xəbər vermək

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Axırzamanda Fələstində baş verəcək zülm

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox yerində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, ixtilafların, qan tökülmələrinin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin şəraitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacaqlarınıbildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağı dediyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən Beytül Məqdis ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir yer olduğunu bildirir, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edilir. Dövrümüzdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in xəbər verdiyi kimi, fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadırlar, aclıq və hər cür çətinliklərlə imtahan olunurlar.

 

Naim, Kaabdan belə rəvayət edilir:

“Dəccal, Beytül Məqdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın yerdə, Fələstində) MÖMİNLƏRİ MÜHASİRƏYƏ ALAR VƏ ONLARA (MÖMİNLƏRƏ) ELƏ ŞİDDƏTLİ BİR ACLIQ BAŞ VERƏR Kİ, aclıqdan yaylarının kirişini (ipini) belə yemək məcburiyyətində qalarlar.” (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh 48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox bölgəsində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, qarşıdurmaların, qan tökmələrin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin mühitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağını söylədiyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən “Beytül-Makdis” ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir diyar mənasını daşıyır, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edir. İndiki vaxtda eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi kimi, Fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadır, aclıq və cürbəcür çətinliklərlə imtahan olunur.

Naim Kaabdan çıxarış etdi, dedi ki:

Dəccal Beytül-Makdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın diyar, Fələstin) möminləri mühasirəyə (əhatə altına) alar və onlara (möminlərə) elə şiddətli bir aclıq üz verər ki, aclıqdan yaylarının dirəyini belə yemək məcburiyyətində qalarlar. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh.   48)


imanhak11 hosgoru_islam02

 

A0006

Hədislərdə hz. Mehdi (ə.s) -ın hansı dövrdə çıxacağı xəbər verilmişdir

Hədislərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam əxlaqını hakim etmək üçün qiyamət qopmadan əvvəl yer üzünə mütləq gələcəyi ifadə edilmişdir. Bununla bərabər yenə hədislərdə verilən məlumatlara görə, hicri 1400-cü illər Allahın izniylə hz. İsanın təkrar yer üzünə dönüşü, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi, dəccalın çıxması və hz. İsaya məğlub olması, bütün dünyada insanların kütlələr halında İslama yönəlməsi kimi böyük hadisələrin reallaşacağı fövqəladə bir dövrdür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində, hədis və İslam alimlərinin şərhlərində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar müxtəlif tarix və dövrlər vardır.

 

1. Hz. Mehdi (ə.s) ikinci minillikdə gələcəkdir.

Böyük İslam alimi İmamRəbbani hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçdikdən sonra, A0010hicri ikinci minin içində gələcəyini bildirir. Bu mövzuyla əlaqədar İmam Rəbbaninin bir çox şərhi mövcuddur:

Quran hökmlərinin gücləndirmək, milləti yeniləməsi bu İKİNCİ MİNİLLİKDƏDİR. Bu iddianın doğruluğuna ədalətli şahid: Hz. İsa (ə.s.)-ın HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN (r.ə) BU MİN İLİN İÇİNDƏ VAR OLMALIDIRLAR. (Mektubat-ı Rabbani, c.1, s. 611)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümməti arasından çıxanlar çox kamildir. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in irtihalı (vəfatı) üzərindən min il keçdikdən sonra istəsə, az olsunlar. Aradan min il keçdikdən sonra hz. MEHDİ… ardı...

 

“Qullarıma xəbər ver ki, Mən Bağışlayanam, Rəhmliyəm”. (Hicr surəsi, 49)

İnsan qəflətə düşə bilən, unudan, yanılan, səhv edən bir varlıqdır. Hər an bir çox mövzuda səhv düşünə bilər, səhv qərar verə bilər, yanlış davrana bilər. Həmçinin, onu daima Allaha üsyana etməyə təhrik edən, vəsvəsə verməyə çalışan şeytan kimi düşməni də vardır. Ancaq insana səhvlərini qarşılığı üçün bir yol göstərilmişdir. O da tövbə etməkdir.

 

Allahın sonsuz şəfqəti və mərhəməti insanlar üçün çox böyük lütf, nemətdir. Uca Allah sonsuz mərhəməti ilə insanlara səhvlərinə görə həmişə bağışlanma diləmək və tövbə etmək imkanı vermişdir. Səmimi olaraq günahlarının bağışlanılmasını istəyən hər bir insan Allahın onu bağışlamasına ümid edə bilər.

 

Mömin bilərəkdən yaxud bilməyərəkdən, qəflətə düşərək və ya nəfsinə tabe olaraq səhv edərkən bu səhvlərdən nəticə çıxarmalı, ibrət almalıdır. Peşman olub doğru olana yönəlmək, vaxt itirmədən Rəbbimizə sığınmalı və bir daha o səhvi təkrarlamamaq üçün səy göstərməlidir. Əlbəttə ki, səhv etməməkdə, günaha girməməkdə, Rəbbimizin sərhədlərini qorumaqda diqqətli olmalıdır. Lakin buna baxmayaraq səhv edəndə də Allahdan bağışlanma diləməsi gözəl mömin xüsusiyyətidir.

Uca Allah Quranda, “Əfv edən”, “Bağışlayan” və “Qoruyan” olduğunu xəbər verir. Bu möminlər üçün bir rəhmətdir. Rəbbimizin “Tövbələri qəbul edən” (Təvvab), “Bağışlayan” (Qaffar), “Mərhəmət edən” (Rəhman) adları da səhvlərindən peşman olan və tövbə edib… ardı...

 

Buxaridə, Müslimdə, Əbu Davudda göstərilən səhih bir hədisdə Axırzamandakı  bəzi cahil alimlərin vəziyyəti belə xəbər verilir:
Süveyd ibn Gafelə (r.ə)-dən: AXIRZAMANDA TÖRƏMƏ ÇIXACAQ: BEYİNLƏRİ ÇALIŞMAYACAQ. DANIŞARKƏN ÇOX GÖZƏL DANIŞACAQLAR. QURAN OXUYACAQLAR, LAKİN İMANLARI QIRTLAQLARINDAN AŞAĞIYA KEÇMƏYƏCƏK…. (Buxari, Səhih 3611, 5057, 6930, Müslim, 1066, Əbu Davud 4767, Əhməd min Hənbəl, Müsned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, əl-Müsnəd, nr. 1984.)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisində Axırzamandakı cahil  alimlərin xüsusiyyətlərini belə ifadə etmişdir:

1. Beyinləri çalışmayacaq, yəni ağıl
ları zəyif olacaq,
2. Danışarkən gözəl danışacaqlar, yəni uzun danış
acaqlar, saatlarla şərhlər edəcəklər amma izah etdikləri həyatlarında və əxlaqlarında əks olunmayacaq. İzah etdikləriylə yaşadıqları arasında uyğunlaşma olmayacaq. Məsələn, Quran ayələriylə möminlərin fədakarlığını izah edəcəklər amma öz rahatlıqlarına çox düşkün olacaqlar. Allah yolunda xidmət etmənin əhəmiyyətini izah edəcəklər, amma ailələriylə, işləriylə məşğul olduqları üçün elmən mübarizə içinə girməyəcəklər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “İmanları qırtlaqlarından aşağıya keçməyəcək” deyərkən bu kəslərin səmimi bir rəftar içində olmayacaqlarını xəbər vermişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda Quranı çox yaxşı bilən, saçları təraş edilmiş, başları sarıqlı bəzi kəslərin ortaya çıxacağını da xəbər vermişdir. Ancaq bu kəslər etdikləri izahlar və şərhləriylə dini müdafiə edir kimi görünsələr də… ardı...