Hz. Sadiq (ə.s) belə buyurdu:

“Qaim Məhəmməd Mehdi qiyam etdikdə insanları İslama dəvət edəcək, İNSANLARI TƏRK ETDİKLƏRİ İSLAMA HİDAYƏT EDƏCƏK. İNSANLARI UZAQLAŞDIQLARI İSLAMA HİDAYƏT ETDİYİ ÜÇÜN, MEHDİ OLARAQ ADLANDIRILMIŞDIR. HAQQI YAŞATMAQ ÜÇÜN QİYAM ETDİYİNDƏN DƏ, QAİM MUHƏMMƏD MEHDİ OLARAQ ADLANDIRILMIŞDIR”.

(Keşf-ül Gumme, c.3, s.254, İrşad-u Mufid, s.343.)