Casiyə surəsi 28-32

Casiyə surəsi, 28-32-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “O gün”- qiyamət günü – ” bütün millətləri diz çökmüş görəcəksən. Hər millət öz kitabına tərəf çağırılacaqdır”, yəni Tövrat olan Tövratla, İncil olan İncillə, Qurana uyanlar Quranla, başqa heç bir kitabla deyil, öz kitabları ilə çağırılacaqlar. Ayənin davamında Allah: “Bu gün sizə etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir!” – buyurur. Kim yaxşılıq edibsə yaxşılıqla, kim pislik edibsə qarşılığını da o cür alacaq. “Bu Bizim sizin əleyhinizə həqiqəti söyləyən kitabımızdır. Şübhəsiz ki, Biz sizin etdiyiniz əməlləri yazdırmışıq!”- deyir Allah. Yəni, “Bu sizin taleyinizdədir” – deyir Allah. ” İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə” – yəni iman edən və səmimi hərəkətlər edənlərə gəlincə – Rəbbi onları Öz mərhəmətinə nəsib edəcəkdir. Bu, açıq-aşkar qurtuluş və müvəffəqiyyətdir.”

Burada Allah rəhmətiylə onları (iman gətirənləri) qoruduğunu, həm də qurtuluşa, müvəffəqiyyətə çatdıracağını bildirir. “İnkar edənlərə gəldikdə isə, (onlara deyiləcəkdir): “Məgər ayələrim sizə oxunmurdumu? Siz isə təkəbbür göstərirdiniz və günahkar adamlar idiniz.” Yəni Quran ayələri xurafat deyil, uydurma ayələr deyil. Bəziləri var ki, “mənə ayə gəldi, Allahın hökmü gəldi” deyərlər, bunlar saxta ayələrdir, və yaxud bəzi münafiqlərin uydurduqları xurafatlardır. Quran isə saxta ayələrdən ibarət deyil, Haqqın sözüdür. “Məgər ayələrim sizə oxunmurdumu? Siz isə təkəbbürlük göstərirdiniz və günahkar adamlar idiniz.” –buyurur… ardı...