hədis

1 – ci   HƏQİQƏTİN SƏSİ. 27 Mart 1909

            Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in yolu, şübhə və hiylədən münəzzəh  olduğuna görə, şübhə və hiyləni eyham edən gizləməkdən də müstağnidir. Həm də o dərəcə böyük və geniş, hər şeyi əhatə edən bir həqiqət, xüsusilə bu zaman əhlinə qarşı heç bir səbəblə saxlanmaz. Okean necə səhəngdə saxlanacaq! DƏFƏLƏRLƏ BİLDİRİRƏM Kİ, İSLAM BİRLİYİ HƏQİQƏTİNDƏ OLAN BİRLİYİ MƏHƏMMƏD (S.Ə.V), BİRLİK İSTİQAMƏTİ ALLAHIN BİRLİYİNƏ İMAN VƏ ONDAN BAŞQA İLAH OLMADIĞINI TƏSDİQ ETMƏKDİR. ƏHD VƏ ANDI DA İMANDIR. DAXİL OLANLARI, BÜTÜN M… ardı...

 

1- ci. Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi, Əkbəri (din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verir. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imanı günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaləyi- Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən, o gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri, Risaləyi Nurun şəxsi mənəvisinə hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafətə tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar.. (Tilsimlər Məcmuəsi, s. 168)

2-ci “… axır zamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə ən böyük bir Müctəhid (lazım olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxaran bir alim), həm Mücəddid (dini yeniləyici), həm Hakim, həm hz. Mehdi (ə.s), həm Mürşid (insanlara doğru yol göstərən), həm Qütbi Əzəm (zamanının ən böyük dini lideri) olaraq  nurani bir adamı göndərəcək və o şəxs də,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olacaq.” (Məktubat,  iyirmi doqquzuncu məktub, yeddinci Risalə olan yeddinci hissə, səh. 411-412)

  1. 1.     Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük Mücəddid (dini yeniləyici) olacaq.

Sünenində, Beyhaki “Şuab-ı İman” da təxric buyurdular (meydana qoydular): Hər yüz ildən bir Cənabı Allah haqq  dini yeniləyən göndərir…”… ardı...

 

1.  Hz. Cabir (r.ə), Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir:“Bu ümmətin sonradan gələnləri əvvəl gələnlərinə lənət etdiyi vaxt, kim bir hədisi söyləməsə, gizləsə Allahın endirdiyini gizləmiş olar.”(Buhari, Elm 34. 6034) 

74

 

 2.   Hz. Ənəs  (r.ə),Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir:“Kim bir elmdən soruşulsa, o da bunu gizləsə, qiyamət günü atəşdən bir qəm  ilə qəmlənər.”(Əbu Davud, Elm 9, (3658); Tirmizi, Elm 3, (2651))

74

 

          3.   Əbu Saidil-Hudri, Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir: “Kim insanların dini işlərində Allahın faydalı buyurduğu bir elmi gizləsə, Allah qiyamət günü onu bir atəş ilə qəmləndirər.”(Buhari, Elm 34, 603)

74

 

 

1) TirmizininSünenində 3-ü

2) Əbu Davudun Sünenində 8-i

3) İbn-Macənin Sünenində 8-i

4) Əhməd ibn Hənbəlin Müsnədində 12-si

5) Əbdülrəzzaq ibn Həmmamın əl-Musannəfində 8-i

6) İbn Əbi Şeyxənin el-Musannəfində 14-ü

7) İbn Hibbanın Səhihində 7-si

8) Heysəminin Zəvaidində 20-si

9) Suyutinin  Camius-Karında 8-i

10) əl-Müttəqi əl-HindininKenzül-Ummalında 59-u

11) Hakimin Müstedrekində 12-si

12) Deyləminin əl-Firdevsində 7-si

13) Darekutninin Sünənində 1-i

olmaqla, bu qaynaqlarda Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar cəmi 159 etibarlı hədisi-şərif  var.

 

Bundan əlavə böyük İslam alimlərindən,

İbn Kəsr 3,

Hafiz Busuri 2,

Zehebi 5,

Munziri 1,

Azimabadi 6,

Elbani 6 etibarlı hədisi-şərifə əsərlərində yer vermişlər.

 

Bunlar  Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar hədislərin tapıldığı etibarlı qaynaqların yalnız bir qismidir. Bunların xaricində də bir çox etibarlı qaynaqda Hz. Mehdi (ə.s) mövzusundakı hədislər və şərhlər vardır.

 cicek1