… Rəsulullah dedi: “O zamanki sayınız həddindən çox olacaq, amma eynilə gücsüz bir düşmən kimi olacaqsınız. Allah sizin görkəminizi və heybətinizi qəlblərinizdən alacaq”. (Tayalisi, Müsned, p. 133; Abu Dawud, Sunan, cild 4, səh. 111; Al-Mu‘jam al-Kabir, cild 2, səh. 101.)