Hz.Mehdi (ə.s.)-ın səltənət sahələrində müəyyən vəzifələrinin olacağını bildirmişdir

Sözün hamısı:

On doqquzuncu məsələ

Rəvayətlərdə, arzamanın əlamətlərindən olan və ALİ- BEYTİ NƏBƏVİDƏN HƏZRƏTİ MEHDİNİN (RƏDİYALLAHU ƏNH) haqqında ayrı-ayrı xəbərlər vardır. Hətta bir qisim elm adamları və vəlilər, lap əvvəllərdən onun çıxacağına hökm veriblər. Allahu aləm, bu müxtəlif  rəvayətlərin bir şərhi də BÖYÜK MEHDİNİN BİR ÇOX VƏZİFƏLƏRİNİN OLMASIDIR.

SİYASƏT ALƏMİNDƏ, (1)DİNDARLIQ ALƏMİNDƏ, (2)SƏLTƏNƏT ALƏMİNDƏ, CİHAD ALƏMİNDƏKİ ÇOX YERLƏRDƏ İŞLƏRİ OLDUĞU KİMİ, hər bir əsr, ümidsizlik zamanında mənəvi gücünü bərpa edən, qüvvətləndirən Mehdiyə, Mehdinin də onların köməyinə həmin vaxtda gəlmək ehtimalına möhtac olduğundan, ilahı rəhmətlə hər dövrdə, bəlkə hər əsrdə əhli-Beytdən bir cür Mehdi çıxmış, soyunun şəriətini mühafizə etmiş və sünnətləri həyata keçirmişdir.

Məsələn, siyasət aləmində Mehdi Abbasi, dəyanət aləmində Əbdülqadir Gilani həzrətləri, ŞAHI NƏQŞİBƏND (Nəqşibənd təriqətinin qurucusu şeyx Məhəmməd Bəhaəddin), dörd təriqətin (məzhəb) əsas şəxsləri A. Gilani, Əhmədi Bədəvi, Əhmədi Kutai, Seyid İbrahim Dessuki, ON İKİ İMAM KİMİ BÖYÜK MEHDİNİN BİR QİSİM VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN ŞƏXSLƏR belə Mehdi haqqında gələn rəvayətlərdə, bu məsələyə diqqət edilməsinin mühüm buyurulmasının, Məhəmməd Əleyhissalatu Vəssalam olduğu üçün, rəvayətlərə ixtilaf edərək həqiqəti tapmaq istəyən bəzi kəslər belə demişdir: “keçmişdə çıxıb.” Hər nə isə… Bu məsələ Risalə-i Nurda bəyan edildiyindən yalnız bunu deyə bilərik ki, dünyada həmrəylik içində olan heç bir dindar və itaətkar olan heç bir qəbilə, heç bir cəmiyyət, elə bir camaat yoxdur ki, ALİ BEYTİN SOYLARINA, QƏBİLƏSİNƏ, CƏMİYYƏTİNƏ VƏ CAMAATINA BU QƏDƏR HƏYAN OLSUN. (Şüalar, 509)

 

SÖZÜN ƏLAQƏDAR HİSSƏSİ:

1.

Allahualəm müxtəlif rəvayətlərin bir şərhi də bu şəkildədir: BÖYÜK MEHDİNİN ÇOX VƏZİFƏLƏRİ VAR. VƏ sİyasət aləmİndə, dİndarlıq aləmİndə, səltənət aləmİndə, CİHAD aləmİndəki ÇOX daİrənİn İşlərİ OLDUĞU KİMİ, …..(Şüalar, 509) 

 

İNSANLAR QURANI ÖZ NƏFSLƏRİNƏ GÖRƏ ŞƏRH ETDİKLƏRİ ZAMAN HZ.MEHDİ (Ə.S) ONLARIN DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QURANA DOĞRU İSTİQAMƏTLƏNDİRİB ONU QURANIN HƏQİQƏTLƏRİNİN XİDMƏTİNƏ TƏQDİM EDƏCƏK. SONRA SİZƏ KİTAB VƏ SÜNNƏNİN NECƏ UNUDULDUĞUNU GÖSTƏRƏCƏK VƏ ONUN ƏSL MƏNALARINI CANLANDIRACAQ, YƏNİ HƏQİQİ MƏNALARINI AÇIQLAYACAQ. (Nehcül Belağa, hutbe 134.)

 

Hz.Əli (ə.s), hz.Mehdi (ə.s)-ın qiyamının gətirdikləri haqqında belə buyurdu: XALQIN FƏRDİ RƏYLƏRİNƏ, ŞƏRHLƏRİNƏ diqqət etməz, fikir verməz, yalnız  QURANIN HÖKMÜNÜ İCRA EDƏR. (Mikyalul Mekarim 1-ci cild, səh.81)

 

Həzrətləri (Hz. Mehdi (ə.s)) Tövratı və digər Kitabları, Antakyada bir mağaradan çıxardacaq və TÖVRAT ƏHLİNƏ TÖVRAT İLƏ, İNCİL ƏHLİNƏ İNCİL İLƏ, ZƏBUR ƏHLİNƏ ZƏBUR İLƏ VƏ QURAN ƏHLİNƏ QURAN İLƏ HÖKM EDƏCƏK… [Kemal-ud Din, Bihar-ül Envar]

 

Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) sonra SİZİN ARANIZDA HƏQİQƏTLƏRLƏ ÇIXACAQ. SİZƏ HƏQİQƏTLƏRİ GÖSTƏRƏCƏK VƏ DƏLİLLƏRLƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK… (El-Sahife El-Mehdiyeden Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, səh. 65, Al-Bihar 51: 131)

Umm Hanı Əbu Cəfər (ə.s)-dən belə soruşduğunu deyirdi : “…” O da belə cavab Verdi: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ PARILDAYAN  BİR ALOV YAYAN  METEROİT KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. Əgər bunu görsəniz, ürəyiniz təsəlli tapar.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 206.)

İkmalı Din: Məhəmməd ibn Sinandan, Əmr İbn Şamirdən, Cəbrdən, Əbu Cafir (ə.s)-dan belə rəvayət edilmişdir: “UCA ALLAHIN KİTABI HAQQINDAKI MƏLUMATI VƏ ONUN ELÇİSİ (S.Ə.V)-İN SÜNNƏTİNİ MEHDİMİZİN QƏLBİNDƏ  İNKİŞAF  ETMƏYƏN ƏN GÖZƏL ŞƏKİLDƏ BÖYÜYÜB YETİŞMƏSİ KİMİ İNKİŞAF EDƏR. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 72)

 

2.

Allahualəm  müxtəlif  rəvayətlərin bir şərhi də bu şəkildədir BÖYÜK MEHDİNİN ÇOX VƏZİFƏLƏRİ VAR VƏ sİyasət aləmİndə, dİndarlıq aləmİndə, səltənət aləmİndə, CİHAD aləmindəkİ ÇOX daİrənİn İşlərİ OLDUĞU KİMİ,  ….(Şüalar, 509) 

 

“Allahu Zülcəlal Həzrətləri, Qurani Kərimdə belə buyurmuşdur: “ELƏ BİR QÖVM GÖNDƏRƏCƏM Kİ, ONLAR ALLAHI, ALLAH DA ONLARI SEVƏR”  (Maidə Surəsi, 54).  Mən də bu bəyanı İlahi qarşısında düşündüm və BU QÖVMÜN MİN İLDƏN BƏRİ İSLAM ALƏMİNİN BAYRAQDARLIĞINI EDƏN TÜRK MİLLƏTİ OLDUĞUNU BAŞA DÜŞDÜM.” (Necmeddin Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, səh. 233-234.)

 

ONLARI YER ÜZÜNDƏ YERLƏŞDIRSƏK (ONLARA BIR YER VERSƏK), NAMAZ QILAR, ZƏKAT VERƏR, (İNSANLARA) YAXŞI İŞLƏR GÖRMƏYİ ƏMR EDIB, PİS İŞLƏR GÖRMƏYİ QADAĞAN EDƏRLƏR. BÜTÜN İŞLƏRİN SONU (NƏTİCƏSİ) ALLAHA AİDDİR. (Həcc surəsi, 41)    

 

“ONUN ÇIXACAĞI İL İNSANLAR HƏCCƏ BAŞLARININ ÜSTÜNDƏ BİR ƏMİR (başçı) OLMADAN GEDƏCƏKLƏR… Birlikdə Beytül Şərifi (Kəbəni) təvaf edəcəklər, sonra Minaya endiklərində itlər kimi bir-birlərinə hücum edəcək, hacılar soyulacaq, qanlar Akabe Cemresinin (Kəbədə Miaya endikdə olan təpə, şeytana daş atılan təpə) üzərinə axacaq.” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, səh. 168-169)      

 

Əbu Səid, Peyğəmbər (s.ə.v)-in belə buyurduğunu rəvayət edir: “Axırzamanda sultanlar tərəfindən ümmətimə şiddətli bir bəla gələcəkdir. Elə bir bəla ki, ondan daha şiddətlisi heç görünməmişdir. Hansı ki, yer üzü onlara dar gələcək və zülmlə dolacaq. MÖMİNLƏR BU ZÜLMDƏN XİLAS OLMAQ ÜÇÜN BİR SIĞINACAQ VƏ BİR XİLASKAR TAPA BİLMƏYƏCƏKLƏR…” (El-Beyan, səh. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, səh. 161, Yenabi-ul Mevedde, 2-ci cild, səh. 177)

İNSANLAR BAŞLARINDA ƏMİR (başçı) OLMADAN HƏCC EDƏRLƏR… (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)

…Arxasında İsa ibn Məryəmin namaz qılacağı Qaim (Hz.Mehdi) xaricində biz Əhli Beytdən olan hamımızın üstündə zamanın tağutunun (Allahın hökmünü tanımayan hər varlıq, güc, şeytan) beyət edəcəyini (Hz.Mehdi dövründə dinsizliyin hakim olacağını, dərhal hər kəsin bu sistemə bağlı olacağını) bilmirsinizmi? Uca Allah onun veladetini (zühurunu) gizləyəcək və şəxsiyyətini gizli saxlayacaq. BELƏCƏ O, ZÜHUR ETDİYİNDƏ HEÇ KİMİN BEYƏTİ ONUN BOYNUNDA OLMAYACAQ… (Kemalüd idin, 1-ci cild, səh. 305)

 

Hişam ibn Salam, İmam Əbu Abdullahın əleyhissalam belə buyurduğunu dedi: “Qaim qiyam etdiyində ONUN BOYNUNDA HEÇ KİMİN ANDI, ƏHDİ VƏ BEYƏTİ OLMAYACAQ.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 219)

 

O İLDƏ QIRMIZI BAYRAĞIN VƏ SONRA YAŞIL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN ÖVLADIMIN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-İN) QEYBİ ELAN OLUNACAQ. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 170)

 

 3.

… Dünyada həmrəylik içində olan, elə bir itaətkar dindar, elə bir qəbilə, elə bir cəmiyyət və camaat yoxdur ki, ALİ-BEYTİN DİNDARLARININ, QƏBİLƏSİNİN, CƏMİYYƏTİNİN VƏ CAMAATININ KÖMƏYİNƏ ÇATSIN. (Şualar, 509)

 

Əli ibn-İbrahim atası ibn Əbu Ömər, Mənsurdan, Fazıl əl-Aour Əbu Übeydədən belə rəvayət etmişdir: “PEYĞƏMBƏRİN ƏHLİ BEYTİNDƏN QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) GƏLDİYİNDƏ, DAVUD VƏ SÜLEYMAN KİMİ HÖKM EDƏCƏK.    

 

Hz.Mehdi (ə.s) mənim nəvələrimdəndir. ÜZÜ PARLAQ BİR ULDUZ KİMİDİR, …Göylərdə və yerdə yaşayan bütün canlılar və quşlar belə, ONUN HÖKMDARLIĞINDAN VƏ XƏLİFƏLİYİNDƏN RAZI QALACAQLAR, XOŞBƏXT OLACAQLAR. İYİRMİ İL HÖKM EDƏCƏK.” (El-Beyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman)

 

…MEHDİ (Ə.S)-IN QURANLA HÖKMRANLIĞI (QURAN ƏXLAQININ HAKİMİYYƏTİ) ALƏMİN ŞƏRQ VƏ QƏRBİNİ ƏHATƏ EDƏCƏK… (El-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh. 254- 255.)

HZ.MEHDİ (ə.s)-IN HÖKMRANLIĞI ZAMANINDA ZALIMLARIN VƏ MÜSTƏKBİRLƏRİN (TƏKƏBBÜRLÜ, DİKTATOR XARAKTERLİ) HÖKMRANLIĞI, MÜNAFİQLƏRİN VƏ XAİNLƏRİN SİYASİ NÜFUZU NABUD (YOX) OLACAQ (SONA ÇATACAQ). (El-Mehdiyy-il Mevud, 1-ci cild, səh. 252)

birds and_flowers_3266