Hz. Mehdi (ə.s) ərəbcə çox yaxşı bilməyəcək

Muhyəddin İbnul Ərəbi– kuddisə sırruh həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi-kuddisə sırruh-həzrətlərinin “Hatmül-övliya” da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cəvabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

“(Hz. Mehdi (ə.s.)), Buna haqq qazanan, cəddinə (yəni Məhəmməd əleyhissalama) çox bənzəyən bir kimsədir. O ƏRƏBCƏ ÇOX YAXŞI DANIŞA BİLMƏZ, lakin əxlaqı barəsində ondan fərqli də olmaz. O, ORTA BOYLU ƏRLƏRDƏNDİR. MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLAYƏT ONUNLA SONA ÇATAR … ”

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yarpağı)
41