• Onun ALNI GENİŞ, BURNU İSƏ İNCƏ OLACAQ. (Tirmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-ci cild, səh. 365)
  • O, açıq alınlı, KİÇİK BURUNLU, iri gözlü, dişləri parlaq … bir adamdır. …(Muhammed ibn Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri, səh. 163”)
  • “Mehdi məndəndir (mənim nəsilimdəndir). O (hz. Mehdi (ə.s)) açıq alınlı İNCƏ BURUNLUDUR. …” (Ahmed, ibn Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cild 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), səh. 404)
  • (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) Saçı sıxdır, alnı genişdir və alınında yüngül batıq vardır. BURNU KİÇİKDİR…Yanağında xaricə çıxıq bir xalı vardır. (Bihar-ül Envar, 13-cü cild
  • Əbu Səid Əl Hüdri (r.ə)-dən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Mehdi məndəndir (mənim nəslimdəndir). O (hz. Mehdi (ə.s)) açıq alınlı və İNCƏ BURUNLUDUR…. (Ahmed ibn Hanbel II-291, 111-17, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/403-404.)
  • Əbdülməlik İsami (1111): Məkkədə yaşayan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Sımt-ul Nucum-il Avali” deyə bilinən dörd cildlik tarix kitabında belə yazır:

“… O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) MUTƏDİL, GÖZƏL ÜZLÜ VƏ GÖZƏL SAÇLI, İNCƏ BURUNLU və geniş üzlü gəncdir.” (Sımt-ul Nucum-il Avali, cild 4, səh. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, səh. 157)

  • İmam Əhmə Əbu Yala, Səmuyəh, Ziyaül-Məqdisi əl-Muxtarədə Əbu Səid (r.ə)-dən rəvayət etdiklərinə görə həzrəti Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: Əhli Beytimdən saçı düz, alnı açıq, BURNU MÜNTƏZƏM BİR KİMSƏ yer üzünü özündən əvvəl zülmlə doldurulması kimi, ədalətlə doldurmadan qiyamət qopmayacaq. (Muhammed ibn Salih ed-Dimaşki, Peygamber (saas) Külliyatı, sayfa:202)