“Göyləri və yeri icad edən Odur. O, bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq: “Ol!” – deyər, o da olar.” (Bəqərə surəsi, 117)

 

Bu ayədə Allahın “Bədi” (qüsursuz yaradan) olduğu və Yaratmasının üstünlüyü bildirir. Allah kainatı, içində yaşadığımız dünyanı, göylərdə və yerdə gördüyümüz hər incəliyi qüsursuzca Yaradandır. Allah sonsuz qüvvət və qüdrət sahibidir. Ayədə də bildirildiyi kimi Rəbbimiz bir şeyin ya da bir işin olmasını istədiyi zaman ona yalnız “Ol” deyər, o da dərhal olar. (Bəqərə surəsi, 117) Şübhəsiz bu, Allahın gücünün, kainat üzərindəki hakimiyyətinin açıq-aşkar təcəllisidir.

Allah, insanların Öz böyüklüyünü qavraya bilmələri üçün kainatdakı nizamı, saysız təfərrüatlarla birlikdə yaratmışdır. Quranda Allahın var etdiyi bu nizamın mükəmməlliyi bildirilərkən, “…Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz.” (Talaq surəsi, 12) şəklində buyurulur. Kainatdakı qüsursuz nizam elə mükəmməlliklərlə doludur ki, Allah bunları Öz böyüklüyünü və üstün gücünü düşünməyimiz üçün yaratmışdır.

İnsanlar yer üzündə bəzi səbəb-nəticə əlaqələrindən asılı olaraq yaşayarlar. Məsələn, yer səthində sabit dayana bilmələri üçün yerin cazibə qüvvəsinə, gəmilərini suda üzdürmələri üçün suyun qaldırma qüvvəsinə və daha saysız qanundan asılıdırlar. Halbuki Allah bütün bunlardan münəzzəhdir. Çünki bütün səbəbləri və bunlardan doğan bütün nəticələri yaradan Odur. Allah, hər şeyi müəyyən qanunlar, səbəb-nəticə əlaqələri içində yaradır və bu şəkildə insanları sınayır, kimin həqiqətən Özünə qulluq edəcəyini kimin də başqa ilahlar qəbul edərək inkar edəcəyini (Qüdrətli Allahı tənzih edirik) təyin edir:

Ancaq ifadə etmək lazımdır ki, şübhəsiz Allahın yaratmaq üçün səbəblərə ehtiyacı yoxdur. Ayədə də xəbər verildiyi kimi Allah “Ol” dedikdən sonra reallaşmayacaq heç bir hadisə yoxdur.