O kəslər ki, Allahla əhd-peyman bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri (qohumluq əlaqələrini) kəsir və YER ÜZÜNDƏ FİTNƏ-FƏSAD TÖRƏDİRLƏR. Məhz onlar ziyana uğrayanlardır! (Bəqərə surəsi, 27)

Əlləzinə yənkudunə ahdallahi min ba idi misakıh(misakıhi), və yaktaunə ma əmərallahu bihi ən yusalə və yufsidunə fil ard (ardı) ulaikə humul hasirun(hasirunə).

… yufsidunə fil ard(ardı)…

       210 + 90 + 1032 = 1332/1914

I Dünya Müharibəsi, 28 iyul 1914-cü ildə başladı və 11 noyabr 1918-ci ildə sona çatdı.