4.44 — Bezzar, Hz. Ənəs (r.a.)-dan tahric etdi, dedi: “Bir gün Peyğəmbər (s.ə.v) Ümmü Sələmənin evində yatarkən birdən oyanaraq “Biz Allah üçünük və Allaha dönəcəyik” -dedi”. Ümmü Sələmə “Nə üçün belə dediniz, Ya Rəsulullah” deyəndə, Peyğəmbər (s.ə.v) buyurdu: “Mədinədən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) axtarmaq üçün İraq tərəfindən gələn bir qrup səbəbi ilə ki, Allah o qrupdan o şəxsi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) qoruyar və onlar Zülhuleyfdən Bəydəyə gəldiklərində yerə batırılarlar…”

(Celalettin Suyuti’nin tasnifinden hadisler, Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 54)