Quranın indiyə qədər araşdırdığımız möcüzəvi xüsusiyyətlərindən əlavə bir də “riyazi möcüzə”ləri vardır. Bu möcüzəyə bir nümunə, Qurandakı bəzi söz təkrarlarının verdiyi ortaq ədəddir. Bir-biriylə əlaqədar bəzi sözlər təəccüblü şəkildə eyni ədəddə təkrarlanarlar. Aşağıda, bu cür sözlər və Quran içindəki təkrarlanan ədədlər verilmişdir.

“Yeddi göy” təbiri 7 dəfə keçir. “Göylərin yaradılışı (halku səmavat)” ifadəsi də 7 dəfə təkrarlanır.

 

YEDDİ GÖY (seb’a semavat)

GÖYLƏRİN YARADILIŞI

(halku’s semavat)

7 dəfə

7 dəfə

 

“Gün (yevm)” tək olaraq 365 dəfə keçərkən, çoxluq yəni “günlər (eyyam və yevmeyn)” sözləri 30 dəfə təkrarlanır. “Ay” sözünün təkrar sayı isə 12-dir

 

GÜN

GÜNLƏR

AY

yevm

eyyam,yevmeyn

şehr

365

30

12

 

“Bitki” və “ağac” sözlərinin təkrar sayı eynidir: 26

 

BİTKİ

AĞAC

26 dəfə

26 dəfə

 

“Cəza (qarşılıq)” sözü 117 dəfə yer alarkən, Quranın təməl əxlaq xüsusiyyətlərindən olan “bağışlama” ifadəsi, bu ədədin tam 2 misli qədər, yəni 234 dəfə təkrarlanır.

 

CƏZA

BAĞIŞLAMAQ

117 dəfə

2×117=234 dəfə

 

“De” sözlərini saydığımızda çıxan nəticə 332-dir. “Dedilər” sözünü saydığımızda da eyni rəqəmi əldə edərik.

 

DE

DEDİLƏR

332 dəfə

332 dəfə

 

“Dünya” sözü və “axirət” sözünün təkrar ədədləri də eynidir: 115

 

DÜNYA

AXİRƏT

115 dəfə

115 dəfə

 

“Şeytan” sözü Quranda 88 dəfə keçir. “Mələk” sözünün təkrar sayı da 88-dir.

ŞEYTAN

MƏLƏK

88 dəfə

88 dəfə

 

“İman” və “küfr” sözləri Quran boyunca 25 dəfə təkrarlanır.

 

İMAN

KÜFR

25 dəfə

25 dəfə

 

“Cənnət” sözü və “cəhənnəm” sözü də eyni ədəddə təkrarlanır: 77.

 

CƏNNƏT

CƏHƏNNƏM

77 dəfə

77 dəfə

 

“Zəkat” sözü Quranda 32 dəfə təkrarlanarkən, “bərəkət” sözünün təkrarlanma sayı da 32-dir.

 

ZƏKAT

BƏRƏKƏT

32 dəfə

32 dəfə

 

“Yaxşılar (əbrar)” 6 dəfə təkrarlanarkən, “pislər (fuccar)” sözü isə tam yarısı qədər, yəni 3 dəfə keçir.

 

YAXŞILAR

PİSLƏR

6 dəfə

3 dəfə

 

“Yaz-isti” sözləri ilə “qış-soyuq” sözlərinin keçid ədədləri də eynidir: 5.

YAZ-İSTİ

QIŞ-SOYUQ

1+4=5 dəfə

1+4=5 dəfə

 

“Şərab (hımr)” və “sərxoşluq (sekere)” sözləri də Quranda eyni ədəddə 6 dəfə təkrarlanır.

ŞƏRAB

SƏRXOŞLUQ

hımr

sekere

6 dəfə

6 dəfə

 

“Düşünmək” və “nur” sözlərinin təkrar sayı da eynidir: 49

DÜŞÜNMƏK

NUR

49 dəfə

49 dəfə

 

“Dil” və “vəz” sözləri bərabər sayda -25 dəfə- təkrar edilir:

DİL

VƏZ

25 dəfə

25 dəfə

 

“Fayda” sözü 50, “pozma” sözü də 50 dəfə təkrarlanır.

 

FAYDA

POZMA

50 dəfə

50 dəfə

 

“Əcr” və “fail” sözlərinin təkrar sayı da eynidir: 108

 

ƏCR

FAİL

108 dəfə

108 dəfə

 

“Sevgi” və “itaət” sözlərinin təkrar sayı eynidir: 83

SEVGİ

İTAƏT

83 dəfə

83 dəfə

 

“Dönüş” və “sonsuz” sözləri, bərabər sayda yer alır: 28

 

DÖNÜŞ

SONSUZ

75 dəfə

75 dəfə

 

“Müsibət” sözü və “şükür” sözü, Quranda eyni sayda keçir: 75 dəfə

 

MÜSİBƏT

ŞÜKÜR

75 dəfə

75 dəfə

 

“Günəş (şəms)” və “işıq (nur)” sözləri Quranda 33 dəfə keçir.

 

GÜNƏŞ

İŞIQ

Şəms

nur

33 dəfə

33 dəfə

 

* Hesabda “nur” sözünün yalnız adlıq halları diqqətə alınmışdır.

Doğru yola yönəldən (elhuda)” və “rəhmət” sözlərinin təkrar sayı bərabərdir: 79

DOĞRU YOLA YÖNƏLDƏN

RƏHMƏT

79 dəfə

79 dəfə

 

Quranda “sıxıntı” sözü 13 dəfə yer alarkən, “hüzur” sözü də 13 dəfə təkrarlanır.

SIXINTI

HÜZUR

13 dəfə

13 dəfə

 

“Qadın” və “kişi” sözlərinin təkrar sayı da eynidir: 23

Qadın-kişi sözlərinin Quranda təkrar sayı olan 23, eyni zamanda insan embrionunun meydana gəlməsində yumurta və spermadan gələn xromosom sayıdır. İnsanın xromosom sayı da ana və atadan gələn 23 xromosomun cəmi olaraq 46-dır.

QADIN

KİŞİ

23 dəfə

23 dəfə

 

“Xəyanət” sözü 16 dəfə keçərkən, “xəbis” sözünün təkrar sayı da 16-dır.

 

XƏYANƏT

XƏBİS

16 dəfə

16 dəfə

yaprak

Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. (Nisa surəsi, 82)

 

“İnsan” sözü Quranda 65 dəfə keçir, insanın yaradılış mərhələlərinin sayının cəmi də eynidir:

 

İNSAN

65

TORPAQ

NÜTFƏ

EMBRİON

BİR TİKƏ ƏT

SÜMÜK

ƏT

turabun

nutfun

alak

meda’a

ızamun

lehmun

17

12

6

3

15

12

CƏMİ

65

Salavat sözü Quranda 5 dəfə keçir və Allah insanlara gündə beş dəfə namaz qılmalarını bildirmişdir.

“Quru” sözü Quranda 13 dəfə keçərkən, “dəniz” sözü 32 dəfə keçir. Bu ədədlərin cəmi bizə 45 sayını verir. Əgər quru yerin Quranda bəhs edilmə sayı olan 13-ü 45-ə bölsək, 28,888888888889 % sayını taparıq. Dənizlərin Quranda bəhs edilmə sayı olan 32-ni 45-ə böldüyümüz zaman isə, 71,111111111111% sayını taparıq. Bu nisbətlər isə, planetimizdəki su və quru parçalarının həqiqi nisbətidir. 238

 

QURU

DƏNİZ

CƏMİ

13 dəfə

32 dəfə

45 dəfə

13/45=%28,88888889

32/45=%71,11111111

%100

 

238. http://monak2.tripod.com/Peaceonline/id1.html