1 HZ. MEHDİ (Ə.S.) QAFQAZDAN GƏLƏCƏKDİR.    “MÜSƏLMANLARDAN BİR ŞƏXS (HZ. MEHDİ (Ə.S)) GƏLƏCƏK, BU ŞƏXSİN ŞƏRƏFİ QAFQAZIN ƏN ULU DAĞINDAN ƏTRAFA GÜNƏŞİN ŞÜASI (işıq şüaları) KİMİ ŞÖLƏ SAÇACAQ (ətrafa işıltılar saçacaq). (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti nəşriyyatı: VI, səh. 107) 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

2 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN BİR ADI DA “ASLAN”DIR       1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3 HZ. MEHDİ (Ə.S.) DÖVRÜNDƏ AVTOMOBİL 1-ci qaynaq >>
4 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN HƏM  ƏLİ, HƏM AYAĞI AYRI-AYRI ZƏNCİRLƏNƏCƏK.

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) dəccalı gördüyündə: “Ey insanlar! Rəsulullahın zikr etdiyi dəccal budur” deyər. DƏCCAL DƏRHAL ONUNLA ƏLAQƏDAR ƏMRİNİ VERƏR, o şəxs qarnı üzərinə uzadılar və arxasından: “Onu alıb yaralayın” deyər. Artıq o şəxsin kürəyi və qarnı döyə-döyə genişlədilər. Bu dəfə DƏCCAL ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-I) İKİ ƏLİNDƏN VƏ İKİ AYAĞINDAN TUTUB FIRLADIB ATAR.  (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40)

İnsanlar dəccalın onu atəş içinə atdığını sanarlar. Halbuki. o cənnət içinə atılmışdır.

.

1-ci qaynaq >>
5 HƏDİSLƏRDƏ İFADƏ EDİLƏN, “GÖYDƏN BİR ƏLİN UZANIB, “BU HZ. MEHDİ (Ə.S.)-DIR, ONA TABE OLUN DEMƏSİ”, TV VƏ İNTERNETDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN ƏLİ GÖRÜNƏCƏK .

MƏHZ O ZAMAN SƏMADAN ONU MÜƏYYƏN EDƏN BİR ƏL GÖRÜNƏR…”(1)      

1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

4-cü qaynaq >>

 

6 HZ. MEHDİ (Ə.S), İNTERNET, TELEVİZOR VƏ RADİO YOLUYLA DÜNYANIN DÖRD TƏRƏFİNDƏ TANINACAQ.  İkdud-Durərdə deyir ki: “BU SƏS BÜTÜN YER ÜZÜNƏ YAYILACAQ, HƏR QÖVM ÖZ DİLİNDƏN EŞİDƏCƏK. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 201) (3)    1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

4-cü qaynaq>>

5-ci qaynaq >>  

6-cı qaynaq >>

7 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN PALTARLARI PARLAQ OLACAQ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

8 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN AVTOMOBİLİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 1-ci qaynaq >>
9 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN DOĞUMU EVDƏ OLACAQ 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

10 HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN SAÇLARI GÖZƏLLİYİYLƏ DİQQƏT ÇƏKƏCƏK 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

11 HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BOYNUNA ASILAN MİS LÖVHƏ

Əbu Səid əl Hudri (r.ə) rəvayəti; “… DƏCCAL O MÖMİN QULU KƏSMƏK ÜÇÜN TUTAR, LAKİN BU SIRADA ONUN BOYNU İLƏ KÖRPÜCÜK SÜMÜYÜ ARASI ALLAH TƏRƏFİNDƏN MİS LÖVHƏ HALINA GƏTİRİLƏR, ARTIQ DƏCCAL ONU KƏSMƏYƏ HEÇ BİR YOL TAPA BİLMƏZ. BU SƏFƏR DƏCCAL ONU İKİ ƏLİ VƏ İKİ AYAĞI İLƏ TUTARAQ FIRLADIB ATAR. İNSANLAR DƏCCAL ONU ATƏŞ İÇİNƏ ATDI SANARLAR. HALBUKİ O MÖMİN ŞƏXS CƏNNƏT İÇİNƏ ATILMIŞDIR. (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Rulon Hədis Nömrə:113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire səh. 488)

1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

3-cü qaynaq >>

4-cü qaynaq >>

12 KƏHF SURƏSİNDƏ BƏHSİ KEÇƏN “İKİ YETİM UŞAQ”, HZ. İSA (Ə.S) VƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-A İŞARƏ EDİR.. 1-ci qaynaq >>  

2-ci qaynaq >>

13 HZ. MEHDİ (Ə.S) DÖVRÜNDƏ, İNKİŞAF EDƏN TEXNOLOGİYA VƏ İNTERNETİN YAYILMASI İLƏ MƏLUMAT ASANLIQLA ƏLDƏ EDİLƏN VƏZİYYƏTƏ GƏLƏCƏK.

 HZ. MEHDİ (Ə.S) DÖVRÜNDƏ MƏLUMAT ELƏ GENİŞ YAYILACAQ Kİ, EVİNDƏKİ QADIN BELƏ ALLAHIN KİTABINA VƏ PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏSİNƏ GÖRƏ HÖKM EDƏCƏK. (Bihar ül-Envar, cild. 52, səh. 352)

1-ci qaynaq >>
14 HZ. MEHDİ (Ə.S) DÖVRÜNDƏ İDARƏÇİ MÖVQEYİNDƏ OLAN KƏSLƏR XƏBƏRLƏŞMƏYİ VƏ BİLMƏDİKLƏRİ MÖVZULARI ARAŞDIRIB ÖYRƏNMƏYİ ƏLLƏRİNDƏKİ OVUC İÇİ KOMPYUTERLƏR VƏ KOMPYUTERLİ TELEFONLARLA REALLAŞDIRACAQLAR.

İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın oğlu Məhəmmədin nəqlinə görə İmam əleyhissalam belə buyurdu: “QAİM ƏLEYHİSSALAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM ETDİYİNDƏ hər məmləkətə bir səfir göndərəcək və hər səfirə belə buyuracaq. “SƏNİN ƏHDİN ƏLİNDƏDİR. Anlamadığın vəziyyətlə qarşılaşıb və hökm verməkdə çətinlik çəksən ƏLİNƏ BAX VƏ ƏLİNDƏ YAZANI TƏTBİQ ET.”… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 381)

1-ci qaynaq >>
15 HZ. MEHDİ (Ə.S), PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN MÖHÜRÜNÜ İSTİFADƏ EDƏCƏK   1-ci qaynaq >>
16 HZ. MEHDİ (Ə.S.) DÖVRÜNDƏ PEYK GÖSTƏRMƏ VƏ TELEVİZİYA SİSTEMLƏRİ HZ. MEHDİYƏ XİDMƏT EDƏCƏK.

İşlər əhlinə [Mehdi (ə.s)-a] əmanət edildiyində QÜDRƏTLİ ALLAH ONUN ÜÇÜN DÜNYANIN ƏN ALÇAQ HİSSƏSİNİ YÜKSƏLDƏCƏK, ƏN YÜKSƏK YERLƏRİ DƏ ALÇALDACAQ. BELƏ Kİ, BÜTÜN DÜNYANI OVCUNUN İÇİNİ GÖRDÜYÜ KİMİ GÖRƏCƏK. İÇİNİZDƏN HANSINIZIN OVCUNUN İÇİNDƏ BİR SAÇ TELİ OLSA ONU GÖRƏ BİLMƏZ? (Bihar-ül Envar, 5.cild, səh. 328)

1-ci qaynaq>>

 

QAYNAQLAR:

1 (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Nəşriyyatı: VI, səh.107) 1
(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, cild 5, səh. 617) (Sünen-i Ebu Davud Tərcümə və Şərhi, Şamil Nəşriyyat evi: 14/410) 2

 

2 (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))

(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, cild 5, səh. 617)  (Sünen-i Ebu Davud Tərcümə və Şərhi, Şamil nəşriyyat evi: 14/410)

1
(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat, Toplayan: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184) 2

 

3 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 171) 1

 

4 (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40) 1

 

5 Həmçinin (N. b. Hammad) Zühridən təxric etdi. Buyurdu: “… SƏMADAN BELƏ SƏS EŞİDİLƏR: ALLAHIN ÖVLİYASI FİLANKƏSİN SƏHABƏLƏRİDİR.” (Yəni Mehdi (ə.s)-ı nəzərdə tutur) Esma binti Umeys dedi ki: “O GÜNÜN ƏLAMƏTİ SƏMADAN UZADILMIŞ VƏ İNSANLARIN ONA BAXDIĞI ƏLDİR.. (Celalettin Suyutinin təsnifindən hədislər, Axırzaman mehdisinin əlamətləri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 69) 1
MƏHZ O ZAMAN SƏMADAN ÖZÜNÜ MÜƏYYƏN EDƏN BİR ƏL GÖRÜNƏR…(7)

(Celalettin Suyutinin təsnifindən hədislər, Axırzaman mehdisinin əlamətləri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 51)

2
SƏMADAN ZÜHUR EDƏN BİR ƏL və “əmriniz Mehdidir” şəklindəki səs eşidilənə qədər ayrılıq və ixtilaflar davam edəcək. O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: “SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ və insanlar ona baxacaq və görəcəklər.

(Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53)

3
Hz. Mehdi (ə.s.)-ın dilində ağırlıq vardır. Yavaş və ağır danışdığı zaman SAĞ ƏLİNİ SOL DİZİNƏ VURAR. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 174) 4

 

6 İmam (ə.s) (hz. Mehdi (ə.s)) dünyanın şərq və qərbini (mənəvi) fəth edib İslamı (İslam əxlaqını) dünyanın dörd tərəfinə hökmran edəcək… ALLAH TƏALA İNSANLARA ELƏ BİR GÜC VERƏCƏK Kİ, HƏR KƏS OLDUĞU YERDƏ ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN SÖZLƏRİNİ EŞİDƏCƏK və İmam (ə.s) İslama həyat verəcək… (Bihar’ul-Envar, cild 52, səh. 279 və cild 53, səh.12 İkmal’ud- Din, cild 2, səh. 367) 1
Şübhəsiz ki, QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ZAMANINDA MÖMİN ŞƏRQDƏ OLSA, QƏRBDƏ OLAN QARDAŞI ONU GÖRƏR. Beləcə, QƏRBDƏ OLSA, ŞƏRQDƏ OLAN QARDAŞINI GÖRƏR (Bihar’ul-Envar, cild 52, səh. 391) 2
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 201) 3
Səmadan, ərz əhlinə şamil olan BİR SƏS Kİ, HƏR KƏS BUNU ÖZ DİLİNDƏ EŞİDƏR (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 37) 4
Səmadan bir səs onu adıyla çağıracaq və ŞƏRQDƏ, QƏRBDƏ HƏTTA YUXUDA OLAN BELƏ BU SƏSİ EŞİDƏCƏK və oyanacaq (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 56) 5
HZ. MEHDİ (Ə.S) ŞƏRQ İLƏ QƏRB ARASINDAKI ŞEYLƏR HAQQINDAKI BÜTÜN SUALLARA CAVAB VERƏR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 283) 6

 

7 (Bihar, cild 36, səh. 337; cild 51, səh. 108) 1
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 207) 2

 

8 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 171) 1

 

9 (Kemal’ud-Din səh. 322, 31. rulon 3-cü hədis) 1
(Bihar-ül Envar, cild 51, səh. 135) 2

 

10 (Ahbar-ud Duvel, səh. 117 -Hicri 1382-ci il nəşri) 1
(Sımt-ul Nucum-il Avali, cild 4, səh. 138)

(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, səh. 157)

2

 

11 (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Rulon Hədis Nömrə:113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire səh. 488 1
{Müslim (4/2256) Ebu Ya’la (2/332, 534) Abd Bin Humeyd (1/282) İbni Mende İman (2/937) Mecmauz Zevaid (7/337) Mizzi Tehzibul Kemal (24/87, 90)} 2
(İbn-i Mace) 3
(Mehdilik ve İmamiye, səh. 40) 4

 

12 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 176) 1

 

13 (Bihar ül-Envar, cild 52, səh. 352) 1

 

14 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 381) 1

 

15 (Bihar, cild 52, səh. 326) 1

 

16 Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 38 1