MÜNAFİQLƏRİN RƏFTARINDA MÜVƏQQƏTİ YAXŞILAŞMA GÖRÜNƏ BİLƏR, BUNDAN QƏFLƏTƏ DÜŞMƏMƏK LAZIMDIR. MÜNAFİQ ÇOX KİNLİDİR, ƏXLAQI ÇOX PİSDİR, QƏFİLDƏN HÜCUM EDƏR

Münafiqin rəftarında müvəqqəti yaxşılaşmalar görünə bilər. Müsəlman bundan bəzən qəflətə düşər. Buna çox diqqət yetirmək lazımdır. Münafiq tərs və azğındır. Çox kinlidir, unutmaz, əxlaqı çox pisdir, fürsətçidir. Əxlaqsızlığı da tam mənası ilə şeytan cəldliyi göstərir, yəni ani və iti hücumlar edər. Normalda bir insanın ağlına o qədər ardıcıl əxlaqsızlıq etmək gəlməz, amma münafiq ard-arda çox ardıcıl əxlaqsızlıq edər. Oradan şeytanın ruhuna girdiyini anlamaq olar. Normal bir müsəlman düşünər, araşdırar sonra hərəkət edər. Münafiqdə saniyə hesabı ilə şeytan hərəkətə keçər. Çox ardıcıl əxlaqsızlıqlar edər.

Münafiqlər məşhur şəxslərlə tanış olub əhatəsini genişləndirmək mövzusunda çox həvəslidirlər. Ona görə müsəlmanlara yaxınlıq edərək və o yolla küfrlə əlaqə qurmağa çalışarlar. Əhatəsini genişləndirmək münafiq üçün çox həyatidir. Bakteriya kim genişlənmək istəyər.

 

MÜNAFİQ ÇOX TƏNBƏLDİR, ÖZÜ OTURUB MÜSƏLMANLARI İŞLƏTMƏK İSTƏYƏR. BELƏLİKLƏ HƏM MÜSƏLMANLARIN VAXTINI ALAR, HƏM DƏ DAVAMLI TƏLƏB EDƏRLƏR

Münafiq çox tənbəldir. Yerindən qalxmağa, bir şey axtarmağa tənbəllik edər. Həmişə müxtəlif səbəblərlə müsəlmanlardan istifadə etmək istəyər. Məsələn, tənbəlliyindən döyüşə çıxmaq istəmir. Və yaxud “mən bacara bilmərəm” -deyir. “Döyüşməyi bilsəm gələrdim” -deyir. Allah ona görə bunlara ayədə “oturanlarla birlikdə oturun” -deyir. Bunlar həmişə oturan dəstədirlər. Oturduğu yerdən əmr verər. “Bunu edin, onu edin”. Buna çox diqqət yetirmək lazımdır.

Əhatəsini genişləndirmək üçün münafiqin minlərlə şeytani metodu vardır. Kiməsə yaltaqlıq edər, kiməsə çox sevirmiş kimi göstərər, kiməsə tərəfdaş kimi göstərər. Məsələn, sağçı ilə sağçı olar, solçu ilə solçu olar, şərabçı ilə şərabçı olar, homoseksualla homoseksual olar, lezbiyenlə lezbiyen olar. Münafiqdə hər yol var. Məsələn, kişilərə yoldan çıxarmaq üçün yaxınlaşar, yəni eşqbazlıq üçün və ya evlənmək istəyirmiş kimi edər. Qadınlara özünü lezbiyen göstərərək və ya çox zəngin olduğu təsəvvürünü yaradaraq hədiyyələr alacaqmış kimi göstərər. Və yaxud onların zəifliklərini əvvəl təsbit edər. O zəifliklərə görə hərəkət edər. Münafiqlərin hücumları çox şeytanidir.

 

MÜNAFİQ MÜSƏLMANLARA ÇOX BÖYÜK QƏZƏB BƏSLƏYƏR. BU QƏZƏBİN BÖYÜKLÜYÜNDƏN AĞIZLARINDAN HƏMİŞƏ NİFRƏT AXAR, NİFRƏTİNİ GİZLƏTMƏYİ BACARA BİLMƏZ

Maidə surəsi, 62-də “Onlardan” münafiqlərdən “çoxunu günaha, düşmənçiliyə” bax münafiqlər müsəlmanlara düşməndirlər. “və haram yeməyə”, yəni müsəlmanların malını haram bir şəkildə yemək istəyər. Çünki o yediyi ilə müsəlmanların əleyhində fəaliyyət göstərər. Ona görə haram olur. “tələsən görürsən”. Yəni sürətli şəkildə pislik edərlər. Yəni münafiq çox ardıcıl hərəkət edər. Allah: “Onların tutduqları əməllər necə də pisdir!” -deyir. O sakit ifadə, Allahın “Onların tutduqları əməllər necə də pisdir!” ifadəsi Allahın böyüklüyünün bir nişanəsidir. “Onların tutduqları əməllər necə də pisdir!” -deyir. Bax, Allah sakitcə söyləyir. Çünki Allah: “Onları yaradan da Mənəm” -deyir və “Onları cəhənnəmdə əzəcək olan da Mənəm” -deyir.

Ali imran surəsi, 118 “Münafiqlər sizə pislik və zərər verməyə çalışırlar”. Münafiq həmişə pislik etmək istəyir. Həmişə pislik etmək istəyir. Məsələn, necə zərər verə bilərəm? Məsələn bir şey vardır, fərz edək kompüter, onu xarab edər. Məsələn, oradan zərər verməyə çalışar. Məsələn, stəkan varsa qırar. Yemək varsa, tökər. Yəni münafiq az da olsa zərər verməyə çox əhəmiyyət verər. Allah: “Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür” –deyir. Münafiqin müsəlmanlara nifrəti ağızlarından qaynar lağım kimi axar. Özünü saxlaya bilməz. “Sevirəm” deyər, sonra küfr edər, yəni müsəlmanlara qarşı ağlasığmaz azğındır. Allah “gizli tutduqları isə daha böyükdür” –deyir. Allah: “Çox kinli azğın bir ruha sahibdirlər” -deyir

Bəqərə surəsi, 85-də Allah deyir: “Münafiqlər günah və düşmənçiliklə əleyhlərində” bax “Sonra (siz) yenə bir-birinizi öldürür və özünüzdən olan bir dəstəni yurdlarından çıxarır və onlara qarşı günah və düşmənçilikdə bir-birinizə kömək edirsiniz və sizə əsir olaraq gəldiklərində fidyə verib onları azad edirsiniz”. Müsəlmanları fidyə olaraq verirdiniz deyir. “Günah və düşmənçilikdə müsəlmanların əleyhində ittifaqlar qururdular”. Münafiqlər nə edir? Müsəlmanların əleyhində ittifaq qururlar, məsələn İngilis dərin dövlətinin alçaqları ilə, o namərdlərlə ittifaq qururlar.

 

MÜNAFİQİN SİNİRLƏRİ ÇOX GƏRGİNDİR, NƏZARƏTİ İTİRİLMİŞ AVTOMOBİL KİMİDİR. QƏFİLDƏN GÖZLƏNİLMƏZ HƏRƏKƏTLƏR EDƏR

Münafiqdə ani sıçrayışlar vardır. Məsələn, içində fırtınalar qopduğu üçün, yəni şeytanın təsirindədir, münafiqin sinirləri çox gərgindir. Ona görə özünə nəzarəti itirər, ani sıçrayışlar edər, yəni xarab avtomobil kimidir. Bəzi xarab maşınlar olur, əyləcə basırsan maşın aşır, qaza basarsan gedər divara dəyər, münafiq də elə nəzarətdən çıxmış avtomobil kimidir. Ona görə də münafiq müsəlmanlar üçün risk meydana gətirəcək şeylər edər. Bir anda sakit oturarkən birdən ayağa qalxar, heç təxmin etməzsən. Birinə dəyər. Birdən müsəlmanın əlindəki bir şeyi qıra bilər. Məsələn, birdən atılıb bir avtomobilə minən birinin qabağına keçər. Məsələn, oturarkən çox sakit yatırmış, otururmuş kimi görünərkən özünü atar içəri qaçaraq gedər. Yəni o şeytanın təsiri ilə olar. Şeytan onu sinirlərini də pozar. Ona görə də münafiq normal insan funksiyaları göstərə bilməz. Münafiqdə həmişə yer dəyişdirmə düşüncəsi vardır. Həmişə hərəkətdədir. Bir yerdən bir yerə, bir yerdən bir yerə. Öndən arxaya, arxadan geriyə, sağdan sola. Onun görə, şeytandan Allaha sığınıram, Allah ayədə şeytanın belə dediyini bildirir: “Önlərindən, arxalarından, sağlarından sollarından onlara yaxınlaşacağam” -deyir. Yəni o hərəkətliliyi göstərir. Münafiq hər istiqamətdə hərəkətlidir. Həddindən artıq hərəkətlidir.

Münafiqdə alçaqlıq kompleksi çox şiddətli olar. Ona görə həmişə özünü ucaltmaq istəyər. Yəni özünü, ağlını, mədəniyyətini, məhəlləsini, kəndini, şəhərini, irqini davamlı ucaltmaq istəyir. İnsanların çatışmazlıqlarını tapıb özünü ucaldaraq insanların da çatışmazlıqlarını onun üzünə söyləyərək guya özünü ucaldacağını zənn edər. Halbuki, o elə etdikcə müsəlmanlar nifrət edərlər, daha da kinlənərlər, amma o ağılsız özünü ucaltdığını zənn edər.

Əraf surəsi 13-də Allah deyir: “Buradan aşağı en” şeytan üçün. “Burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz”. Bax, şeytanın xüsusiyyəti nədir? Təkəbbür və eqoizm. Münafiqin xüsusiyyəti nədir? Təkəbbür və eqoizm. “Dərhal çıx”. Bax, dərhal çıxır, hərəkətlidir, “Həqiqətən, sən alçaldılmışlardansan”. Yəni Allah “Alçaq kompleksi içində olacaqsan” -deyir. Hörmətdən düşmə, alçaq kompleksi olması.

Bəqərə surəsi 204-də, “İnsanların eləsi də var ki, onun bu dünya həyatında danışdığı sözlər səni heyran edər. O, qəlbində olana Allahı şahid göstərər”. Yəni boş-boş danışar. Bir də “Allahı şahid gətirər”, yəni yalan danışar. Allah “…halbuki o” münafiq “azğın bir düşməndir”. Bax, normal bir düşmən deyil azğın bir düşməndir.

Zuxruf surəsi 58-də “Münafiqlər mübahisəçi və düşmən bir qövmdürlər”. Münafiq mübahisəyə dəlil kimi maraqlıdır, yəni mübahisəçidir. Yəni qudurmuş kimi mübahisəçi xüsusiyyəti vardır, həmişə mübahisə etmək istəyər. Və düşməndir, həmişə düşməndir. Sənə düşmən, mənə düşmən, hər kəsə düşməndir. Manyak kimidir. Münafiqin heç kimi sevməz.