4.42 — Kab-ül Ahbar (r.ə)-dən, buyurdu ki:

 

SÜFYANİ FƏRATI ANCAQ KAFİR OLDUĞU HALDA KEÇƏR. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir  zaman Mehdisinin alametleri, səh. 49)

  Hədisdə Süfyanın Fərat bölgəsində PKK-nı dəstəkləyəcəyinə işarə edilir