İbni Məsud rəvayət etdi: “Sanki Türk qulaqları kəsik atlarına minmiş sizə doğru gəlirlər. Hətta gəlib o atlarını Fərat çayının kənarında bağlayarlar”.

(Mucemül Ehadis, 1-ci cild, səhifə 330)