dua etmək

Kahramanmaraş Aksu Tv canlı reportajı, 1 may 2010

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Sizə hər istədiyiniz şeyi verdi” deyir, Allah. Nə istəyirsinizsə; qələm istəyirsinizsə qələm, ihlamur istəyirsinizsə ihlamur, səhləb istəyirsinizsə səhləb, başqa nə istəyirsinizsə o.

ALTUĞ BERKER: İndi o mövzudan bəhs edirdik, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bəli. “Əgər Allahın nemətini saymağa cəhd etsəniz”, verdiyi nemətləri saymağa cəhd etsəniz. “Onu sayıb-qurtara bilməzsiniz”. O qədər çoxdurki, deyir Allah. Verdiyim nemətləri saymağa nə ömrünüz yetər, nə diliniz yetər. Kürsülər, qab-qacaqlar, avtomobillər, evlər, evlərin içindəki alətlər, televizorlar, televizorunn içindəki kiçik parçacıqlar, say say bitməz, deyilmi? “Həqiqət budur ki, insan çox zalımdır,” deyir Allah “və çox nankordur,” deyir. Yəni nankorluq edib bu nemətləri görməzlikdən gəlirlər, zülm edib anlamazlıqdan gəlirlər, deyir  Allah.

“Necə ki, İbrahim belə demişdi: Rəbbim bu şəhəri etibarlı et.”  Mehdi (ə.s)-ın zamanında Allahın icazəsi ilə biz də bütün şəhərləri etibarlı edəcəyik . Baxın, “bu şəhəri etibarlı et”. Mehdi (ə.s)-ın dövründə bütün şəhərlər etibarlı qılınacaq, hədis var. “Məni və uşaqlarımı bütlərə qulluq etməkdən uzaq tut.” Yəni darvinizmə, materializmə batmaqdan, deyil mi, Axırzamandakı mənası budur. Allahın müsəlmanları belə bir bataqlığa düşməkdən qoruması üçün dua edirik. “Rəbbim həqiqətən, insanlardan bir çoxunu çaşdırıb azdırdı.” Darvinistlər də indi, insanların bir çoxunu çaşdırıb… ardı...

 

Adnan Oktarın 18 mart 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Məryəm surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Qaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. (Bu) Rəbbinin qulu Zəkəriyyaya rəhmətinin zikridir. Nə zaman o, Rəbbinə gizlicə səsləndiyi zaman;” Allaha dua edərkən gizlicə dua etmək çox məqbuldur, gizlicə için-için, yalvara-yalvara. “Demişdi ki: “Rəbbim, şübhəsiz mənim sümüklərim boşaldı.” Yaşlılıqda kalsium bədəndən getdiyi üçün, sümüklər yavaş-yavaş əriməyə və kiçilməyə başlayar. İnsanın həm boyunda qısalma olar, həm həcmində kiçilmə olar, onun üçün kalsium alınması lazımdır. Əlavə kalsium qəbul edilməsi lazımdır. Buna baxmayaraq yenə olar, amma alınan kalsium o sürəti azaldar, inşaAllah. “Baş, yaşlılıq alovu ilə alovlandı;” saçlarda ağarma olur, yaşlılıq alovu ilə alovlandı o. “Mən sənə dua etməklə bədbəxt olmadım.” Deməli, dua edən xoşbəxt olur, Quran buna işarə edir.

 

Hz. Musa, ”hz. Mehdi (ə.s) olmaq üçün” Allaha dua etmişdir

Səlimul-əşəlldən:

“HZ. MUSA İBN İMRAN, TÖVRATIN BİRİNCİ HİSSƏSİNDƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİNƏ (əleyhissalam) (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) VERİLƏN QÜDRƏTİ VƏ FƏZİLƏTİ GÖRƏNDƏ DEDİ Kİ: “RƏBBİM, MƏNİ ALİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) OLARAQ QƏRAR QIL”. Ona belə deyildi: Həqiqətən, o (hz. Mehdi (ə.s.)), Əhmədin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in) nəslindəndir.

 

SONRA TÖVRATIN İKİNCİ HİSSƏSİNƏ BAXANDA EYNİ ŞEYİ GÖRDÜ. EYNİ SÖZÜ TƏKRARLADI VƏ ONA EYNİ CAVAB VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ HİSSƏDƏ DƏ EYNİ ŞEYLƏRİ GÖRƏNDƏ EYNİ SÖZLƏRİ TƏKRARLADI VƏ EYNİ CAVABI ALDIQ.”

(ŞeyhMuhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 280)

mekan1