icazə yoxdur

Ət-Tövhid əsərindən:

Dəkkak və əl-Varrak; Məhəmməd ibn Harun əs-Sufi Rəvyani vasitəsilə Əbdüləzim əl-Həsənidən rəvayət edər:

Əbul-Həsən əs-Salis [əleyhissalam] əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] haqqında belə buyurdu:

“Zühur edib zülm və haqsızlıqla dolub daşan dünyanı ədalətlə doldurana qədər (Hz. Mehdini) adıyla xatırlamağa icazə yoxdur.” (Məclisi, Biharül-Ənvar, Beyrut, 1404, c. 51, s. 32)

4

İkmalüdi-din əsərindən:

İbn İdris, atası Eyyub ibn Nuh Məhəmməd ibn Sinan Safvan ibn Mihrandan canlı rəvayət edər:

Cəfər Sadiq ibn Məhəmməd [əleyhissalam] buyurdu ki:

“Əl-Mehdi mənim övladımdır. Özünü adıyla xatırlamanıza icazə verilməmişdir.”

(Hədisin oxşari ət-Dakkak, əl-Əsədi, Sehl b. Mahbub, Əbdüləziz əl-ABŞI, İbn Əbu Yafur və Əbu Abdullah [Cəfər Sadiq əleyhissalam] sənədiylə İkmalüdidin əsərində zikr edilmişdir.)

(Məclisi, Biharül-Ənvar, Beyrut, 1404, c. 51, s. 32.)

4

İkmalüdi-din əsərindən:

Əl-Həmdani, Əli və onun atası vasitəsilə Məhəmməd ibn Ziyad əl-Əzdidən rəvayət edər:

Musa ibn Cəfər [əleyhissalam] əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] ilə əlaqədar danışarkən belə buyurdu:

“Onun mövludu (doğumu) insanlardan gizli tutulmuşdur. İzzət və cəlal sahibi Allah özünü zühur etdirib əvvəldən zülm və haqsızlıqla dolub daşan yer üzünü ədalətlə doldurana qədər onu (Hz. Mehdini) adıyla xatırlamanıza icazə yoxdur.”

Məclisi, Biharül-Ənvar, Beyrut, 1404, c. 51, s. 32.

4

İkmalüdi-din əsərindən:

Atam və İbn Vəlid hər ikisi Sad, Yandırdını, İsmayıl ibn Əban, Əmr ibn Şimr vasitəsilə Cabirdən rəvayət edər:

Əbu Cəfər… ardı...