Körpü boydan-boya tutulduqda, şərqdən gələn pərçəmli ulduzlar uçduğunda məhz bu körpüdə insanlar ölərlər.

(Yevmul Halas, Kamil Süleyman, səhifə: 515, El- Melahim vel- Fiten, sayfa:162., El- Muhaccetul Beyda, 4-ci cild, səhifə: 343., Beşaratul İslam, səhifə:60)

 

Həqiqətən Allah bir gecədə Mehdinin əmrini (işini) islah edər.

(Ebi Şeybe 15 cild, səhifə: 197)

 

“Nəbi (Səllallahu əleyhi və səlləm):

“… Sonra Mədinə əhalisi ilə bərabər üç dəfə sarsılar və Allah Mədinədəki hər kafir və münafiqi Mədinədən çölə çıxarıb atar!” buyurdu”.

(Buhari 1758, Müslim 2943, Tirmizi 2243, Ebu Yağla 2940, Begavi 2022, Ahmed 13392)

 

Əbu Hüreyrə (r.ə) belə dedi: “Rəsulullah (Səllallahu əleyhi və səlləm):

“Halbuki orası Mədinədir. Dəmirci körüyünün dəmirin kirini aradan qaldırdığı kimi, Mədinədə şərli insanları çölünə atar!” buyurdu”.

(Buhari 1752, Müslim 1382/488, Malik 2/887, İbni Hibban 3723, Begavi 2016, Ahmed 2/332)