AYƏ ŞƏRHLƏRİ

Maidə surəsi, 7-də Allah, “Allahın sizə göstərdiyi lütfkarlığını və siz: “Eşidirik və itaət edirik!” – dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları bilir.” (Maidə surəsi, 7) “Eşitdik və itaət etdik” dediyinizdə deyir “sizi” deyir “özüylə bağladığı əhdi (müqaviləsini) anın.” Siz kimdir? İnsandır. İnsan nə vaxtdan bəri varmış? Dünya yaradılmazdan əvvəl var. Hələ kainat yoxdur, amma insan var. Normal bədənli insan nəfsli, nəfsi var, normal bildiyin insandır. Gözü var, qulağı var eşidir, ağzı-burnu var, qolları var, normal insandır. Nəfs sahibidir. Nəfs bədən deməkdir, nəfs bədəndir, bədən sahibi olaraq var. Bax “eşitdik” deyir nəylə eşidilər? Qulağıyla. Nəylə itaət edirlər? Ürəklə, ruhla, bədənlə. “İtaət etdik” deyirlər. Allah “bunu” “anın” deyir. “Bu əhdi anın” xatırlayın, danışın deyir. “Və misakahu” müqaviləsini “ellezi” ki o “veseka” yəni vəsiqə kimi, onunla sizi bağladı “qum bihi iz kuntum” dediyiniz zaman “semiğna” eşitdik “və atağna” və itaət etdik, ata itaət eyni söz mənşəlidir. “Və itteku Allaha” və Allaha qarşı təqva sahibi olun “innallahe” şübhəsiz ki, Allah “alimin” sinələrdə olanı ən yaxşı biləndir “və bizati essuduri”.

Əraf surəsi 172, “Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və onları özlərinin əleyhinə şahidlər tutmuşdu?” Öz bədəninə, nəfsinə qarşı şahid tutur. “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” (demişdi) Onlar: “Bəli, biz şahid olduq!” – demişdilər. Bir-birilərinə şahid olurlar.Yəni insan kimi mövcuddurlar. “(Bu,) Qiyamət günü: “Biz bundan xəbərsizdik” deməməyiniz üçündür.” (Əraf surəsi, 172) “Və iz ahaze” və çıxarıldığı zaman “Rabbuke” sənin Rəbbin “min beni Adəm” Adəmoğullarından.” Oğul, yəni insan olan oğul Adəm (ə.s)-ın oğulları. Adəm (ə.s) necə meymun olur, əvvəla oğulları var. –Əstəğfirullah- deyilmi oğulları var, oğulları da mükəmməldir, özü də mükəmməldir. Və Adəm (ə.s) dünyada deyil. Adəm (ə.s) hələ dünyada deyil, uşaqlar da dünyada deyil. Bax, qiyamətin son gününə qədər olacaq, hər kəs, hamısı insan olaraq oradadır. Bəs təkamülləşmişdi? Hazırdı,onsuz da insandır. Bax, bu mövzu darvinistlərin heç gözləmədikləri bir şeydir. Heç üstündə dayanmadıqları mövzudur. Darvinistlərin Quranda təkamül var sözünü kökdən çürüdən Quran ayəsidir. Bununla mövzuları kökdən bitmiş olur. O biri ayələrlə də bitir, bununla da tam mənasıyla bitmiş olur, heç danışacaq halları yoxdur. “Min zuhurihim” onların kürəklərindən “zürriyyetehum” onların nəsillərini “və eşhedehum” və onları şahid tutdu; hamısı bir-birlərinə də şahid olurlar, hamısı eşidir. “Ala enfusihim” nəfslərini özləri üzərinə; özlərinin nəfslərinin üzərinə nəfs bədənləri öz bədənləri, ruhlu bədənlərinin üzərinə “elestu” Mən deyiləmmi? “elestu bikum Rabbikum” məşhur bilirsiniz  “elestu bikum Rabbikum” Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Möminlər nə deyirlər? “Qalu” diliylə söyləyir, dili var, təkamül yoxdur, qulağıyla eşidir, diliylə söyləyir. Yəni bədən sahibidir. Bir-birilərini görürlər, hamısı şahidik deyirlər. “Qalu bəla” bəli, mənfi suala müsbət cavab verərkən “Bəla” bəli padşahım deyirlər, bel. “Bəla” bəli deyirlər “şahitna” biz şahid olduq; bax, biz bir-birlərini də görürlər, möminlər gözüylə görürlər, toplu, izdiham “biz şahid olduq” deyir, hər kəs bir-birinə şahiddir. Biz şahid olduq “en tekulu” deməyinizə qarşı “yevmel qiyaməti” qiyamət günü “inna” şübhəsiz ki, biz, həqiqətən biz “kunna” Biz olduq “azabundan qafiline” qafillər, xəbərsiz olanlar deyildik deməməyiniz üçün. Biz bunlardan qafildik deməməyiniz üçün.

 

  1. MEHDİ (Ə.S) TƏLƏBƏLƏRİNİN RƏBLƏRİNƏ OLAN İTAƏTİ QARŞISINDA MƏLƏKLƏR VƏ PEYĞƏMBƏRLƏR DƏ HEYRƏTƏ DÜŞƏRLƏR

“Ey Əbu Hureyre” deyir “Mehdi və camaatı çətin və əziyyətli bir yola girərək peyğəmbərlərin dərəcəsinə qovuşarlar” deyir. Kim söyləyir? Rəsulullah (s.ə.v). “Allah özlərini doyurduqdan sonra aclığı”, yəni bu uşaqlar zəngindirlər, lakin sonradan ac hala gəlirlər “geyindirdikdən sonra çılpaqlığı” məsələn, sonra paltar da tapa bilmirlər. “İçirdikdən sonra susuzluğu seçərlər. Allahın Qatındakına ümidlərini bağlayıb bunları tərk edərlər. Hesabından qorxaraq halalı da tərk edərlər. Dünyaya yalnız bədənləriylə maraq göstərərlər. Onun hər hansı bir şeyiylə məşğul da olmazlar. Hz. Mehdi (ə.s) tələbələrinin Rəblərinə olan itaəti qarşısında mələklər və peyğəmbərlər də heyrətə düşərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) nə xoşbəxt onlara, nə xoşbəxt onlara Allahın onlarla mənim aramı birləşdirməsini nə qədər çox istəyərdim” deyir. O  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də “Axırzamanın qəribələri” deyir, həmişə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) onları həmişə müjdələyir, onlara “nə xoşbəxt o qəribələrə” deyir, yəni “əcaibləri, Axırzamanın əcaibləri.”