AYƏ AÇIQLAMALARI

Maidə surəsi, 7-də Allah, “Allahın sizə göstərdiyi lütfkarlığını və siz: “Eşidirik və itaət edirik!” – dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları bilir”. (Maidə surəsi, 7) ““Eşitdik və itaət etdik” -dediyinizdə” -deyir, “sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın”. Siz kimdir? İnsandır. İnsan nə vaxtdan bəri varmış? Dünya yaradılmazdan əvvəl var. Hələ kainat yoxdur, amma insan var. Normal bədənli insan nəfsli, nəfsi var, normal bildiyin insan. Gözü var, qulağı var eşidir, ağzı, burnu var, qolları var, normal insan. Nəfs sahibidir. Nəfs bədən deməkdir, nəfs bədəndir, bədən sahibi olaraq var. Bax “eşitdik” -deyir nə İlə eşidir? Qulağı ilə. Nə ilə itaət edirlər? Ürəklə, ruhla, bədənlə. “İtaət etdik” -deyirlər. Allah “bunu xatırlayın” -deyir. “Bu əhdi xatırlayın” xatırlayıb danışın deyir. “Və misakahu” müqaviləsini “ellezi” ki, o, “veseka” yəni vəsiqə kimi, onunla sizi bağladı “qum bihi iz kuntum” dediyiniz zaman “semiğna” eşitdik “və atağna”, “və itaət etdik” ata ilə itaət sözləri eyni köklüdür. “Və itteku Allaha” və Allaha qarşı təqva sahibi olun “innallahe” şübhəsiz ki, Allah “alimun” sinələrdə olanı ən yaxşı biləndir “və bizati essuduri”.

Əraf surəsi 172, “Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və onları özlərinin əleyhinə şahidlər tutmuşdu?” Öz bədəninə, nəfsinə qarşı şahid tutur. ““Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” (demişdi) Onlar: “Bəli, biz şahid olduq!” – demişdilər”. Birlikdə. Bir-birilərinə şahid olurlar. Yəni insan kimi mövcuddurlar. Bu ona görədir ki, siz Qiyamət günü: “Biz bundan xəbərsiz idik!” – deməyəsiniz. (Əraf surəsi, 172) “Və iz ahaze” və çıxarıldığı zaman “Rabbuke” sənin Rəbbin “min beni Adəm” Adəmoğullarından. Oğul, yəni insan olan oğul Adəm (ə.s)-ın oğulları. Adəm (ə.s) necə meymun olur, əvvəla oğulları var. –haşa- deyilmi oğulları var, oğulları da mükəmməldir, özü də mükəmməldir. Və Adəm (ə.s) dünyada deyil. Adəm (ə.s) hələ dünyada deyil, uşaqlar da dünyada deyil. Bax, qiyamətin son gününə qədər olacaq, hər kəs, hamısı insan olaraq oradadır. Bəs təkamülləşmişdi? Hazırdır, insan olaraq. Bax, bu mövzu darvinistlərin heç gözləmədikləri bir şeydir. Heç üstündə dayanmadıqları bir mövzudur. Darvinistlərin Quranda təkamül var sözünü kökdən çürüdən Quran ayəsidir. Bununla mövzuları kökdən bitmiş olur. O biri ayələrlə də bitir, bununla da tam mənası ilə bitmiş olur, heç danışacaq halları yoxdur. “Min zuhurihim” onların kürəklərindən “zürriyyetehum” onların nəsillərini “və eşhedehum” və onları şahid tutdu; hamısı bir-birlərinə də şahid olurlar, hamısı eşidir. “Ala enfusihim” nəfslərini özləri üzərinə; özlərinin nəfslərinin üzərinə, nəfs bədənləri öz bədənləri, ruhlu bədənlərinin üzərinə “ələsti” Mən deyiləmmi? “ələsti bikum Rabbikum” məşhur bilirsiniz “elestu bikum Rabbikum”. Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Möminlər nə deyirlər? “Qalu” diliylə söyləyir, dili var, təkamül yoxdur, qulağı ilə eşidir, dili ilə söyləyir. Yəni bədən sahibidir. Bir-birilərini görürlər, hamısı şahidik deyirlər. “Kalu bəla” bəli, inkar suala təsdiq cavab verərkən “Bəla” bəli padşahım deyirlər, bəl. “Bəla” bəli deyirlər “şahitna” biz şahid olduq; bax, biz. Bir-birlərini də görürlər, möminlər gözlər ilə görürlər, toplu, izdiham “biz şahid olduq” -deyir, hər kəs bir-birinə şahiddir. Biz şahid olduq “en tekulu” deməyinizə qarşı “yevmel qiyaməti” qiyamət günü “inna” şübhəsiz ki, biz, həqiqətən biz “kunna”. Biz olduq “azabundan qafiline” qafillər, xəbərsiz olanlar deyildik deməməyiniz üçün. Biz bunlardan qafildik deməməyiniz üçün.

 

  1. MEHDİ (Ə.S) TƏLƏBƏLƏRİNİN RƏBLƏRİNƏ OLAN İTAƏTİ QARŞISINDA MƏLƏKLƏR VƏ PEYĞƏMBƏRLƏR DƏ HEYRƏTƏ DÜŞƏRLƏR

“Ey Əbu Hureyre, Mehdi və camaatı çətin və əziyyətli bir yola girərək peyğəmbərlərin dərəcəsinə qovuşarlar” -deyir. Kim söyləyir? Rəsulullah (s.ə.v). “Allah özlərini doyurduqdan sonra aclığı”, yəni bu uşaqlar zəngindirlər, lakin sonradan ac hala gəlirlər “geyindirdikdən sonra çılpaqlığı” məsələn, sonra paltar da tapa bilmirlər. “İçirdikdən sonra susuzluğu seçərlər. Allahın Qatındakına ümidlərini bağlayıb bunları tərk edərlər. Hesabından qorxaraq hətta halalı da tərk edərlər. Dünyaya yalnız bədənləri ilə maraq göstərərlər. Onun hər hansı bir şeyi ilə məşğul da olmazlar. Hz. Mehdi (ə.s) tələbələrinin Rəblərinə olan itaəti qarşısında mələklər və peyğəmbərlər də heyrətə düşərlər. Xoş onların halına, xoş onların halına, Allahın onlarla mənim aramı birləşdirməsini nə qədər çox istəyərdim” –deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Dəfələrlə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də “Axırzamanın təəccüblü şəxsləri” -deyir, həmişə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) onları həmişə müjdələyir, onlara “xoş o təəccüblü şəxslərin halına” deyir, yəni “Axırzamanın təəccüblü şəxsləri”.