HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ADININ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN ADINA UYĞUN OLMASI

 

… sizə…, adı ƏHMƏD, atasının adı Abdullah olan hz. Mehdini rəis etmişdir. Ona qatılın. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)

… ona qatılın, O Mehdidir. Adı da Əhməd ibn Abdullahdır… (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8-ci nəşr, səh. 165)

Əbu Davud ilə Tirmızinin İbni Məsud (r.ə)-dən nəql etdiklərinə görə, Allahın Elçisi (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Onun adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun olacaq…”(Kıyamet Alametleri, Genişləndirilmiş 9-cu nəşr, səh.159-160)

…”Məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçisiyəm” demişdi. (Saff surəsi, 6)    

feuille vigne

Hz. Mehdi (ə.s)-IN “HİDAYƏT VERƏN” MƏNASINI VERMƏSİ

Sizdən və ya sonra gələnlərdən biri ona çatsa, qar üstündə sürünərək də olsa ona qatılsın. Şübhəsİz kİ, ONLAR HİDAYƏT BAYRAQLARIDIR. (Ramuz El Ehadis, 1-ci cild, səh.298, no:2)

… Biz dedik “Hamınız oradan yerə enin! Mənim tərəfimdən sizə doğru yol göstərİcİsİ gəldİkdə Mənim yol göstəricimin ardınca gedənlərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (Bəqərə surəsi, 38).

Və onları, Öz əmrimizlə doğru yola gətİrən İmamlar etdik… (Ənbiya surəsi, 73)

Bunlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kəslərdir. Sən də onların haqq yoluna yönəl. De: “Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Bu Kitab aləmlər üçün yalnız bir xatırlatmadır”. (Ənam surəsi, 90)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mütləq GƏLMƏSİ

Dünya, müsəlmanlara Əhli-beytimdən bir adam məlik olana qədər, yıxılmayacaq və getməyəcək. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, səh. 10)  

 

Sənin Rəbbin, ‘ana məskunlaşma mərkəzlərinə’ onlara ayələrimizi oxuyan bİr elçİ göndərməmİş o şəhərlərİ məhv etmədİ... (Qəsəs Surəsi, 59)

 

Və Mehdinin zühuru da qiyamət əlamətlərindən ilkidir.(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh. 494)

 

 … Məgər kafirlər o Saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artıq onun əlamətlərİ gəlmİşdİr… (Məhəmməd surəsi, 18)

feuille vigne

Hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişindən ümid kəsildiyi bir dövrdə çıxması

İnsanların ümidsiz olduğu və “Heç Mehdi filan yoxmuş” dediyi bir sırada Allah Mehdini göndərər… (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 55)

MEHDİ, Rəsulullahın bayrağı ilə insanların başlarına bəla üzərinə bəla yağdığı və çıxışından ümid kəsildiyi bir zamanda çıxar… (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 55)

… demişdininiz ki; “ALLAH, ONDAN SONRA QƏTİ OLARAQ BİR ELÇİ GÖNDƏRMƏZ.”… (Mömin surəsi, 34)    

 

HZ. MEHDİ (ə.)-IN ÇIXIŞINDAN ƏVVƏL YER ÜZÜNDƏ FİTNƏ VƏ TƏXRİBATÇILIĞIN ÇOXALMASI

BİR FİTNƏ GÖRÜLƏR, BUNU DİGƏR FİTNƏLƏR İZLƏYƏR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 26)

  Qiyamətin əvvəlində QARANLIQ GECƏLƏR KİMİ FİTNƏLƏR VARDIR.    (Ramuz-El Ehadis, 121/5)   

Ki onlar, şəhərlərdə azğınlaşmış olanlar idi. Onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış, çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər. (Fəcr surəsi, 11-12)

  Mehdi çıxmadan əvvəl… insanlar arasında FİTNƏLƏR ÇOXALACAQ… (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, səh. 39-40)

Sən onların bir çoxunu günaha, düşmənçiliyə və haram yeməyə tələsən görürsən. Onların tutduqları əməllər necə də pisdir! (Maidə surəsi, 62)       

feuille vigne

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN ÇIXIŞININ ELAN EDİLMƏSİ

ONUN ADIYLA SƏMADAN SƏS OLUNACAQ və heç kim onun Mehdiliyini inkar edə bilməyəcək. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 49)

  SƏMADAN BİR SƏS ONU ADIYLA ÇAĞIRACAQ və şərqdə, qərbdə hətta yuxuda olan belə bu səsi eşidəcək və oyanacaq. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 56)  

 Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: “Rəbbinizə iman gətirin!” – deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik… (Ali İmran surəsi, 193)

HZ. MEHDİYƏ BEYƏT EDİLMƏSİ

MEHDİNİN BAYRAĞINDA BEYƏT ALLAH ÜÇÜNDÜR YAZILIDIR. (Ali bin Hüsamettin el Muttaki, Celalettin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler- Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, səh. 65)   

  Sənə beyət edənlər Allaha beyət etmiş olurlar. (Fəth surəsi, 10)

HZ. MEHDİ ORTAYA ÇIXDIĞINDA, ONA TABE OLUNMASI

feuille vigne

Sizdən ona kim çatsa QAR ÜZƏRİNDƏ SÜRÜNƏRƏK BELƏ OLSA ONA GƏLSİN. ONA QATILSIN. Çünki o, Mehdidir. (İbn Mace, Fiten, B 34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, sf. 527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)  

Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq ona Allahın iznilə itaət edilməsindən başqa bir şeylə göndərmədik… (Nisa surəsi, 64)

Qaçaraq sənə gələn isə.. (Əbəsə surəsi, 8)

feuille vigne

İNSANLARIN HZ. MEHDİYƏ TABE OLMALARI

İnsanlar, bal arılarının bəyləri ətrafında toplanması kimi, hz. MEHDİ (ə.s)-ın ƏTRAFINDA TOPLANARLAR…  (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 29)

… Harada olursunuz olun Allah sizin hamınızı bir yerə toplayacaqdır… (Bəqərə surəsi, 148) 

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN ŞƏHƏR MƏRKƏZİNDƏN ÇIXMASI VƏ Konstantinopolu FƏTH ETMƏSİ

Dünyada heç bir zaman qalmayıb ancaq tək bir gün qalsa belə o gündə mənim ailəmdən bir şəxsin Deyləm dağına (yaxud əyalətinə) və KONSTANTİNOPOL ŞƏHƏRİNƏ sahib olması üçün Allah (c.c) şübhəsiz o günü uzadacaq. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 74), (Ölüm-Kıyamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, səh. 440)   

 

 Sənin Rəbbin şəhərlərdən ən mühüm olanına, özlərinə ayələrimizi oxuyan bir elçi göndərməmiş o şəhərləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan şəhərləri məhv etdik. (Qasas surəsi, 59)

feuille vigne

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN ALLAH QORXUSUNUN ÇOX GÜCLÜ OLMASI

Mehdi, kərkəs quşunun qanadı ilə TİTRƏMƏSİ KİMİ ALLAHDAN ÇOX QORXAN bir kimsədir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Onlar Allahın risalətini təbliğ edir, Ondan qorxur və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurdular. Allah Özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir. (Əhzab surəsi, 39)   

Mehdi ALLAHA QARŞI SON DƏRƏCƏ İTAƏTKARDIR. Əxlaq baxımından Peyğəmbərə bənzəyər. (Kıyamet Alametleri, səh. 163)

Mənə “KönülDƏN-ŞÜBHƏSİZ olaraq yönələnİn” yoluna tabe ol.

(Loğman surəsi, 15) 

Eynilə, qartal cinsindən nəşr quşunun qanadlarıyla TİTRƏMƏSİ KİMİ ALLAHDAN QORXACAQ. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 51)

 Onun qorxusundan tir-tir əsirlər. (Ənbiya surəsi, 28)    

ALLAHIN, HZ. MEHDİNİ DOĞRU YOLA YÖNƏLTMƏSİ

Ey Əhli-beyt! Mehdi bizdəndir. Əziz və cəlil olan ALLAH ONU BİR GECƏDƏ İSLAH VƏ İRŞAD EDƏCƏK (doğru yolu göstərəcək). (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh. 437)

…həqiqətən də, doğru yola yönəlmİş olar. (Ali İmran surəsi, 101)

feuille vigne

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN ÇOX SƏBİRLİ OLMASI

Mehdinin efdaliyəti (fəziləti və üstünlüyü), bütün kədərlərə və şiddətli fitnələrə GÖSTƏRDİYİ BÖYÜK SƏBİR cəhətiylədir… (Tılsımlar Mecmuası, səh. 212. İs’afür Rağıbin’den naklen. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 154)

 Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin Bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbir etdilər… (Ənam surəsi, 34)         

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN ÇOX MƏRHƏMƏTLİ OLMASI

Hz. Mehdi, O QƏDƏR MƏRHƏMƏTLİ OLACAQ Kİ, zamanında bir kimsənin belə burnu qanamayacaq. (El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 42)

… Və onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mərhəmətlİdİrlər… (Fəth surəsi, 29)

 

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN MÜBARİZ OLMASI

 

Mehdi Şərq tərəfindən çıxacaq. QARŞISINA DAĞLAR BELƏ ÇIXSA onları əzib keçəcək, o dağlarda özünə yol tapacaq. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 39)

 

  Həqiqət budur ki, onlar hiyləli tələlər qurdular. Halbuki, onların TƏLƏLƏRİ, dağları yerlərindən oynadacaq da olsa, Allah qatında onlara hazırlanmış tələ (pis bir qarşılıq) vardır. (İbrahim surəsi, 46)

 

 İNSANLAR HAQQA DÖNƏNƏ QƏDƏR (fikri) MÜBARİZƏSİNƏ DAVAM EDƏCƏK.     (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)

 

(Yer üzündə) fİtnə qalmayana qədər ONLARLA MÜBARİZƏ EDİN…

(Bəqərə surəsi, 193)  

ALLAHIN HZ. MEHDİNİ, KÖMƏKÇİLƏRİYLƏ DƏSTƏKLƏMƏSİ

Bilin ki, Allahın yer üzündəki dostları, MEHDİYƏ TABE OLANLARDIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, səh. 52) 

De: “Əgər siz Allahı sevİrsİnİzsə, mənİm ardımca gəlİn kİ, Allah da sİzİ sevsİn və günahlarınızı bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”. (Ali İmran surəsi, 31) 

… Buludların səmada toplandığı kimi, ALLAH ONUN ƏTRAFINA BİR QÖVM TOPLAYAR. Onların ÜRƏKLƏRİNİ UZLAŞDIRAR… (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 57)

O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz… (Ali İmran surəsi, 103)

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN KÖMƏKÇİLƏRİNİN SAYININ AZ OLMASI

SAYLARI Bədr səhabələri (313) QƏDƏRDİR… Onların sayları TALUT İLƏ ÇAYI KEÇƏNLƏR QƏDƏRDİR. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Hansı ki, ORADA müsəlmanlardan olan bir evdən başqasını tapmadıq.. (Zəriyət surəsi, 35)

 Aralarında qadınların da olduğu 314 nəfərlİk BİR QRUP meydana gətirərlər…   (Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 57-68)

…O dedi: “Bunlar kİçİk bİr dəstədİr.” (Şuəra surəsi, 54)  

Hz. Mehdiyə aralarında qadınların da olduğu 314 ADAM beyət edəcək.  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 25)

… Lakin, onunla birlikdə az adam İman gətİrmİşdİ. (Hud surəsi, 40) 

Yadınıza salın ki, bir zaman sİz az İdİnİz… (Ənfal surəsi, 26) 

bu 313 ADAM gecə abid (çox ibadət edən kimsə) gündüz qəhrəman xüsusiyyətini daşıyırlar. (Kıyamet Alametleri, səh. 169)

… Neçə KİÇİK CAMAAT, daha çox olan bir birliyə Allahın icazəsiylə qalib gəlmişdir (Bəqərə surəsi, 249)

HZ. MEHDİ (ə.s)-ın KÖMƏKÇİLƏRİNİN ƏXLAQI

feuille vigne

ONUN KOMANDİRLƏRİ, İNSANLARIN ƏN XEYİRLİSİDİR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 47)   

  Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar. (Beyyinə surəsi, 7)

   Nəhayət, Allah yolunda heç bir QINAYANIN QINAMASINDAN QORXMAYAN seçmə müsəlmanlar onlarla mübarizə edəcəklər. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/359)

Allah yolunda mübarizə edən və tənə edənİn tənəsİndən qorxmayan bİr camaat gətirər. (Maidə surəsi, 54)

KÖMƏKÇİLƏRİNİN, İŞLƏRİNDƏ HZ. MEHDİYƏ DƏSTƏK OLMALARI

MƏMLƏKƏT İŞLƏRİNİN AĞIRLIQLARINI ONUNLA PAYLAŞACAQLAR. (Kıyamet Alametleri, səh. 187)   

 And olsun işləri paylaşdıranlara! (Zəriyət surəsi, 4)

HZ. MEHDİ VƏ KÖMƏKÇİLƏRİNİN GECƏLƏRİ DƏ İBADƏT ETMƏLƏRİ

ONLAR gündüz aslan, GECƏ DƏ ABİDDİRLƏR*… ((Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 57-68)

Onlar gecələr İbadət edİb az yatırdılar.Sübh çağı isə bağışlanma diləyirdilər. (Zəriyət surəsi, 17-18)

ALLAHIN HZ.MEHDİNİ MƏLƏKLƏRLƏ DƏSTƏKLƏMƏSİ

feuille vigne

Allah onu 3 MİN MƏLƏKLƏ DƏSTƏKLƏYƏCƏK. (Əl Kavlu-l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Əhməd İbni Həcəri Mekki, səh. 41) 

 “Rəbbinizin göndərdiyi üç mİn mələyİn köməyİnİzə çatması, sizə bəs etmirmi?” (Ali İmran surəsi, 124)

onların üzərİnə mələklər ENƏR (Fussilət surəsi, 30)

 

 … ÖNLƏRİNDƏ CƏBRAYIL, ARXALARINDA MİKAYIL OLACAQ… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 47)

  … bilin ki, Allah, Cəbrayıl və əməlisaleh möminlər onun dostu və yardımçısıdır. Bunlardan başqa mələklər də onun yardımçılarıdır. (Təhrim surəsi, 4)

 

  O zaman Rəbbin mələklərə: “Mən sizinləyəm! İman gətirənləri gücləndirin. (Ənfal surəsi, 12)

 

Onun mələkləri də sizin üçün bağışlanma diləyərlər.. (Əhzab surəsi, 43)

 

 O MƏLƏKLƏR, hz. Mehdiyə müxalif çıxanın ÜZÜNƏ VƏ ARXASINA VURACAQ.    (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, səh. 41)

  Bəs mələklər onların üzlərİnə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? (Məhəmməd surəsi, 27)       

feuille vigne

HZ. MEHDİ VƏ KÖMƏKÇİLƏRİNİN ÇƏTİNLİKLƏ QARŞILAŞMALARI VƏ BUNLARDAN QORXMAMALARI

Axırzamanda ÜMMƏTİMİN BAŞINA sultanlarından ŞİDDƏTLİ BƏLALAR GƏLİR, belə ki, yerlər müsəlmanlara dar gəlir. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 12)

Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir. (Ali İmran surəsi, 146)  

 Məndən sonra Əhli-beytim BƏLA VƏ ƏZİYYƏTLƏRLƏ QARŞILAŞACAQLAR və QARANLIĞA MƏRUZ QALACAQLAR (yurdlarından çıxarılacaqlar). (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 14)

   Mənim yolumda əzİyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin, əlbəttə, təqsirlərindən keçəcək. (Ali İmran surəsi, 195) 

 “Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin Bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına və onlara əzİyyət verİlməsİnə səbir etdilər… (Ənam surəsi, 34)

   Ey insanlar! Ümməti-Məhəmməd və xüsusilə onun Əhli-beyti çox bəlalar gördü, və BİZLƏR QƏHR VƏ HAQSIZLIĞA məruz qaldıq. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahır Zaman, səh. 55)

  Onlara elə bir yoxsulluq, Elə dözülməz bir çətinlik çatdı və elə sarsıldılar ki… (Bəqərə surəsi, 214)

feuille vigne

HZ. MEHDİ VƏ CAMAATININ, ALLAHIN QORUMASI ALTINDA OLMALARI

Müxalifləri ÖZLƏRİNƏ HEÇ BİR ZƏRƏR VERƏ BİLMƏYƏCƏK. Bu (hal qiyamətə qədər belə davam edəcək.).. (Kıyamet Alametleri, səh. 286)

… Siz doğru yolda olsanız, haqq yoldan azmışlar sizə zərər yetirə bilməzlər… (Maidə surəsi, 105)

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN, ALLAHIN AXIRZAMAN ÜÇÜN XÜSUSİ SEÇDİYİ BİR ADAM OLMASI

ALLAH ONU DİGƏR İNSANLAR ÜZƏRİNƏ SEÇMİŞDİR. (Kıyamet Alametleri, səh. 189)

 Rəbbin istədiyini yaradır və istədiyini də peyğəmbər seçir.Onların isə seçməyə haqqı yoxdur. (Qasas surəsi, 68)   

feuille vigne

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN, İNSANLARI ALLAHA İMAN ETMƏYƏ ÇAĞIRMASI

İNSANLARI ALLAH VƏ RƏSULUNA İTAƏT ETMƏYƏ DƏVƏT EDƏCƏK. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, səh. 50)

  Peyğəmbər sİzİ Rəbbİnİzə İman gətİrməyə çağırdığı halda, sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiniz? Əgər siz möminsinizsə, bilin ki, artıq O, sizdən əhd almışdır. (Hədid surəsi, 8)

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN, İSLAM DİNİNİ ƏSLİNƏ ÇEVİRİB, BİDƏTLƏRİ ORTADAN QALDIRMASI

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) ən başda İslamı necə ayaqda tutdusa, MEHDİ də ən sonunda eyni şəkildə İSLAMI ayaqda tutacaq. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 27)

İslamı bütün dİnlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur. (Tovbə surəsi, 33)  

 Mehdi, DİNİ, PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V)-İN ZAMANINDA OLDUĞU KİMİ EYNİLƏ TƏTBİQ EDƏCƏK. Yer üzündən məzhəbləri qaldıracaq. Xalis və həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq… (Kıyamet Alametleri, 186-187)

   (Hz. Mehdi (ə.s.) zamanında) Din birliyi də olacaq, artıq ALLAHDAN BAŞQASINA SİTAYİŞ EDİLMƏYƏCƏK (Sünen-i İbni Mace, cild 10, Haydar Hatipoğlu, Bab 33, səh. 331-335)

   SİZİ sünnəmə bərk sarılmağa, Rəşid və MEHDİ XƏLİFƏLƏRİMİN YOLUNDA GETMƏYƏ TƏŞVİQ EDƏRƏM. (İbni Mace, Mukaddime 6, Ebu Davud, Sünnet. 5. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, səh. 139)

 Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. (Ənam surəsi, 153)      

 

feuille vigne

HZ. MEHDİ (ə.s)-IN İNSANLARIN HAQQ DİNİ YAŞAMALARINA VƏSİLƏ OLMASI

Beyətdən əvvəl, insanlar dəstə-dəstə ona axın edəcəklər… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 25)

İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə (Nəsr surəsi, 2)     

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN MÜSƏLMANLAR ARASINDA BİRLİK VƏ BƏRABƏRLİYİ TƏMİN ETMƏSİ

ALLAH bizimlə insanları necə şirk ədavətindən (düşmənliyindən) qurtararaq, onların ürəklərinə ülfət və məhəbbət yerləşdirmiş və din qardaşı etmişsə, MEHDİ İLƏ fitnə ədavətindən qurtaracaq və QARDAŞ EDƏCƏK. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, səh. 20)

Qəlblərinizin arasını barışdırıb –isindirdi. (Ali İmran surəsi, 103)

 

feuille vigne

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN İSLAM ƏXLAQININ, DÜNYA ÜZƏRİNDƏKİ HAKİMİYYƏTİNƏ VƏSİLƏ OLMASI

Ümumilikdə, yer üzünün məliki dörd nəfərdir. Onların ikisi: Zülqərneyn və Süleyman möminlərdən, digər ikisi, Nəmrud və Buhtunnasr kafirlərdəndir. YERƏ beşinci olaraq ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİRİ SAHİB OLACAQ. YƏNİ MEHDİ. (Məktubatı Rəbbani, 2/1163)

 … Mənim əməlİsaleh qullarım varİs olacaqlar. (Ənbiya surəsi, 105) 

 və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik.”… (İbrahim surəsi, 14) 

  MEHDİ eynilə Zülqərneyn və Süleyman kimi DÜNYAYA HÖKM EDƏCƏK.   (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 29)

   Ümmü Sələmənin rəvayətlərinə görə, hz. MEHDİ, İSLAMI YER ÜZÜNÜN MÜXTƏLİF BÖLGƏLƏRİNDƏ HAKİM EDƏCƏK. (İmam-ı Rabbani, Mektubat, I: 565)

…Heç şübhəsiz onlardan əvvəlkiləri necə “güc və iqtidar sahibi” etdisə, onları da yer üzündə ‘güc və iqtidar sahibi’ edəcək… (Nur surəsi, 55)   

Mehdi, ŞƏRQ İLƏ QƏRB ARASINDAKI HƏR YERİ fəth edər. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 57)

Özünə bərəkət verdiyimiz yerin şərqinə də, qərbinə də o tayfanı zəif varislər təyin etdik… (Əraf surəsi, 137) 

  Allah ona (Mehdiyə) O QƏDƏR GÜC VERƏCƏK Kİ, bir gecə içində zülmü və əhlini ortadan qaldıracaq…  (Muhyiddin Arabi el-Endülüsu, Futuhat-ül Mekkiye, Bab 66, Kıyamet Alametleri, səh. 186)

… ELƏ BİR “GÜC VƏ SƏLAHİYYƏT” VERƏCƏYİK Kİ, ayələrimiz vəsiləsiylə sizə bir pislik edə bilməyəcəklər... (Qasas surəsi, 35)

feuille vigne

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN, MÜSƏLMANLARIN MƏNƏVİ LİDERİ OLMASI

Mehdi eyni ilə Zülqərneyn və Süleyman kimi DÜNYAYA HÖKM EDƏCƏK.  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 29)

sizi yer üzünün xələfləri təyin edən (Ənam surəsi, 165)  

Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək (Qasas surəsi, 5)

YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN İNSANLARIN HZ. MEHDİDƏN RAZI OLMASI VƏ ONA QARŞI BÖYÜK BİR SEVGİ DUYMASI

Hz. Mehdi gəlincə, insanlar ONU EŞQ VƏ SÖHBƏTLƏ QUCAQLAYACAQLAR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, səh. 37) 

  İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq. (Məryəm surəsi, 96)

 

feuille vigne

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YER ÜZÜNDƏ ƏDALƏTLƏ HÖKM ETMƏSİ

Zülm və günahla dolu olan DÜNYA, o (hz. Mehdi) gəldikdən sonra ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 20)

 … Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə onların arasında ədalətlə hökm verilər və onlara zülm edilməz. (Yunus surəsi, 47)      

HZ. MEHDİ DÖVRÜNDƏ YER ÜZÜNDƏ SÜLHÜN OLMASI

DÜŞMƏNLİK VƏ KİNİ DƏ QALDIRACAQ… Qab su ilə dolduğu kimi YER ÜZÜ SÜLHLƏ DOLACAQ… Döyüş də silahlarını atacaq. (Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cild 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, səh. 331-335)

     Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin (Bəqərə surəsi, 208)

 … Heç kəs arasında bir DÜŞMƏNLİK QALMAYACAQ. (Sahih-i Müslim, 1/136)

  Və bütün DÜŞMƏNLİKLƏR, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz İTİB GEDƏCƏK. (Səhihi Müslim, 1/136)

…Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et! O zaman səninlə ədavət aparan kimsə, sanki yaxın bir dost olar. (Fussilət surəsi, 34)

 

HZ. MEHDİ DÖVRÜNDƏ YER ÜZÜNÜN HƏR YERİNİN ETİBARLI HALA GƏLMƏSİ

(Mehdi) zamanında NƏ BİR KİMSƏ YUXUSUNDAN OYANDIRILACAQ, NƏ DƏ BİR KİMSƏNİN BURNU QANAYACAQ. (Kıyamet Alametleri, səh. 163)

… məhz TƏHLÜKƏSİZLİK onlar üçündür və onlar hidayətə çatmışlar.. (Ənam surəsi, 82)

   Düşmənlik və KİNİ DƏ QALDIRACAQ. (Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l Fiten Tercemesi ve Şerhi, cild 10, Haydar Hatipoğlu, Bab 33, səh. 331-335)  

   Biz onların ürəklərindəki kin-küdurəti çəkib çıxardarıq. (Əraf surəsi, 43)

ƏMANƏT İTMƏYƏCƏK… (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 43)

 O mömin kəslər ki, əmanətlərini və vədlərini qoruyurlar. (Muminun surəsi, 8)     

HZ. MEHDİ DÖVRÜNDƏ GÖRÜLMƏMİŞ BİR BOLLUQ VƏ ZƏNGİNLİK YAŞANMASI

… ƏŞYANI, MALI DAĞIDACAQ, lakin bolluqdan ötəri qəbul edən olmayacaq… (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh.31)

   Şübhəsiz, o ZAMANDA MAL ÇOXALIB SU KİMİ AXACAQ olda da onu heç bir kimsə (tənəzzül edib) qəbul etməyəcək. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 464)

   O zaman ÜMMƏTİM NEMƏTLƏNƏCƏK… (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)

… Allah, öz lütfü ilə onları varlı edər (Nur surəsi, 32)

… ALLAH, İstədİyİnə qat-qat ARTIRAR.. (Bəqərə surəsi, 261-262)

Sonra sizə onların üzərində təkrar “GÜC VƏ QÜVVƏT VERDİK”, SİZƏ MALLAR VƏ UŞAQLARLA YARDIM ETDİK. (İsra surəsi, 6) 

feuille vigne

HZ. MEHDİ DÖVRÜNDƏ TORPAĞIN BƏRƏKƏTLƏNMƏSİ

… və ƏRZİN-NƏBATATI (BİTKİSİ) ÇOX OLACAQ… (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)

HƏR ŞEYİN bitkisindən Bitirdim, ONDAN BİR yaşıllıq yaratdıq, ondan bir-birinin üstünə düzülmüş dənələr çıxarırıq (Ənam surəsi, 99) 

... İnsan BİR OVUC TOXUM ATACAQ, 700 OVUC MƏHSUL ALACAQ…  (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 43)

… Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddİ sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir… (Bəqərə surəsi, 261)