Hz. Musa, ”hz. Mehdi (ə.s) olmaq üçün” Allaha dua etmişdir

Səlimul-əşəlldən:

“HZ. MUSA İBN İMRAN, TÖVRATIN BİRİNCİ HİSSƏSİNDƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİNƏ (əleyhissalam) (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) VERİLƏN QÜDRƏTİ VƏ FƏZİLƏTİ GÖRƏNDƏ DEDİ Kİ: “RƏBBİM, MƏNİ ALİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) OLARAQ QƏRAR QIL”. Ona belə deyildi: Həqiqətən, o (hz. Mehdi (ə.s.)), Əhmədin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in) nəslindəndir.

 

SONRA TÖVRATIN İKİNCİ HİSSƏSİNƏ BAXANDA EYNİ ŞEYİ GÖRDÜ. EYNİ SÖZÜ TƏKRARLADI VƏ ONA EYNİ CAVAB VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ HİSSƏDƏ DƏ EYNİ ŞEYLƏRİ GÖRƏNDƏ EYNİ SÖZLƏRİ TƏKRARLADI VƏ EYNİ CAVABI ALDIQ.”

(ŞeyhMuhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 280)

mekan1