“BİLƏRƏKDƏN ZƏRƏRƏ RAZI OLANA ŞƏFQƏT EDİB LEHİNƏ BAXILMAZ”.

Həqiqətən mən hərçənd, Quranı-Hakimin qüvvətinə istinadən iddia edirəm ki:

“DƏLALƏT ZƏHƏRİNƏ SƏPMƏKLƏ TƏLƏZZÜZ ETMƏMƏK (LƏZZƏT ALMAMAQ) ŞƏRTİ İLƏ, ƏN İNADÇI (TƏRSLİK EDƏN) BİR DİNSİZİ, BİR NEÇƏ SAAT ƏRZİNDƏ RAZI SALMASAM DA, İLZAM ETMƏYƏ (ÜSTÜN GƏLMƏYƏ, MƏĞLUB ETMƏYƏ) HAZIRAM”. LAKİN SON DƏRƏCƏ ALÇAQLIĞA DÜŞMÜŞ BİR VİCDAN Kİ, BİLƏRƏK DİNİNİ DÜNYAYA SATAR, BİLƏRƏK HƏQİQƏTLƏRƏ GÖZ YUMAR, DOĞRUNU YALANA DƏYİŞDİRMƏK DƏRƏCƏDƏ MÜNAFİQLİYƏ GİRMİŞ İNSAN SURƏTİNDƏKİ İLANLARA HƏQİQƏTLƏRİ DEMƏK;

 HƏQİQƏTİN ÖZÜNƏ QARŞI BİR HÖRMƏTSİZLİKDİR… ÇÜNKİ BU İŞLƏRİ EDƏNLƏR NEÇƏ DƏFƏ HƏQİQƏTİ RİSALƏ-İ NURDAN EŞİDİBLƏR VƏ BİLƏ-BİLƏ HƏQİQƏTLƏRİ ATEİST (DİNSİZ, İNANCSIZ) DƏLALƏTLƏRİNƏ QARŞI ÇÜRÜTMƏK İSTƏYİRLƏR. BELƏLƏRİ İLAN KİMİ ZƏHƏRDƏN LƏZZƏT ALARLAR.  (Məktubat, səf. 346)

MÜNAFİQ ETİQADSIZDIR (İMANSIZDIR, İNANCSIZDIR), QƏLBSİZDİR VƏ VİCDANSIZDIR, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN ƏLEYHİNƏDİR. (Emirdağ Lahikası səf. 78-79)

Bu zamanda əhli-İslamın ən mühüm təhlükəsi fənn və fəlsəfədən gələn bir dəlalətlə qəlblərin pozulması və imanın zədələnməsidir. Bunun tək çarəsi: Nurdur, nur göstərməkdir ki, qəlblər islah olsun, imanlar xilas olsun. ƏGƏR SİYASƏT TOPPUZU İLƏ HƏRƏKƏT EDİLSƏ, QƏLƏBƏ ÇALINSA (ÜSTÜN GƏLİNSƏ), O KAFİRLƏR MÜNAFİQ DƏRƏCƏSİNƏ DÜŞƏR. MÜNAFİQ KAFİRDƏN DAHA PİSDİR. DEMƏLİ, TOPPUZ BELƏ BİR ZAMANDA QƏLBİ İSLAH ETMƏZ. O VAXT KÜFR QƏLBƏ GİRƏR, GİZLƏNƏR; NİFAQA (MÜNAFİQLİYƏ, İKİÜZLÜLÜYƏ) İNQİLAB EDƏR (ÇEVRİLƏR). (Kastamonu Lahikası, səf. 104)

Gizli münafiqlərin izlədikləri iki plandan biri: MƏNİM ŞƏRƏFİMİ QIRMAQLA GUYA NURLARIN QİYMƏTİ DÜŞƏCƏKDİR. İKİNCİSİ: NUR ŞAGİRDLƏRİNƏ HƏYƏCAN VƏ FÜ̈TUR (ZƏİFLİK) VERMƏKLƏ NURLARIN İNTİŞARINA (DAĞILMASINA) MANE OLUNACAQDIR. HEÇ QORXMAYIN. MİLYONLARLA QƏHRƏMAN BAŞLAR FƏDA OLDUĞU BİR QÜDSİ-HƏQİQƏTƏ BİZİM KİMİ BƏZİ BİÇARƏLƏRİN BAŞLARI DA FƏDA OLSUN.   (Şualar, səf. 436)

Sual: Kafirlərin pislənməsi haqqında təkcə iki ayə ilə kifayətlənilmişdir. On iki ayənin xülasəsi ilə münafiqlər haqqında edilən sözü uzatmaq nəyə lazımdır?  

Cavab: Münafiqlər haqqında sözün uzadılması, yəni uzatmağı zərurətə çevirən bir neçə incə məna vardır:

Birincisi: DÜŞMƏN MƏCHUL (BƏLLİ OLMAYAN) OLANDA  DAHA ZƏRƏRLİ OLAR. ALDADICI OLSA DAHA XƏBİS OLAR. HİYLƏGƏR OLSA FƏSADI DAHA ŞİDDƏTLİ OLAR. İÇƏRİDƏ OLSA ZƏRƏRİ DAHA ƏZMLİ OLAR. ÇÜNKİ DAXİLİ DÜŞMƏN QÜVVƏNİ DAĞIDAR, CƏSARƏTİ AZALDAR. XARİCİ DÜŞMƏN İSƏ ƏKSİNƏ ƏSƏBİ ŞİDDƏTLƏNDİRƏR, SAĞLAMLIĞI ARTIRAR. MÜNAFİQİN CİNAYƏT KİMİ OLAN GÜNAHI İSLAMA GÖRƏ ÇOX BÖYÜKDÜR. İSLAM ALƏMİNİ ZƏLZƏLƏYƏ MƏRUZ  QOYAN MÜNAFİQLİKDİR. BUNA GÖRƏ DƏ ŞANI ÇOX BÖYÜK OLAN QURAN MÜNAFİQLƏRİ ƏKSİLTMİŞ VƏ ONLARI AŞAĞI SƏVİYYƏLİ HESAB ETMİŞDİR.
 …. Üçüncüsü: İNCƏ LAĞ, PLAN, İKİÜZLÜLÜK, HİYLƏ, YALAN, RİYAKARLIQ KİMİ PİS ƏXLAQLAR MÜNAFİQDƏ VARDIR. KAFİRDƏ O DƏRƏCƏDƏ YOXDUR. Bu cəhətdən münafiqlər haqqında uzun-uzun danışılır.

Dördüncüsü: ƏKSƏRİYYƏTLƏ MÜNAFİQLƏR… ŞEYTANİ BİR ZƏKA SAHİBLƏRİ OLUB, DAHA HİYLƏGƏR, DAHA OYUNBAZ OLARLAR.  (…İşaratü’l-İ’caz, Sayfa 83, 84)  

risala