“Sözsüz ki, iman gətirib saleh əməllər edənlər və Rəbbinə boyun əyənlər Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar.” (Hud surəsi, 23)

 

Allah ayəsində iman edib Allahın razılığına və endirdiyi əxlaqa uyğun hərəkət edən və “Rəbbinə boyun əyənlər” olaraq möminləri cənnətlə müjdələmişdir.

İnsanı doğru yola yönəldən və ona axirətdə böyük nemətlər qazandıracaq olan, iman etməsiylə yanaşı, o imana uyğun saleh əməllər işləməsidir. Çünki saleh əməl, adamın, yalnız Allah rizasını güddüyünün, səmimi iman etdiyinin göstəricisidir. Saleh əməl, insanın Allah rizasını qazanmaq üçün dünyada göstərdiyi səydir. İslamın təbliğ edilməsi, Quran əxlaqının yaşanması üçün çalışılması, Quranın yaxşı başa düşülməsi üçün səy göstərilməsi, müsəlmanların hər cür ictimai və fərdi problemlərinin həlli kimi mövzuların hamısı, namaz, oruc, zəkat, həcc kimi ibadətlərlə yanaşı reallaşdırılmalı olan saleh əməllərdir. Göstərilən hər saleh rəftar, müsəlmanların səbirlərini, qərarlı olmalarını, sədaqətlərini, qısacası imandakı fərasətlərini ortaya çıxarar. İnsanın Allah üçün saleh əməllər etməsi, onun Allaha olan yaxınlığını və axirətdəki dərəcəsini artırar. İnsanın imanı, bu əməllə birlikdə möhkəmləşər.

Rəhməti qulları üzərində sərhədsiz olan Rəbbimiz, bütün insanlara dünya həyatında lütf edən, onları əsirgəyən və bağışlayandır. Allah bütün həyatlarını Onun razı olacağı şəkildə keçirən, qorxub çəkinən, ayələri qüsursuzca tətbiq edən və din əxlaqının yayılması üçün gecə-gündüz səy göstərən saleh qullarına, həm dünyada, həm də axirətdə çox gözəl həyat müjdələyir. Mömin dünyada ikən cənnətə bənzər nemətlərlə şərəfləndirilər. Allahın rəhməti və bol lütfkarlığı dünyada həyatlarının sonuna qədər möminlər üzərində təcəlli edər. Qüdrətli Allahın rəhməti və lütfkarlığı, Rəbbimizin möminlər üçün hazırladığı nemətlərlə təchiz edilmiş cənnətlərdə də sonsuza qədər onların üzərində olacaq.