Rəsulullaha sual verilir. Mehdini necə tanıyarıq? 

O Romadadır. Allah onu doğru yola yönəldər və o Konstantiniyyədən yetişib 
kömək edər.

Bihar-ül Envar 51-52-53-cü Cildlər, İngiliscə tərcüməsi 1-ci cild, səhifə 417