan belə bir iddia ilə ortaya çıxmışdır və: “Rəbbani Həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ı və hz. İsa (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra deyil, özündən (İmam Rəbbani Həzrətlərindən) 1000 il sonra gələcəyini deyir” kimi çox yanlış bir şərh vermişdir. Buna görə də həm hz. Mehdi (ə.s)-ın, həm də hz. İsa (ə.s)-ın bu əsrdə gələcəklərini rədd edərək peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə zidd gəlir. Digər tərəfdən də İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini və Türk-İslam Birliyinin qurulmasını 600 il sonra olacağını və bütün müsəlmanların əmin-amanlığa və hüzura qovuşacaqları Qızıl Dövrün yaşanacağı dövrün əsrlər sonra olacağını iddia edir.

 

Halbuki, İmam Rəbbani Həzrətləri “Məktubatı Rəbbani” əsərinin bir çox yerində axırzamanın ən əhəmiyyətli iki şəxsi olan hz. İsa (ə.s)-ın nüzulu (enməsini) və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtları ilə əlaqədar olaraq çox dəqiq məlumat verir:

“BU ÜMMƏTİN SONU, İKİNCİ MİNİLLİKDƏ BAŞLAYAR. YƏNİ PEYĞƏMBƏRİMİZ “SƏLLALLAHU ƏLEYHİ VƏSƏLLƏM” İN VƏFATINDAN MİN (İL) SONRA…”    (261-ci məktub)

 

RƏSULULLAH SƏLLALLAHU ƏLEYHİ VƏSSƏLLƏMİN VƏFATINDAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA ÜMMƏTİNDƏN ZÜHUR EDƏN ÖVLİYA AZ OLSA DA BU ŞƏRİƏTİ QÜVVƏTLƏNDİRMƏLƏRİ ÜÇÜN ÇOX ÜSTÜN OLACAQLAR. BUNA GÖRƏ DƏ (RƏSULULLAH) ELÇİLƏRİN SONUNCUSU ƏLEYHİ VƏ ƏLEYHİMİSSALATİ VƏSSƏLLƏMİN MÜBARƏK GEDİŞİNDƏN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA MÜJDƏLƏDİYİ HZ. MEHDİNİN GƏLİŞİDİR. BELƏCƏ İSA ƏLEYHİSSALATİ VƏSSƏLƏM DƏ MİN İL SONRA ZÜHUR EDƏR. ( 209-cu məktub)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümməti arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni rəsulullah (s.ə.v)-in vəfatından min il keçdikdən sonra istəsə az olsunlar. BUNDAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİ DƏ BUNA GÖRƏDİR. Onun mübarək gəlişini, rəsulullah (s.ə.v) müjdələmişdir. HZ. İSA (Ə.S) DA ARADAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA NÜZUL EDƏCƏK (ENƏCƏK). (Məktubatı Rəbbani, 1-ci cild, s. 440)    

 

RƏSULULLAH (S.Ə.V)-İN VƏFATINDAN  MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA ELƏ BİR ZAMAN GƏLƏCƏK Kİ, Məhəmməd ümməti olduğu mövqedən yüksələr, Kəbənin həqiqəti ilə müttəhid olar (birləşər). MƏHZ O ZAMAN MƏHƏMMƏD ÜMMƏTİ ADINA HƏQİQƏT-İ ƏHMƏDİYYƏ ADI HASİL OLAR, Uca Sultan Ehad Zatın da məzhəri olar. Hər iki addan bir müsəmma (ad verilən) həyata keçər ki, həqiqi mövqeyi Məhəmməd peyğəmbərdən sonra İsa (ə.s)-ın enişinə qədər boş qalar. Nəhayət, İsa (ə.s) gələr, Məhəmməd (s.ə.v)-in şəriəti ilə hərəkət edər. O zaman da Həqiqət-i İsəviyə olduqları mövqedən yüksələr, boş qalmış olan Məhəmməd sünnəti ilə hökm verər. (Məktubatı Rəbbani, 1-ci cild, s. 470) 

 

ANCAQ ARADAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA BU GİZLİ DÖVLƏTİN TƏCİD EDİLMƏSİ (YENİLƏNMƏSİ) GÖZLƏNİLİR. Ona bir üstünlük verilib suyu tapması artırıla … BELƏLİKLƏ, KƏMALIN ƏSLİ ZÜHUR EDİB ONUN ZİLLƏTİNİ ÖRTƏR… VƏ YÜKSƏK ŞƏRƏFƏ VƏ ETİBARA LAYİQ OLAN MEHDİ GƏLSİN. ALLAH ONDAN RAZI OLSUN. (Məktubat-ı Rəbbani, 1/569)         

 

Göründüyü kimi Rəbbani Həzrətləri çox açıq və dəqiq şəkildə hz. İsa (ə.s)-ın və hz. Mehdi (ə.s) İslam ümmətinin son dövrü olan, peyğəmbərimizin (s.ə.v)-in vəfatından sonrakı 2-ci minillikdə gələcəklərini ifadə edir. Rəbbani Həzrətləri, “Məktubatı Rəbbani”də qeyd edilən 261-ci məktubda peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 il keçdikdən sonra ümmətin son dövrünə giriləcəyini dəqiq bir şəkildə, heç bir əlavə şərh ya da şərt gətirmədən belə ifadə etmişdir:

“BU ÜMMƏTİN SONU, İKİNCİ MİNİLLİKDƏ başlayar. Yəni PEYĞƏMBƏRİMİZ “SƏLLALLAHU ƏLEYHİ VƏSSƏLLƏM”İN VƏFATINDAN MİN İL SONRA” (261-ci Məktub)     

Eyni şəkildə 209-cu məktubda da bu ifadəni təkrarladığı və hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 il keçdikdən sonra zühur və nüzul edəcəklərini ifadə etdiyi görünür:

 

RƏSULULLAH SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏSSƏLLƏMİN VƏFATINDAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA, ÜMMƏTİNDƏN ZÜHUR EDƏN ÖVLİYANIN SAYI AZ OLSA DA BU ŞƏRİƏTİ QÜVVƏTLƏNDİRMƏLƏRİ ÜÇÜN ÇOX ÜSTÜN OLACAQLAR. BUNA GÖRƏ DƏ, RƏSULULLAH ELÇİLƏRİN SONUNCUSU ƏLEYHİ VƏ ƏLEYHİMİSSALATİ VƏSSƏLLƏMİN MÜBARƏK GEDİŞİNDƏN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA MÜJDƏLƏDİYİ HZ. MEHDİNİN GƏLİŞİDİR. BELƏLİKLƏ, İSA ƏLEYHİSSALATİ VƏSSƏLLƏM DƏ MİN İL SONRA ZÜHUR EDƏCƏK. (209-cu Məktub)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) yüzlərlə hədisində axırzamanda, yəni qiyamətdən əvvəlki son dövrdə övladlarından hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyini bildirmişdir. (Dəqiq məlumat üçün aşağıdakı sayta baxın).

 

<http://www.hazretimehdi.com/index.php>)

 

Bundan əlavə mövzudan  aydın olduğu kimi Rəbbani Həzrətləri də bu hədislərlə əlaqədar olaraq hazırladığı “Məktubat-ı Rəbbani” əsərində, ümmətin son dövrünün ikinci minillikdə, yəni peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından min il keçdikdən sonra olacağını ifadə etmişdir.

 

picture1a

                                           Yuxarıdakı sxemi böyütmək üçün şəklin üzərinə vurun

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) miladi təqvimi ilə 632-ci ildə vəfat etmişdir. Yəni peyğəmbərimiz (s.ə.v) miladi təqviminə görə 1-ci minillikdə doğulmuş və sonra yenə eyni birinci 1000 il içində vəfat etmişdir. Peyğəmbərimizin (s.ə.v) miladi 632-ci ildəki vəfatından 368 il sonra da bəhs edilən bu birinci min il bitmiş və Rəbbani Həzrətlərinin ifadə etdiyi 2-ci min il başlamışdır. Məhz bu, həm hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi, həm də hz. İsa (ə.s)-ın yer üzünə təkrar gələcəyi min ildir. Hər şey bu min il içində olub bitəcək. Haqqında danışılan bu ikinci min illik içində həm Rəbbani Həzrətləri yaşamış və vəfat etmişdir (1563-1624), həm də özündən təxminən 400 il sonra, yəni hicri 1400-cü ildə hz. Mehdi (ə.s) zühur etmişdir.

picture2a 

Yuxarıdakı sxemi böyütmək üçün şəklin üzərinə vurun

 

Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətləri isə peyğəmbərimizin (s.ə.v) bu mövzudakı hədisləri ilə bağlı etdiyi hesablamalara görə bu ikinci min ilin ardınca hicri 1545, miladi  2120-ci il gəlir və bu illərdə qiyamətin qopmasının reallaşacağını açıqlamışdır. Ətraflı  məlumat üçün baxın:
“Ümmətimdən bir tayfa..” firqəsinin (hissəsinin) cifir mövqeyi (yəni cifir hesabına görə olan nəticə, əbcəd dəyəri) 1542-ci ilə (2117) deyərək nəhayət varlığın sonuna işarə edir. “Haqq üzərində olacaq” (şəddəli sayılır və cifri sayları hesablayaraq) 1506 (2082)-ci ilə qədər aşkaranə (açıq şəkildə), bəlkə qalib şəkildə, sonra da 1542 (2117) –ci ilə qədər, gizli və məğlubiyyət içində maarifləndirmə vəzifəsinə davam edəcəyinə işarəyə bənzər eyham edər. “ALLAHIN ƏMRİ GƏLƏNƏ QƏDƏR” (şəddəli və cifri hesabı ilə) 1545 (2120)-Cİ İL, KAFİRİN BAŞINDA QİYAMƏT QOPMASINA İŞARƏ EDİR. (Kastamonu Lahikası, s. 33)

3po305099jwjh8