peyğəmbər(səs)

Hz. Mehdi ilə əlaqədar hədislərin səhih, doğru və sənədli olduğunu ifadə edən -bu ana qədər təsbit edilən Əhli-sünnənin ilm-ul hədis alimlərindən 25-i adlarını və onların bu mövzu haqqındakı şərhlərini ehtiva edən qaynaqların adları belədir:

1-Hafiz Tirmizi (ölm. 297), “Sünən”ində

2- Hafiz Əbu Cəfər Akili (ölm. 322), “əz-Züafa-ül Kəbir”də

3- Əbu Məhamməd Həsən ibn Əli Halef Berbehari Hanbəli Şeyxi (329), “Şerh-us Sünnə” kitabında Şeyx Hammud Tuyceri, “əl-İhticac-ü Bil Əsər Ala Mən Enkere-l Mhdiy-ul Mutazar” nəqlinə görə

4- Hakim Nişaburi (ölm. 405), “əl-Müstədrək”

5- Beyhaki, (ölm. 458), “əl-İtikat-u vel Hidaye İla Sebil-ir Rəşad”

6- Hafız Beğevi (ölm. 510/516), “Mesabih-us Sünnə”

7- Məşhur Tarixçi və Mühəddis İbn-i Əsir (ölm. 606), “En-Nihayet-u Fi Ğerib-il Hədis vel Əsər”

8- İbn-i Menzur Afriki (ölm. 711), “Lisan-ul Arab”

9- İbn-i Teymiye (ölm. 728), “Minhac-üs Sünnə”

10- Hafız Zehebi (ölm. 748), “Telhis-ul Müstədrək”

11- İbn-i Kesir-i Şami (ölm. 774), “en-Nihayet-u Fil Fiten vel Melahim”

12- Fazıl Teftezani (ölm. 793), “Şerh-ul Mekasid”

13- Nuruddin Haysəmi (ölm. 807), “Mecma-üz Zevaid”

14- Şeyx Məhəmməd Cezeri Dəməşqi Şafii (ölm. 833), “Esme-l Menakıb Fi Tehzib-i Esne-l Metalib”

15- Eş-Şehab Əhməd ibn Əbu Bəkr-i Busiri (ölm. 840), “Misbah-üz Zücace Fi Zevaid-i İbn-i Macə”

16- Alauddin ibn Hüsaməddin Muttaki Hindi (ölm. 975), “əl-Burhan Fi… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in onun haqqında etdiyi təriflərlə tanınacaq

Hz. Mehdi (ə.s) imanı, zadəganlığı, heybəti, təmkini, nəcib davranışları, gözəl əxlaqı, heç kimdən hədiyyə almaması, əksinə hədiyyəni paylayan olması, bütün insanlara İslamı heç bir ödəniş istəmədən təbliğ etməsi, etdiyi Qurani xidmətlərdən heç bir şəkildə qarşılıq gözləməməsi və hər rəftarıyla İslama faydalı olmasıyla tanınacaq. Müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in onun haqqında bildirdiyi bu fəzilətlərini hər yerdə danışacaqlar və bu da hz. Mehdi (ə.s)-ın tanınmasında ayrı bir sübut meydana gətirəcək.

 

Əbul Carud deyərki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: “… İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə soruşanda belə buyurdu: HİDAYƏVƏ HEYBƏTİ İLƏ VƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN, ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-IN) FƏZİLƏTLƏRİNİTƏSDİQİ İLƏ.”   (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 284)

 

Həris ibn Muğayre-i Nasrı deyərki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama, “İMAM (HZ. MEHDİ… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s), qaranlıq bir dövrü Quran əxlaqı ilə işıqlandıracaq

Umm Hanı, Əbu Cəfər (ə.s)-dan belə soruşduğunu dedi: “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ ALOVLANAN BİR METEORİT KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. Əgər bu dövrü görsəniz, ürəyiniz təsəlli tapacaq.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat. Çap edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206.)

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın, bəşəriyyətin böyük qaranlıq içində qaldığı bir dövrdə nur saçacağı, Qurani Kərimin nuru və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinin işığıyla ətrafını işıqlandıracağı xəbər verilmişdir.

 

 

 R0206

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqı peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in əxlaqıdır

İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)n) əxlaqı Allahın elçisi (s.ə.v)-in əxlaqıdır. Hər şeyə qadir olan Allah, Allahın elçisinin əxlaqını “üstün əxlaq” olaraq işarə etmişdir.

(Kalem Suresi : 4.Ayet ; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh. 84; E’qd al-Dorar, səh. 31; A’laam al-Waraa, səh. 291; Muntakhab al-Asar, səh. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.)
blumen0076

İmam Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)), Davud peyğəmbər (ə.s)-ın çəkinməsinə və Əyyub peyğəmbər (ə.s)-ın səbrinə malikdir.

(Kefaayah al-Asar, səh. 43)

 

Günəş tutulmasının yenidən izlənilməsi mümkün olmayacaq

22 iyul 2009-cu ildə reallaşan və yalnız Asiyadan izlənilə bilən Günəş tutulması, yaşadığımız 21-ci əsrin ən böyük Günəş tutulması sayılır. 6 dəqiqə 39 saniyə davam edən bu Günəş tutulmasını digərlərindən fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, digərləriylə müqayisədə insanlar tərəfindən daha uzun müddət izlənilmiş olmasıdır. Bu şəkildə bir Günəş tutulmasının bir daha ancaq 123 il sonra reallaşacağını söyləyən elm adamları bunun üçün tarix kimi 2132-ci ili yəni hicri 1557-cı ili göstərirlər.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən dünyanın ömrü ilə əlaqədar olaraq bəzi hədislər rəvayət edilmişdir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərini qaynaq götürən böyük əhli sünnə alimi Mədinəli Allame Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci (k. s) Həzrətləri;

 

ÜMMƏTİN ÖMRÜ MİN İLİ KEÇƏCƏK, LAKİN MİN BEŞ YÜZ İLİ KEÇMƏYƏCƏK…”  

 

 

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səh. 299) şəklində bildirilən, yenə eyni şəkildə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisə əsaslanaraq, etdiyi şərhdə bir başqa böyük əhli sünnə alimi Suyuti (k. s) Həzrətləri də belə ifadə etmişdir:

 

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ KEÇMƏYƏCƏK.”  (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, səh. 89.)

 

 

Bu… ardı...