Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaqdır. Heç kimsə arasında düşmənçilik qalmayacaq və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz itib gedəcək.

(Səhihi Müslim, 1/136)

 

… Cənabı Haqq İslamı necə bizimlə başlatmışsa onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) sona çatdıracaq. Necə, bizimlə onlar aralarındakı şirk və ədavətdən (hüsumət və düşmənçilikdən) xilas olmuş və ürəklərinə ülfət (dostluq) və söhbət (sevgi) yerləşmişsə, (hz. Mehdi (ə.s) gəlişi ilə) yenə elə olacaq.

(Axırzaman Mehdisinin Əlamətləri, Cəlaləddin Suyuti, səh. 20)

 

… Onun (hz. Mehdi (ə.s )) dövründə yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər.

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 17)

 

  1. MEHDİ (Ə.S) İNSANLAR ARASINDA DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ HÖKM VERƏCƏK

 

İman edənlərin əfəndisi (ə.s) deyir ki: “… İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏYİN DOĞRU, NƏYİN SƏHV OLDUĞUNU DAHA YAXŞI BİLƏR. PİS HÖKMLƏRİ ÜZƏRİNİZDƏN GÖTÜRÜB ATACAQ. (HZ. MEHDİ (Ə.S) TƏHLÜKƏLƏRİNİZİN QARŞISINI KƏSƏCƏK VƏ ƏDALƏTSİZ İDARƏÇİLƏRİNİZİ ARADAN QALDIRACAQ VƏ DÜNYANI DÜRÜST OLMAYANLARDAN TƏMİZLƏYƏCƏK. DÜZGÜNLÜK İLƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK VƏ SİZİN ARANIZDA İNSAFLI ƏDALƏT TƏRƏZİSİ QURACAQ… Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmanızın intiqamını alacaq olanın və HAQQLARINIZIN QURTARICISI OLANIN, O OLDUĞUNU QƏTİ OLARAQ ANLAYACAQSINIZ. Həqiqətən Allah adına and içərəm ki, doğrusu Allah dindar olan və yaxşılıqda olan kəslərlə birlikdədir.”

(Kitabül Qaybət, [Büharil Ənvar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, hazırlayan: Muhammed Bakır əl-Məclisi, İran-Qum, 2003, səh. 182)

 

 

  1. MEHDİ, GÖRÜNMƏMİŞ ƏDALƏT ANLAYIŞINA SAHİB OLACAQ

Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış olsa Allah mənim Əhli beytimdən bir şəxsi göndərəcək yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Sünəni Əbu Davud, 5/92)

 

Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Sünəni Əbu Davud, 5/93)

 

Bu (Əmir) də (hz. Mehdi) insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Sünəni İbni Macə, 10/348)

 

Zülmlə dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 20)

 

  1. MEHDİNİN ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR BOL OLACAQ Kİ, zorla alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaq.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 23)

 

ONUN (HZ. MEHDİNİN) ƏDALƏTİ HƏR YERİ ÖRTƏCƏK və insanlar arasında hz. Peyğəmbərin sünnəsi ilə rəftar edəcək. Hətta birindən, mala ehtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyləyəcək, o adam əmrini yerinə yetirdiyində, yalnız bir adam gələcəkdir.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 20)

 

Hz. Mehdiyə aralarında qadınların da olduğu 314 adam beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. ZAMANI O QƏDƏR ƏDALƏTLİ OLACAQ Kİ, QƏBİRDƏKİ ÖLÜLƏR DİRİLƏRƏ QİBTƏ EDƏCƏK… (Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 22)

 

İnsanlar, bal arılarının şanın ətrafında toplanması kimi, hz. Mehdinin ətrafında toplanarlar. DAHA ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLU OLAN DÜNYANI O, ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. ƏDALƏTİ O CÜR OLAR Kİ, YUXUDA OLAN BİR KİMSƏ BELƏ OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. DÜNYA, SANKİ ƏSRİ SƏADƏT DÖVRÜNƏ GERİ DÖNƏR.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 29)

 

Dünya həyatının bir günü qalsa, Allahu Təala o günü uzadar, mənim Əhli beytimdən bir kimsə göndərər. Onun adı mənim adım kimidir. Atasının adı atamın adı kimidir. ZÜLM VƏ PİSLİKLƏ DOLMUŞ DÜNYANI, ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURACAQ.

(Büyük Fitnə Məsih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, səh. 80) (Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, V cild, səh. 365)

 

“Hz. Mehdi ilə müjdələnin. O Qureyşdən və Əhli beytimdən bir adamdır. O, insanların ixtilaf və ictimai sarsıntılar içində olduqları zamanda çıxar. O (HZ. MEHDİ) YER ÜZÜNÜ, ÖZÜNDƏN ƏVVƏL ZÜLM VƏ TƏZYİQ İLƏ DOLDURULDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ İNSAF İLƏ (mərhəmətlə) DOLDURAR.

(Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1-ci cild, səh. 7, No 7) Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 13)

 

O (HZ. MEHDİ) ƏRZƏ SAHİB OLAR VƏ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL TƏZYİQ VƏ ZÜLMLƏ DOLU OLAN ƏRZİ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. Sizdən Ona kim yetişsə, qar üzərində sürünərək belə olsa gəlsin, ona qatılsın. Çünki o hz. Mehdidir.

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 14) (Hz. İbn-i Mes’ud (Büyük Kıyamet Alametleri, 135/3)

 

Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolduqdan sonra, mütləq mənim Əhli beytimdən biri (hz. Mehdi) çıxar VƏ NECƏ DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ DÜŞMƏNÇİLİKLƏ DOLUDURSA, O DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 11)

 

Məndən sonra … ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR KİMSƏ (HZ. MEHDİ) GƏLİR, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Hz. Əbdurrahman Ibni Kays / Ramuz Əl-hadis 2-ci cild, səh. 518, No 4)

 

“Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolmadıqca qiyamət qopmaz. DAHA SONRA ƏHLİ BEYTİMDƏN VƏ MƏNİM SOYUMDAN BİR KİMSƏ ÇIXAR, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURAR.

(İmam-ı Ahmed, İbn’i Hibban, Hakim.)

 

Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun ƏHLİ BEYTİMDƏN MÜTLƏQ BİR KİMSƏ GƏLƏCƏK, DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLU OLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ MƏRHƏMƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani V cild, səh. 365)

 

Heç şübhəsiz; ərz, cəfa (haqsızlıq, kədər) və zülmlə dolacaq. Zülm və cəfa ilə dolduğu o zaman, ALLAH ƏHLİ BEYTİMDƏN ADI MƏNİM ADIMDA, ATASININ ADI ATAMIN ADINDA BİR KİMSƏNİ GÖNDƏRƏR, DÜNYANI ƏDALƏTLƏ VƏ DÜZGÜNLÜKLƏ (ədalətlə, doğruluqla) DOLDURAR. Əvvəl zülm və cəfa (haqsızlıqla, kədərlə) dolduğu kimi.

(Hz. Muaviye Ibni Kur’an r.a. / Ramuz El-Ehadis II cild, səh.346, No 6)

 

Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə, CƏNABI ALLAH mütləq zülm və cəfa ilə (haqsızlıqla, kədərlə) doldurduğu YER ÜZÜNÜ DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURMAQ ÜZRƏ, ADI ATAMIN ADINA UYĞUN GƏLƏN MƏNDƏN (ƏHLİ BEYTİMDƏN) BİR KİMSƏNİ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN O GÜNÜ UZADARDI.”

(Əbu Davud və Tirmizi)

 

Əli ibn Əbu Talib (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:

“Dəhrdən bir gündən başqa qalmamış olsaydı belə, Allah ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLDURDUĞU KİMİ, ONU ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR KİMSƏNİ MÜTLƏQ GÖNDƏRƏRDİ.”

(Əbu Davud təxric etmişdir.)

(Fi Zilali’l- Kuran’da Kıyamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, səh. 113)

 

Ya Abbas, bu işi Allah mənimlə başlatdı. Sənin sülaləndən olan biri ilə bitirəcək. O CAVAN (HZ. MEHDİ) DÜNYANI, ƏVVƏLCƏ ZÜLMLƏ DOLDUĞU KİMİ, YENİDƏN ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ… (Hz. Ammar İbn-i Yaser (Büyük Kıyamet Alametleri, 498/1)

 

YER ÜZÜ ZÜLM VƏ İŞGƏNCƏ ƏVƏZİNƏ ƏDALƏTLƏ DOLACAQ. (HZ. MEHDİ) HƏR ŞEYİ HAQQ VƏ ƏDALƏTLƏ BƏRABƏR BİR HALDA PAYLAYACAQ. Beləliklə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi, havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə razı qalacaqlar.

(İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 1699, səh. 175)

 

… Əbu Həmzə Somalidən: Bir gün imam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Yanındakılar dağılıb getdikdən sonra mənə belə buyurdu:

“Ey Əbu Həmzə! Allahın yanında dəyişməyəcək olan qəti hökmlərdən biri hz. Mehdimizin qiyamıdır… YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUQDAN SONRA, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ OLAN HZ. MEHDİ…

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 90-91)

 

… Abdi Hayrdan: Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: “Rəsulullah (s.ə.v) mənə belə buyurdu:

“(HZ. MEHDİNİN) adı, mənim adım, YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLANDA ÇIXACAQ, ONU ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”

(Şeyx Məhəmməd b.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 97-98)

 

İmam Zeynalabdın əleyhissalamın nəvəsi Əli ibn Ömər deyər ki: imam Əbu Abdullah, Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“MƏNİM ÖVLADLARIMDAN OLAN QAİM (HZ. MEHDİ)… YER ÜZÜNÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 217)

 

İshaq ibn Qalib deyir: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam hz. Mehdinin hal və xüsusiyyətlərini izah edən bir xütbəsində belə buyururdu:

GENİŞ NURU, MƏŞHUR ŞƏFASI İLƏ AÇIQ, HAQQ VƏ AŞKAR BİR BƏYANLA ƏDALƏTİ TƏTBİQ EDƏR.

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 267)

 

Cabir ibn Abdullahı Ənsarı deyir ki: …VƏ YER ÜZÜ ZÜLM, HAQSIZLIQ, ŞƏR İLƏ DOLDUĞU KİMİ, HZ. MEHDİ ONU ƏDALƏT, BƏRABƏRLİK VƏ NUR İLƏ DOLDURACAQ.”

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 278)

 

… İbni Əbu Həmzədən:

ONA (HZ. MEHDİYƏ) ƏDALƏT, MƏRHƏMƏT VƏ LÜTFKARLIQ (bağışlamaq, yaxşılıq etmə) SİFƏTLƏRİ HƏDİYYƏ EDİLMİŞDİR.

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 287)

 

Xişam ibn Səlim deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“Hz. Mehdinin zühuruna qədər xalqın hər sinfi xalqa hökm edəcək. Belə ki, artıq heç kim “əgər biz hökumət qursaydıq ədaləti tətbiq edərdik” deyə bilməyəcək. DAHA SONRA QAİM (HZ. MEHDİ) ƏLEYHİSSALAM HAQQ VƏ ƏDALƏT İLƏ QİYAM EDƏCƏK.”

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 322)

 

Fəzl ibn Yesər belə deyir: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim:

ALLAHA AND OLSUN Kİ, EYNİLƏ İSTİ VƏ SOYUĞUN EVLƏRİNƏ DOLDUĞU KİMİ, HZ. MEHDİNİN ƏDALƏTİ DƏ ONLARIN EVİNƏ DOLACAQ.”

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 351)

 

Hz. Mehdi mənim Əhli-beytimdən və mənim nəslimdəndir. O (HZ. MEHDİ), YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, səh. 438, (816))

 

  1. MEHDİ, ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ÇIXACAQ…

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)

 

  1. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏDALƏTİ ELƏ OLACAQ Kİ, HEÇ KİMƏ, HEÇ BİR ŞEYDƏ, HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK.

(Kafi, cild 4, səh. 427)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mühakimə və hökmlərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın hökümətində HEÇ KİMƏ BİR İYNƏ UCU QƏDƏR BELƏ ZÜLM VƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK VƏ HEÇ KİM TƏHQİR EDİLMƏYƏCƏK.

(əl-Mehdiyy-il Mev’ud, cild 1, səh. 280, 283-284)

 

  1. MEHDİ (Ə.S) ƏDALƏT ÖLÇÜ VƏ TƏRƏZİSİNİ XALQIN ARASINDA BURAXACAQ VƏ BELƏLİKLƏ, HEÇ KİM, BAŞQA BİRİNƏ ZÜLM EDƏ BİLMƏYƏCƏK.

(əl-Mehdiyy-il Mev’ud, cild 1, səh. 280, 283-284)

 

Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə-bəzi çətinliklər çıxdıqdan və döyüşlər edildikdən sonra- ZÜLM VƏ HAQSIZLIĞI ORTADAN QALDIRACAQ VƏ YER ÜZÜNÜN HƏR YERİNİ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Bihar’ül Envar, cild 51, səh. 146)

 

(HZ. MEHDİ (Ə.S)) HEÇ KİMİ BİR BAŞQASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAQ.

(əl-Mehdiyy-il Mev’ud, cild 1, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cild 2, səh. 11)

 

Əbu Səid Xüdri də Peyğəmbər (s.ə.v)-in minbər üzərində belə buyurduğunu nəql edir: “Əhli-beytimdən olan vəd edilmiş HZ. MEHDİ (Ə.S) AXIRZAMANDA ZÜHUR EDƏCƏK. Göy ona yağışını yağdıracaq və yer ona bitkilərini bitirəcək. İNSANLAR YER ÜZÜNÜ ZÜLMLƏ DOLDURDUQDAN SONRA O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.”

(Bihar-ul Envar, cild 51, səh. 74, İsbat-ul Hudat, cild 7, səh. 9)

 

  1. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Lütfkarlıq edən zaman çox bərəkətli bir yağışdır.

(Məhəmməd ibn Rəsul Əl Hüseyn Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 188)

 

BƏDİÜZZAMAN, “HZ. MEHDİNİN BÜTÜN DÜNYAYA ƏDALƏT VƏ DÜZGÜNLÜK GƏTİRƏCƏYİNİ” BİLDİRMİŞDİR

Yüzlərlə qüdsi (müqəddəs) qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi başçını ümmətin başına gətirən, Quran həqiqətlərinin (Quranın əsasının) mayası ilə, imanın nuru ilə, İslamiyyətin şərəfi ilə bəslənən (yetkinləşən, kamala çatan) əhli Beyt əlbəttə axır zamanda şəriəti Məhəmmədiyəni (Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) yolunu) və HƏQİQƏTİ FURKANİYƏNİ (Quranın əsası və mahiyyəti) VƏ SÜNNƏTİ ƏHMƏDİYƏNİ (Peyğəmbərimizi (s.ə.v.)) ƏHYA İLƏ (yenidən canlandırmaqla), ELAN İLƏ (hər kəsə eşitdirməklə), İCRA İLƏ (tətbiq etməklə) BAŞÇILARI OLAN BÖYÜK HZ. MEHDİNİN KƏMALI ƏDALƏTİNİ (yüksək ədalətini) VƏ DÜZGÜNLÜYÜNÜ (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ çox məqbul olmaqla birlikdə çox lazım, zəruri və həyati-ictimaiyəni insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların muktezasıdır (qaydaların tələbidir). (Şüalar, səh. 456)

 

Dünya hərc-mərc (fitnə, dağınıqlıq) içində qaldığında, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində, bəziləri bəzisinə hücum etdiyində, böyük kiçiyə mərhəmət etmədiyi, böyüyə təmkinli davranmadığında Allah, bu sırada onlardan ədavətin kökünü qazıyaraq dəlalət qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə mənim dəstək olduğum kimi, Axırzamanında dinə dəstək olacaq, əvvəldən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduracaq birini (Mehdi) göndərəcək. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 12)

 

MEHDİNİN İZLƏYİCİLƏRİ ONA SIĞINARLAR, BAL ARILARININ KRALİÇA ARIYA SIĞINDIQLARI KİMİ (ONUN YANINDA GÜVƏN VƏ DİNCLİK TAPARLAR), o yer üzünü ədalət və dürüstlüklə dolduracaq. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 11)