dünya hakimiyyəti

İncildə hz. Mehdi (ə.s) dövründə yaşanacaq dünya hakimiyyətinə işarə edən sözlər

Sizlər peyğəmbərlərin varisləri, Allahın atalarınızla etdiyi müqavilənin varislərisiniz. Necə ki, Allah İbrahimə belə demişdi: “Sənin soyunun vasitəsiylə yer üzündəki bütün xalqlar mübarək hesab ediləcəkdir.” (Həvvarilərin işləri,3:25)

…İbrahimin və soyuna dünyanın varisi olma vədi mübarək qanun yoluyla deyil, imandan gələn salehlik yolu ilə verildi. (Pavlustan romalılara məktub,4:13)

Mübarəklərin dünyanı mühakimə edəcəyini bilmirsiniz?…(Pavlustan korinflilərə məktub,6:2)

Onlar Allahın…kahinləri (din adamları) olacaq, Onunla birlikdə…rahatlıqla yaşayacaqsınız . (Vəhy, 20:6)

Məsih belə dedi: “Artıq mən sizinlə çox danışmayacağam. Çünki, bu aləmin rəisi gəlir. Məndə əsla onun əlaməti yoxdur.”(Yəhya,14:30)

Zəkəriyyə peyğəmbərini rəisi ilə əlaqədar məlumatı: qədim dövrlərdən bəri müqəddəs peyğəmbərlərinin ağzından bildirdiyi kimi, qulun Davudun nəslindən bizim üçün güclü bir xilaskar çıxardı. Düşmənlərimizdən, bizdən nifrət edənlərin hamısının əlindən qurtuluşumuzu təmin etdi.(Luka,Bap1,69-70)

Faraklid gələndə bütün aləmi səhvlərinə görə qınayar və onları tərbiyə edər. (Yəhya,16:8)

Kuran

 

Tövratda hz. Mehdi (ə.s) dünya hakimiyyətinə işarə edən sözlər

Soyunu göydəki ulduzlar qədər çoxaldacağam. Bu ölkələrin hamısını onlara verəcəyəm. YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN XALQLAR SƏNİN SOYUN VASİTƏSİLƏ MÜQƏDDƏS HESAB EDİLƏCƏK. (Yaradılış, 26:4)
Yerin tozu qədər saysız bir soya sahib olacaqsan. ŞƏRQƏ, QƏRBƏ, ŞİMALA, CƏNUBA DOĞRU YAYILACAQSINIZ. YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN XALQLAR SƏN VƏ SOYUN VASİTƏSİLƏ MÜQƏDDƏS HESAB EDİLƏCƏK. (Yaradılış, 28:14)
Səni (hz. İbrahim (ə.s)-ı) çox mübarək edəcəyəm. Sənin nəslini, göydəki ulduzlar kimi, dəniz kənarında olan qum kimi çoxaldacağam; SƏNİN NƏSLİN DÜŞMƏNLƏRİNİN QAPISINA HAKİM OLACAQ VƏ NƏSLİN VASİTƏSİLƏ YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN MİLLƏTLƏR MÜBARƏK QILINACAQLAR. Çünki sözümü dinlədin. (Yaradılış, 22:17-18)
O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) BÜTÜN DÜNYANI ALLAHA BİRLİKDƏ QULLUQ ETMƏLƏRİ ÜÇÜN İSLAH EDƏCƏK. Çünki belə yazılmışdır: “O zaman, birlikdə Mənə yalvarmaları, çiyin çiyinə Mənə xidmət etmələri üçün, xalqların dodaqlarını pak edəcəyəm.” [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:4)

Ona [hz. Mehdi (ə.s)-a] suverenlik, ucalıq və krallıq verildi. HƏR DİLDƏ DANIŞAN İNSANLAR VƏ BÜTÜN XALQLAR ONA XİDMƏT ETDİ… (Daniel, 7:14)
… SƏNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I)… XALQLARA İŞIQ EDƏCƏYƏM. Belə ki, kor gözləri açasan, zindandakı məhbusları, həbsxana qaranlığında yaşayanları azad edəsən. (Yeşaya, 42:6-7)
… XALQLARA BAYRAQ OLACAQ, XALQLAR ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) YÖNƏLƏCƏK… (Yeşaya, 11:10)
BÜTÜN MİLLƏTLƏR ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) DİNLƏMƏYƏ GƏLƏCƏKLƏR… (Maimonides,… ardı...

 

• Hud surəsinin 86-cı ayəsi

Əbu Cəfər (r.ə) bu əlamətləri belə saymışdır: “… O (hz. Mehdi (ə.s)) çıxınca kürəyini Kəbəyə yaslayar. Ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) 313 nəfər tabe olar. Hz. Mehdi (ə.s) əvvəlcə bu ayəni oxuyar: “Əgər möminsinizsə, bilin ki, Allahın saxladığı nemətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm”. (Hud surəsi, 86) Bu ayəni oxuyub belə deyər: “mən Allahın sizin üçün buraxdığı xəlifəsiyəm (Müsəlmanların mənəvi lideriyəm). Mən onun hüccətiyəm.” Hz. Mehdi (ə.s)-a salam verənlər belə salam verərlər: “salam sənə ey Allahın yer üzündə buraxdığı”. Sonra hər kəs ona (Hz. Mehdi (ə.s)-a) beyət edər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın adamlarının sayı on minə çatar. Allahın xaricində bir başqasına ibadət edən, yəhudi və xristian olan hər kəs ona iman edər. Beləcə yer üzündə tək bir millət hasil olar, o İslam millətidir. Sonra Allahdan başqasına tapınanların üzərinə göydən bir atəş düşər və onları yandırar. Doğrusunu Allah bilir.” (Nurul Ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 594)

 

• Nur surəsinin 55-ci ayəsi

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün… ardı...