Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. … (Nur surəsi, 55)

 

onları da yer üzünün varisləri edəcək,

Miladi: 2013

 

2.

Sevdiyiniz başqa şey də vardır: Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə. Möminləri bununla müjdələ. (Saff surəsi, 13)

 

Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə …

Hicri: 1402

Miladi: 1981

3.

Biz Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.

(Ənbiya surəsi, 105)

yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.

Miladi: 2051

 

4.

Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi: “Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir. Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”. (Saffat surəsi, 171-173)

 

Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”. (Saffat surəsi, 173)

Miladi: 1988

Miladi: 1994

 

5.

Allah əzəldən belə yazmışdır: “Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik!” Həqiqətən, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir. (Mücadilə surəsi, 21)

 

Allah əzəldən belə yazmışdır: “Mən və elçilərim hökmən qalib gələcəyik!”

Miladi: 1959

 

6.

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. (Saff surəsi, 9)

 

İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə

Miladi: 2021

 

7.

İslamı bütün dinlərdən üstün etsin deyə Öz Elçisini hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən Odur. Şahid kimi Allah kifayətdir. (Fəth surəsi, 28)

 

bütün dinlərdən üstün etsin deyə

Miladi: 2022

 

8.

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur. (Tövbə surəsi, 33)

Elçisini doğru yol göstəricisi … göndərən Odur…

Miladi: 2005

 

9.

və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik. Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanlar və təhdidimdən çəkinənlərə aiddir”. Elçilər qələbə istədilər. Hər bir inadkar dikbaş da ziyana uğradı. (İbrahim surəsi, 14-15)

 

Elçilər qələbə istədilər. Hər bir inadkar dikbaş da ziyana uğradı.

Miladi: 1993-1995

 

 

10.

Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! (Nəsr surəsi, 1-3)

 

dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rəbbini təriflə

Miladi: 2016

 

11.

Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni düz yola yönəltsin və Allah sənə böyük bir qələbə ilə kömək etsin. (Fəth surəsi, 1-3)

 

Həqiqətən, Biz sənə aydın bir qələbə verdik

Miladi: 1913

 

səni düz yola yönəltsin və Allah sənə böyük bir qələbə ilə kömək etsin.

Miladi: 1979

 

12.

Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə buna yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, O, Öz nurunu tamamlayar. (Tövbə surəsi, 32)

 

Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər.

Hicri: 1423 

Miladi: 2002

 

13.

Əgər onlara yer üzündə hökmranlıq versək, onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Allaha aiddir. (Həcc surəsi, 41)

 

yer üzündə hökmranlıq versək…

Hicri 1399

Miladi: 1979 şəddəli

 

14.

Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. (Ali İmran surəsi, 139)

Hicri: 1437

Miladi: 2016

 

15.

Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular. AXIR Kİ, HAQQ YERİNİ TAPDI VƏ ONLAR İSTƏMƏDİKLƏRİ HALDA ALLAHIN HÖKMÜ QƏLƏBƏ ÇALDI. (Tövbə surəsi, 48)

 

AXIR Kİ, HAQQ YERİNİ TAPDI VƏ ONLAR İSTƏMƏDİKLƏRİ HALDA ALLAHIN HÖKMÜ QƏLƏBƏ ÇALDI.

Miladi: 2025 (Şəddəli)

 

        16.

EY DAVUD! BİZ SƏNİ YER ÜZÜNDƏ XƏLİFƏ TƏYİN ETDİK. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver, nəfsin istəyinə uyma, yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən, Allahın yolundan azanları Hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. (Sad surəsi, 26)

 

EY DAVUD! BİZ SƏNİ YER ÜZÜNDƏ XƏLİFƏ TƏYİN ETDİK.

Miladi: 1428/2007 (şəddəli)

 

17.

Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək, (Qəsas surəsi, 5)

 

aciz qalanlara (1): 1996

öndə gedənlər və varislər edək (2): 2021

 

18.

Beləliklə, Yusifə yer üzündə hökmranlıq verdik. O, istədiyi yerdə qala bilərdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsirgəmirik. (Yusif surəsi, 56)

 

Yusifə yer üzündə hökmranlıq verdik.

Miladi: 2017

 

19.

Onu alan misirli öz arvadına: “Ona yaxşı bax. Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək” – dedi. Beləliklə, Yusifi yer üzündə yerləşdirdik və ona yuxuları yozmağı öyrətdik. ALLAH ÖZ İŞİNİ QƏLƏBƏ İLƏ BAŞA ÇATDIRANDIR. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. (Yusif surəsi, 21)

 

Yusifi yer üzündə yerləşdirdik

Miladi: 1999

 

ALLAH ÖZ İŞİNİ QƏLƏBƏ İLƏ BAŞA ÇATDIRANDIR.  

Miladi 2014

 

20.

Kim Allahı, Onun Elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir. (Maidə surəsi, 56)

 

bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir.

Miladi: 2055

 

21.

Sonra onların ardınca sizi yer üzündə xələflər etdik ki, görək necə davranacaqsınız. (Yunis surəsi, 14)

 

sizi yer üzündə xələflər etdik

Miladi: 2048

 

22.

Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. BİLİN Kİ, ALLAHIN VƏDİ HAQDIR, LAKİN ONLARIN ÇOXU BUNU BİLMİR. (Yunis surəsi, 55)

 

BİLİN Kİ, ALLAHIN VƏDİ HAQDIR, LAKİN ONLARIN ÇOXU BUNU BİLMİR.

Miladi: 1446 / 2025 (Şəddəsiz)

 

23.

Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. (Duha surəsi, 5)

Şəddəli: 2015

Şəddəsiz: 2009

 

24.

Sən qəlbində xəstəlik olanların: “Qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ” – deyərək onların Kitab əhli arasında vurnuxduqlarını görürsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin və ya Öz tərəfindən bir əmr versin və onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar. (Maidə surəsi, 52)

 

Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin və ya Öz tərəfindən bir əmr versin

Miladi: 1996

 

25.

Beləcə, Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və Öz nemətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaqa tamamladığı kimi, sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır… (Yusif surəsi, 6)

Beləcə, Rəbbin səni seçəcək

Hicri: 1443

Miladi: 2020 (Şəddəsiz)

 

26.

HƏQİQƏTƏN, BİZ ONA YER ÜZÜNDƏ HÖKMRANLIQ VERDİK və hər şeyin yolunu ona öyrətdik. (Kəhf surəsi, 84)

 

HƏQİQƏTƏN, BİZ ONA YER ÜZÜNDƏ HÖKMRANLIQ VERDİK

 Hicri: 1440

Miladi: 2017 (Şəddəli)

 

27.

O dedi: “Rəbbimin mənə əta etdiyi mülk daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd çəkim. (Kəhf surəsi, 95)

 

O dedi: “Rəbbimin mənə əta etdiyi mülk daha yaxşıdır.

Hicri: 1409

Miladi: 1987 (Şəddəsiz)

 

28.

ŞÜBHƏSİZ Kİ, YERƏ VƏ ONUN ÜSTÜNDƏ QALANLARA TƏKCƏ BİZ SAHİB ÇIXACAĞIQ. Onların qayıdışı Bizə olacaqdır. (Məryəm surəsi, 40)

 

ŞÜBHƏSİZ Kİ, YERƏ VƏ ONUN ÜSTÜNDƏ QALANLARA TƏKCƏ BİZ SAHİB ÇIXACAĞIQ. Miladi: 1992 (şəddəli)

 

29.

Bunlar, öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. BİZ İSTƏDİYİMİZ KƏSİ DƏRƏCƏ-DƏRƏCƏ UCALDARIQ. ŞÜBHƏSİZ Kİ, RƏBBİN MÜDRİKDİR, BİLƏNDİR. (Ənam surəsi, 83)

 

BİZ İSTƏDİYİMİZ KƏSİ DƏRƏCƏ-DƏRƏCƏ UCALDARIQ. ŞÜBHƏSİZ Kİ, RƏBBİN MÜDRİKDİR, BİLƏNDİR.

Miladi: 2003

 

30.

BİZ ONLARI (İSRAİL OĞULLARINI) ÖZ ELMİMİZLƏ ALƏMLƏRDƏN ÜSTÜN TUTDUQ. (Duxan surəsi, 32)

Miladi: 2011

 

31.

Ey Rəbbimiz! ÖZ ELÇİLƏRİNİN VASİTƏSİ İLƏ BİZƏ VƏD ETDİKLƏRİNİ VER və Qiyamət günü bizi rüsvay etmə! Şübhəsiz ki, Sən vədindən dönməzsən!” (Ali İmran surəsi, 194)

ÖZ ELÇİLƏRİNİN VASİTƏSİ İLƏ BİZƏ VƏD ETDİKLƏRİNİ VER

Miladi: 2023 (Şəddəsiz)

 

32.

… Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq (Məkkəyə girməzdən əvvəl sizə) yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. (Fəth surəsi, 27)

 

33.

… Kafirlər Axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. (Rad surəsi, 42)

 

34.

Musa ilə olan zəif qövmü isə yer üzünün xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik… (Əraf surəsi, 137)

 

35.

Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxanlarla söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır. (Saff surəsi, 8)

 

36.

Allah sizi onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir. (Əhzab surəsi, 27)

 

37.

Günahkarlar istəməsələr də Allah Öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. (Yunis surəsi, 82)

 

38.

Allah, Onun rizasını arayan şəxsləri bu Kitabla əmin-amanlıq yollarına yönəldir, onları Öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. (Maidə surəsi, 16)

 

39.

De: “Haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də, batil puçluğa məhkumdur!” (İsra surəsi, 81)                        

 

40.

Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi Əhatə edəndir, Biləndir. (Maidə surəsi, 54)