zühur

İmam Rəbbani həzrətləri hz. Mehdinin zühurundan əvvəl bir çox əlamətin reallaşacağını bildirmiş və bu əlamətləri də möcüzə hallar kimi xarakterizə etmişdir:

 

MEHDİNİN ZÜHURU YAXINDADIR. ONUN ZÜHURU ZAMANI, YÜZ (ƏSR) BAŞINA GƏLƏNƏ QƏDƏR NƏ QƏDƏR MEBDELƏR (BAŞLANĞIC ƏLAMƏTLƏRİ) VƏ MÜQƏDDİMƏLƏR (ÖN ƏLAMƏTLƏR) ZÜHUR EDƏCƏK…. 

MEHDİ DAHA BÖYÜKDÜR. Bu səbəbdən, İslama və müsəlmanlara böyük güc gələcəkdir. Onun vəlayətinin zahiridaxili böyük qənaəti vardır. Bir çox möcüzə halların və kəramətlərin sahibi olacaq. ONUN DÖVRÜNDƏ, BİR ÇOX HEYRƏT YARADAN HALLAR BAŞ VERƏCƏK…. Onun cismən zühurundan əvvəl, MÖCÜZƏ HALLAR BAŞ VERƏCƏK.  İmamı Rəbbani, Məktubatı Rəbbani, 2-ci cild, 381. Məktub, səh. 1184-1186)

 

İmam Rəbbani həzrətlərinin bildirdiyi bu möcüzə hadisələrin hamısı hicri 1400-cü ildən başlayaraq dövrümüzə qədərki 30 illik müddətdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in izahıyla möcüzəvi şəkildə təsbeh dənələri kimi bir-birini izləyərək reallaşmışdır.

 

Allah Elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: “… köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.”

Əbu Hureyre radıyallahu anh. Tirmizi.

 

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək baş verəcək. Bir silsilə muncuqların ard-arda qopması kimi.  (ramıq-Əl Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

 

(Digər hədislər üçün baxın. <http://www.hazretimehdi.com/cikis.php>)

 

Aşağıda yalnız az… ardı...

 

İqtisadi böhranın dünyada yaratdığı böyük təsirlərdən bəzi nümunələr

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri də Axırzamanda çox böyük bir iqtisadi böhranın baş verməsidir. Hədisdə insanların “az qazanc, bazarın durğun olması, işlərin kasad getməsi” kimi iqtisadi çətinliklərdən şikayətlənəcəkləri bir böhran dövrünə giriləcəyi xəbər verilir.

 

HƏR KƏSİN AZ QAZANCDAN ŞİKAYƏTLƏNMƏSİ… PULLARINA GÖRƏ VARLILARA HÖRMƏT EDİLMƏSİ.. (Qiyamət Əlamətləri, səh. 146) 

 BAZARIN DURĞUN OLMASI, QAZANCLARIN AZALMASI… (Qiyamət Əlamətləri, səh. 148)

 İŞLƏRİN KASAD GETMƏSİ. HƏR KƏS “SATA BİLMİRƏM, ALA BİLMİRƏM, QAZANA BİLMİRƏM!” DEYƏRƏK, ŞİKAYƏTLƏNƏCƏK. (Qiyamət Əlamətləri, səh. 152)

 

Hal-hazırda bütün dünyada, Amerika, Çin, Almaniya kimi böyük iqtisadiyyatların ağır zərbə aldığı dünya tərəfindən məşhur nəhəng şirkətlərinin, banklarının və sənayelərinin böhran səbəbindən çökdüyü böyük bir iqtisadi böhran yaşanır. Dünya Bankının rəhbəri Robert Zellik dünyada yaşanan bu iqtisadi böhran üçün;

 

“DÜNYADA TAYI- BƏRABƏRİ GÖRÜLMƏMİŞ BİR İQTİSADİ BÖHRANLA QARŞI-QARŞIYA OLDUĞUNA, yoxsul insanları daha çox çətinlik çəkə biləcəyinə dair məşhur bir razılaşma var və bir insani fəlakətin qarşısını almaq üçün  vaxtında  müdaxiləni davam etməliyik”1

___________________________

1 http://www.netgazete.com/News/588843/ dunya_bankasi_ekonomik_kriz_bircok_yoksul_ ulke_icin_kalkinma_felaketine_donusebilir_.aspx

 

 

şəklində bir şərh edərək indiki vaxtda yaşanan bu iqtisadi böhranın dəqiq ölçüsünü açıqlamışdır. Bu ifadədən də aydın olduğu kimi Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən biri olan iqtisadi… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl böyük bir hadisə baş verəcək

“(1) Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl (2) Mədinədə (3) qapqara daşların belə (4) qan içində itəcəyi (5) böyük bir hadisə olacaq. Bu hadisədə bir qadının öldürülməsi (6) bir qamçının yellənməsi qədər asan olacaq. Və bu hadisə 2 km məsafəyə qədər yayılacaq.” (EI-Kavlu’l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyyis(n)i Muntazar, 41)

kanli1mayis(1) Hz. Mehdi (ə.s) çıxmazdan əvvəl… Hədisi-şərifin belə başlaması bu hadisənin eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəlki əlamətlərindən olduğunu göstərir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru zamanı hədisi-şəriflər və böyük islam alimlərinin izahlarına görə hicri 1400 -cü ilin (Miladi 1979-80-cı il) əvvəllərində olacaq. Hədisdə bildirilən “hz. Mehdi (ə.s) çıxmazdan əvvəl” ifadəsi, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan qısa bir müddət əvvəl bu böyük hadisənin olacağına işarə edir. Qanlı 1 May hadisələri, 1977-ci ildə baş verir.

 

(2)…. Mədinədə… Ərəbcədə Mədinə sözü eyni zamanda böyük şəhər mənasında da istifadə edilir. Aşağıdakı hədis buna nümunədir.

Hz. İbni Əmrdən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki:

Ey Ümmət! Altı şey vardır ki, onlar olmadan qiyamət qopmaz… Altıncısı da Mədinənin fəthidir.

Deyildi ki: Hansı Mədinə? Buyurdu ki: Kostantinopol. (İstanbul)

(Bu İstanbulun hz. Mehdi (ə.s) tərəfindən ediləcək mənəvi fəthidir.)

(Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz EI Ehadis 1/296)

 

(3)… Qapqara daşların… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətləri

Mufaddıl dedi: Ey Mövlam! hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru necədir? (Sadiq) dedi: Ey Mufaddıl! Ortaya çıxmaq üçün şübhəli zühur edər, şöhrəti yayılar, əmri bilinər, adıyla və ləqəbiylə yad edilər, soyu açıqlanar, qəbul edən və etməyən, təhqiq edib yalan sayanların dilinə düşər ki; bəhs edilən sübutlara uyğun gəlsin və ona olan dəlillərimiz sübut edilsin, soyunu, adını və ləqəbini bildirdik ki, insanlar adını, soyunu və ləqəbini bilmirik deməsinlər deyə babası Peyğəmbər (s.ə.v)-in adını verdik. (Bihar-ül Envar, 53-cü cild)

0286Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın ilk çıxış dövründə, özünə şübhə ilə nəzər salınacağına diqqət çəkilmişdir. Allah əvvəlcə insanların şübhələrini üzərinə çəkəcək, sonra bu vəsiləylə onu bütün şübhələrdən təmizləyəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın şöhrəti yayılacaq, yəni insanlar arasında tanınan biri hala gələcəkdir. Quran əxlaqını təbliğ edəcək və təbliğ fəaliyyəti insanlar arasında eşidiləcək. Hədisdə, həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın ləqəb sahibi olacağına, həm adı, həm də ləqəbiylə yad ediləcəyinə diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğ fəaliyyətlərini bu ləqəblə edəcəyinə və bu vəsilə ilə ləqəbinin eşidiləcəyinə işarə edilir. Hədisdə diqqət çəkilən başqa bir xüsusiyyəti isə, hz. Mehdi (ə.s)-ın soy ağacının açıqlanacağı və insanların məlumatına çatdırılacağıdır. Hz. Mehdi (ə.s), həm təbliğ etdiyi İslam əxlaqını qəbul edən, həm də özünə qarşı olanlar tərəfindən çox danışılacaqdır. Haqqında bu qədər danışılması, hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar tərəfindən ən incə təfərrüatına qədər tanınmasına vəsilə olar. Beləcə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən 1400 il əvvəl bildirilən bütün əlamətlərini insanlar təfərrüatlarıyla üzərində görməyə imkan tapa biləcəklər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın soyu və Peyğəmbərimizin ona verdiyi ad ilə ləqəbi də yenə insanların onu tanımalarına vəsilə olacaq.

 

 

1. Soyu (nəsli)

Səid ibn əl-Müsəyyəb (r.ə)-dən edilən rəvayətə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurur: Mehdi, qızım Fatimənin nəslindəndir. (Süneni Ibn Mace, 10/348)

Hz. Əlinin (r.ə)-in rəvayətinə görə Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmasa da, Allah (c.c) mənim Əhli-beytimdən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s) –ı)) göndərəcək.”  (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

 

2. GÖZƏL OLMASI

Hz. İmam Hüseyn (ə.s)-ın belə buyurduğu rəvayət olunur: Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə xalq onu tanımayacaqdır. Çünki o (HZ. MEHDİ (Ə.S)) xalqa gözəl simalı biri kimi gələcəkdir…”  (Ikd-üd Dürer, s. 41)

 

Üzü parlayan ulduz kimi nurludur.”  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22)

 232tt5

3. BURNU GÖZƏLDİR

Onun alnı geniş, burnu isə incə olacaq.  (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cild, sf. 365)

“O, geniş alınlı, kiçik burunlu…”  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri)

 

4. ALNI AÇIQ VƏ GENİŞDİR

“Mehdi məndəndir… AÇIQ (GENİŞ) ALINLIDIR.”  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)… ardı...