etmək

De: “Həmd olsun Allaha! (Nəml surəsi, 93)

Uca Allah bu ayədəki hökmü ilə ayələrinin yaşadığımız xarici dünyada görüləcəyini və mömin qullarının bunları bilib tanıyacağını vəd edir. Allahın dəlillərini bilib tanımaq, insanı imana və Quran əxlaqını yaşamağa aparan əsas yoldur. Ayədə xəbər verildiyi kimi, Allah möminlərin ürəklərini gücləndirmək, onların Özünə olan sevgi və bağlılıqlarını artırmaq üçün, nəfslərində və ətraflarında meydana gələn hər şeyin ‘haqq’ olduğunu onlara göstərməsi bütün iman edənlər üçün böyük bir rəhmətdir.

 

Ayənin davamında da, Allahın qullarının etdiklərindən xəbərsiz olmadığı, hər şeyin Allahın məlumatı daxilində olduğu xəbər verilir. Bu ayənin hökmünə görə möminlər, həyatları boyunca başlarına gələn hər şeyin Allahın özlərinə olan vədinə əsasən reallaşdığını bilərək hərəkət edərlər. Allaha olan imanları, sevgiləri və buna bağlı olaraq da təslimiyyət və sədaqətləri davamlı olaraq artar. Allahın hər zaman möminlərin dostu və köməkçisi olduğunu, bütün dualarına cavab verdiyini bilir və Ona qarşı böyük bir sevgi duyarlar. Çətinliklər qarşısında Allahın razılığını qazana bilmək üçün təslimiyyətlə səbir edər, Allahı vəkil edərək Ona sığınarlar. Allahın bildirdiyi din əxlaqını yaşayarkən və təbliğ edərkən qarşılaşdıqları çətinliklərin bu əxlaqı yaşamalarına və elmi mübarizələrinə mane olmasına icazə verməz, mənfi kimi görünən vəziyyətlərdə, din əxlaqının yayılmasının qarşısını almaq üçün səy göstərən kəslərin düşündüklərinin əksinə həmrəyliklərini daha da gücləndirirlər. Bu da möminlərin həqiqətən güclü bir Allah sevgisinə və sədaqət duyğusuna sahib olduqlarının ən gözəl dəlillərindən biridir.

 
  1. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində bütün təriqətlər ona beyət edəcəklər

  2. Hz. Mehdi (ə.s.) Axırzamanın ən böyük mürşidi, vəlisi, qütübüdür. İmam Rəbbani həzrətlərinin də, Əbdülqadir Gilani həzrətlərinin də, bütün Əhli sünnə alimlərinin, bütün məzhəb imamlarının və bütün təriqətlərin də mürşididir. Bu səbəbdən Mahmud Hoca Əfəndi həzrətlərinin də mürşidi hz. Mehdi (ə.s)-dır. Cübbəli Əhməd bir vəzində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməsi üçün Allaha yalvararaq dua edir, hz. Mehdi (ə.s)-ı görmək üçün Allaha yalvarır.

Demək ki, hz. Mehdi (ə.s) gəldikdə, Mahmud Hoca Əfəndi həzrətləri də, Cübbəli Əhməd də və bütün digər təriqətlər və mənsubları da hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olacaqlar, onun xilafətini qəbul edəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində reallaşacaq olan bu beyəti qəbul etməyən, əksini müdafiə edən bir camaat yoxdur.

sqr05eft0

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanın ən böyük mürşidi, ən böyük vəlisi və qütbü olduğundan, o zühur etdiyində bütün təriqətlər onda birləşəcək. Bunun şüurunda olan bir çox təriqət lideri yüz illərdir davam etdirdikləri xilafət əmanətini bir sonrakı şəxsə həvalə adətini Axırzamana girilməsiylə birlikdə buraxmışlar. Məsələn, Əli Heydər Əfəndi də xilafəti hz. Mehdi (ə.s)-a buraxmışdır. Mahmud Hoca Əfəndi həzrətləri bu an Əli Heydər Əfəndinin vəkilidir. Bütün təriqətlər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olan hicri 1400-cü il etibarilə onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) zühurunu və təbii mürşidliyini gözləməyə başlamışlar.

 

0176

 Ustadın həyatda qalan varislərinin Nur tələbələrinə xitab olaraq yazdıqları məktub

Əziz möhtərəm qardaşlarımız!

 

Əvvəla: Bu gələn Ramazan-ı Şərifinizi və xidmətlərinizi təbrik edirik.

 

Biz Ustadın vəsiyyətnaməsində yazdığı həyatda qalan varisləri olaraq 27 avqust 2008-ci il çərşənbə günü İstanbulda bir yerə gəldik. Nurun bəzi məsələlərinə və nəşriyyata dair xüsuslar bildirildi. Hər tərəfdə qardaşlarımızın kamal-ı sədaqət və ciddiliklə nurlara sarılmalarını kamal-ı hörmət, sevinc və təşəkkürlə yad etdik.

 

Nəşriyyata dair bəzi xüsusların diqqətlə nəzərə alınmasını məsləhət-i nuriyyə adına lazımlı gördük, belə ki:

 

Daxil və xaricdə nurların nəşriyyatının fövqəladə  yayılması və nur dərslərinin hər tərəfdə oxunmasını, Rəhmət-i İlahiyyənin bu millətə və İslam Aləminə bir bayram sevinci yaşatdığını görürük və təşəkkürlə qarşılayırıq.

 

İkincisi, Risalə-i Nurun daxil və xaricdəki nəşriyyatında bəzi nöqtələrə diqqət yetirilməsi lazım gəldiyi qənaətindəyik.

 

Nurlar nəşriyyatının eynilə Ustadımızın zamanında olduğu kimi edilməsi zəruridir ki, sədaqətimizi və Ustadımıza layiq bir tələbə ola bilmə təşəkkürümüzü ifa etmiş olaq.

 

MƏSƏLƏN: USTADIMIZIN BƏZİ LAHİKA MƏKTUBLARINDA ŞƏRH VƏ TƏSHİH MƏNASINDA ƏLAVƏLƏR ETMƏK VƏ BƏZİLƏRİNİ ÇIXARMAQKİMİ TƏFƏRRÜATDA OLMAQ, SƏDAQƏTDƏN UZAQLAŞMAQDIR. BU TƏHRİFİ HEÇ VAXT QƏBUL ETMİRİK.

Ustadımız, Risalə-i Nurun təlifindən sonra “BİR HƏRFİNİ DƏ DƏYİŞDİRMƏYƏ MƏZUN DEYİLƏM”, dediyi halda bəzi nəşriyyatların, Ustadımızın bu xəbərdarlıqlarına… ardı...

 

Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri, müsəlman türk millətinin mənəvi şəxsiyyətinə olan inancını əsərlərində bir neçə dəfə vurğulamışdır. Nəcməddin Şahinər “Bilinməyən tərəfləriylə Bədiüzzaman Səid Nursi” adlı kitabında Bədiüzzaman Səid Nursinin müsəlman türk millətinə olan bu inancını yenə Bədiüzzamanın öz sözləriylə belə ifadə etmişdir:

“Allahu Zülcəlal həzrətləri, Qurani Kərimdə “ …ALLAH ONUN ƏVƏZİNƏ ÖZÜNÜN SEVDİYİ VƏ ONU SEVƏN, MÖMİNLƏRƏ QARŞI MÜLAYİM, KAFİRLƏRƏ QARŞI İSƏ SƏRT OLAN, ALLAH YOLUNDA CİHAD EDƏN VƏ TƏNƏ EDƏNİN TƏNƏSİNDƏN QORXMAYAN BİR CAMAAT GƏTİRƏR… ” buyurmuşdur (Maidə Surəsi, 54). Mən də bu bəyani İlahi qarşısında düşündüm.

BU QÖVMÜN MİN İLDƏN BƏRİ ALƏMİ İSLAMIN BAYRAQDARLIĞINI EDƏN TÜRK MİLLƏTİ OLDUĞUNU BAŞA DÜŞDÜM.” (Nəcməddin Şahiner, Bilinməyən Tərəfləriylə Bədiüzzaman Səid Nursi, səh. 233-234.)
Bu səbəbdən Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətlərinin diqqət çəkdiyi Maidə surəsinin 54-cü ayəsi, türk qövmündən çıxacaq olan və axırzamanın ən böyük qütbü əzəmi olan hz. Mehdi (ə.s)-a, Allaha və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə hörmət və sevgiylə bağlı olan xas tələbələrinə də işarə edir. Allah ayədə;

“Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah hər… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın üç vəzifəsini guya 3 ayrı adamın edəcəyi iddiası tamamilə səhvdir

Nurçu qardaşlarımızdan biri Ustadın Axırzamanda zühur edəcək  Hz. Mehdi (ə.s)-ın edəcəyi üç böyük vəzifəsi ilə əlaqədar şərhini son dərəcə təhrif edərək təfsir edir. Ustadın bu ifadələrində Axırzamanda guya üç nəfər hz. Mehdi (ə.s) gələcəyini və Hz. Mehdi (ə.s)-ın dəyanət, siyasət və səltənət aləmində edəcəyi üç böyük vəzifəsini ayrı-ayrı bu kəslərin yerinə yetirəcəklərini söylədiyini iddia edir. Ancaq bu şərhi nurçu qardaşımızın çox böyük bir yanılma içində olduğunu göstərir. Ustad risalələrin heç bir yerində üç vəzifəni ayrı-ayrı edəcək 3 ayrı Mehdi olacağı kimi bir məntiqdən bəhs etməmişdir.

Əksinə Ustad Əmirdağ Lahikasında Axırzamanın böyük Mehdisinin üç böyük vəzifəsi olacağını, bu üç vəzifəni bir yerdə edə bilmə gücündə və iqtidarında olması səbəbiylə də özünə “Axırzamanın böyük Mehdisi” ünvanı deyiləcəyini ifadə etmişdir:

 

MEHDİNİN ÜÇ VƏZİFƏSİ

Nurun əhəmiyyətli və çox xeyirli bir şagirdi (tələbəsi) çoxların adına (başqaları adına) məndən soruşdu ki: “Nurun xalis və əhəmiyyətli bir qisim şagirdləri, bir musirranə (israrla) olaraq Axırzamanda gələn ali-Beytin böyük bir mürşidi səni zənn edirlər və o qədər çəkindiyin halda onlar israr edirlər.

Sən də bu qədər musirranə (israrla) onların fikirlərini qəbul etmirsən, çəkinirsən. Əlbəttə onların əlində bir həqiqət və qatı (qəti) bir hüccət (dəlil)… ardı...