Mehdilik

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -dən nəql edilən sözlərin qətilik qazandığı ilə məlumat

Əhli-sünnənin hafiz və raviləri (rəvayətləri nəql edən kəsləri) yüzlərlə hədis, təfsir (islami şərh), kəlam (Allahın varlığı, sifətləri və islamın doğruluğundan bəhs edən elm), irfan (mədəniyyət), tərcümə, lüğət və tarix kitablarında hz. Mehdi hədislərini rəvayət etmişlər. Bəziləri bunlardır:

1 – Buxari, Səhihində.

2 – Müslim ibnHəccac, Səhihdə.

3 – Buxari, Tarix- iKəbirdə.

4 – ƏbuDavud, Sünəndə.

5 – İbniMacə, Sünəndə.

6 – Hakim, Müstədrəkdə.

7 – ƏhmədibnHənbəl, Müsnedvə əl-CemiBeynəsSihahda.

8 – Tirmizi, Səhihində.

9 – İbni Kəsir, əl- Bidayetu ven Nihayedə.

10 – Həmçinin, Nəhayət-ul Bidayedə.

11 – Zəhəbi, Mizan-ul İtidalda.

12 – Həmçinin, Tezkiret-ul Huffazda.

13 – Həmçinin, Dili-ul Mizanda.

14 – Həmçinin, Tarix -ul İslamda.

15 – Həmçinin, Telhis -ul Müstədrəkdə.

16 – Muttaki, Kenz-ul Ummalda.

17 – Həmçinin, Muntahabı-Kenz-ul Ummalda.

18 – Əbu Nuaym, Hilyet-ul Övliyada.

19 – Muhibbuddin Natiq, Zahair -ul Ukbada.

20 – Həmçinin, Riyaz -un Nazırada.

21 – Yusuf ibn Yəhya Müqəddəsi, Akd -üd Dürerin.

22 – Beyhaki, əl-İtikadda.

23 – Bundan əlavə, əl- Bası ven Nüşurda.

24 –… ardı...

 

R0313Zərdüştlükdə Mehdilik inancı

İranda keçmişdə məşhur olan və Hind-Avropa mədəniyyətinə aid bütpərəst bir inanc halına gələnzərdüştlük təxminən 3500 il əvvələ söykənir. Pozulduğu və zamanlaəslindən tamamilə yönləndirildiyi açıqca görülən bu din ehtimal edildiyinə görə haqq bir dinin təhrif edilmiş halıdır. Bu təhrif edilmiş din araşdırıldıqda haqq dinlərdə olan inanc əsaslarına rast gəlinir, Allaha, Onun mələklərinə və qiyamət gününə iman, cin və şeytanların varlığı kimi haqq dinlərə məxsus olan inancların bu dində də olduğu görünür.

Zərdüştlük inancında olan mövzulardan biri də insanların dünyada gözəl bir həyat yaşamalarına vəsilə olacaq, zühur etdiyi vaxt dünyaya gözəllik, fayda, dinclik və sülh gətirəcək bir xilaskarın, yəni hz.Mehdi (ə.s)-ın varlığıdır.

Zərdüşt inancına görə, Sauşyant (dünyanın xilaskarı) adında biri (hz.Mehdi (ə.s.)) zühur edəcək və Əhrimanı, yəni şeytanı fikirlə məğlub edərək dünyanı şeytanın təsirindən qurtaracaq. Sauşyant olaraq tanıdılan adam hz. Mehdi (ə.s)-dır və Axırzamanda dünyanı şeytandan və onun təsirindən, yəni dinsiz fəlsəfələrdən və ideologiyalardan təmizləyəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın təsiri bütün dünyaya yayılacaq, dünyanın hər yeri Allaha iman edən insanlarla dolacaq. Bu inanc zərdüşt kitablarında açıq bir şəkildə ifadə edilmişdir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in bir hədisində hz.Mehdi (ə.s) haqqında belə ifadə edilir:

Əbu Basir belə deyir: İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-a “Ey Rəsulullahın övladı! Siz Əhli-beytin qaimi kimdir?” deyə soruşanda belə cavab… ardı...