mürşid

  1. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində bütün təriqətlər ona beyət edəcəklər

  2. Hz. Mehdi (ə.s.) Axırzamanın ən böyük mürşidi, vəlisi, qütübüdür. İmam Rəbbani həzrətlərinin də, Əbdülqadir Gilani həzrətlərinin də, bütün Əhli sünnə alimlərinin, bütün məzhəb imamlarının və bütün təriqətlərin də mürşididir. Bu səbəbdən Mahmud Hoca Əfəndi həzrətlərinin də mürşidi hz. Mehdi (ə.s)-dır. Cübbəli Əhməd bir vəzində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməsi üçün Allaha yalvararaq dua edir, hz. Mehdi (ə.s)-ı görmək üçün Allaha yalvarır.

Demək ki, hz. Mehdi (ə.s) gəldikdə, Mahmud Hoca Əfəndi həzrətləri də, Cübbəli Əhməd də və bütün digər təriqətlər və mənsubları da hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olacaqlar, onun xilafətini qəbul edəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində reallaşacaq olan bu beyəti qəbul etməyən, əksini müdafiə edən bir camaat yoxdur.

sqr05eft0

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanın ən böyük mürşidi, ən böyük vəlisi və qütbü olduğundan, o zühur etdiyində bütün təriqətlər onda birləşəcək. Bunun şüurunda olan bir çox təriqət lideri yüz illərdir davam etdirdikləri xilafət əmanətini bir sonrakı şəxsə həvalə adətini Axırzamana girilməsiylə birlikdə buraxmışlar. Məsələn, Əli Heydər Əfəndi də xilafəti hz. Mehdi (ə.s)-a buraxmışdır. Mahmud Hoca Əfəndi həzrətləri bu an Əli Heydər Əfəndinin vəkilidir. Bütün təriqətlər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olan hicri 1400-cü il etibarilə onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) zühurunu və təbii mürşidliyini gözləməyə başlamışlar.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın müctəhid, mücəddid, mürşid, mehdi və hakim sifətləri

1- ci.  Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi Əkbəri (ən böyük din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verirlər. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imaniyyəti günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaleyi Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən O, gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri risaleyi nurun şəxsi mənəvisinə, hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafəti tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar… (Tilsimlər Məcmuəsi, səh. 168)      

 

2- ci “… AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA, ƏLBƏTTƏ  ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (LAZIM OLDUĞUNDA AYƏ VƏ HƏDİSLƏRDƏN HÖKM ÇIXARAN BİR ALİM), HƏM ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD (DİNİ YENİLƏYİCİ), HƏM  HAKİM, HƏM  HZ. MEHDİ (Ə.S), HƏM MÜRŞİD (İNSANLARA DOĞRU YOLU GÖSTƏRƏN), HƏM  QÜTBÜ ƏZƏM (ZAMANININ ƏN BÖYÜK DİNİ LİDERİ) OLARAQ  NURANİ BİR ADAMI GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ŞƏXS DƏ, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN SOYUNDAN OLACAQ.” (Məktubat,  İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412)

96c80fbf12ec73a2a27fbe4f81c59a1e

 

1- ci. Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi, Əkbəri (din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verir. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imanı günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaləyi- Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən, o gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri, Risaləyi Nurun şəxsi mənəvisinə hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafətə tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar.. (Tilsimlər Məcmuəsi, s. 168)

2-ci “… axır zamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə ən böyük bir Müctəhid (lazım olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxaran bir alim), həm Mücəddid (dini yeniləyici), həm Hakim, həm hz. Mehdi (ə.s), həm Mürşid (insanlara doğru yol göstərən), həm Qütbi Əzəm (zamanının ən böyük dini lideri) olaraq  nurani bir adamı göndərəcək və o şəxs də,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olacaq.” (Məktubat,  iyirmi doqquzuncu məktub, yeddinci Risalə olan yeddinci hissə, səh. 411-412)

  1. 1.     Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük Mücəddid (dini yeniləyici) olacaq.

Sünenində, Beyhaki “Şuab-ı İman” da təxric buyurdular (meydana qoydular): Hər yüz ildən bir Cənabı Allah haqq  dini yeniləyən göndərir…”… ardı...