adətullah

Gözlənilən Mehdi ağlasığılmaz xüsusiyyətlərlə, -adətullaha zidd olaraq- gəlməyəcək

Hz. Mehdi insanların, istəsələr də, istəməsələr də iman etməyə məcbur qalacaqları kimi bir görünüş içərisində ortaya çıxmayacaq. Tam tərsinə hz. Mehdinin məqbul və adətullaha uyğun bir görünüşü və buna yenə adətullaha uyğun, məqbul bir həyatı olacaq. Onsuz da bu səbəblə,hz. Mehdi xalq arasında asanca tanına bilməyəcək, ancaq zamanla fərq ediləcək. Bədiüzaman Səid Nursinin də söylədiyi kimi, “yaxın tələbələri belə, ancaq imanın nuruyla; ona diqqət yetirdiklərində hz. Mehdini dərk edəcəklər”.

 

A0060

 

“Məgər kafirlər o Saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O Saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayar? (Məhəmməd surəsi, 18) ayəsinin bir nöqtəsi (incə mənası), bu zamanda mömün insanlardan cahil olanların əqidəsi (xalqdan möminlərin iman səviyyəsini) və şübəhattan mühafizə (şübhə və tərəddüdlərdən qorumaq) üçün yazılmışdır. Axırzamanda baş verəcək hadisədə (reallaşacaq olan hadisələrə) dair hədislərin bir qismi mütəşabihatıQuraniya (bənzətmələrlə izah edilən Quran ayələri) kimi dərin mənaları var.

Muhkəmat (Quranın, şərhə gərək qalmayacaq şəkildəki açıq ayələri) kimi təfsir edilməz (şərh olunmaz) və hər kəs bilə bilməz. Bəlkə təfsir yerində (açıqlamaq yerinə) şərh edərlər (başqa bir şəkildə şərhlər gətirərlər).... “Kitabı… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun qışdan sonra baharın gəlməsi

Əlcavab: CƏNABI HAQQ; KƏMALI RƏHMƏTİNİ, ŞƏRİƏTİ İSLAMİYYƏT ƏDƏBİYYƏTİNƏ BİR ƏSƏRİ QORUMA OLARAQ, HƏR BİR FƏSADI ÜMMƏT ZAMANINDA BİR MÜSLİH VƏ YA BİR MÜCƏDDİD VƏ YA BİR MƏŞHUR XƏLİFƏ VƏ YA BİR QÜTBÜ ƏZƏM VƏ YA BİR MÜRŞİDİ ƏKMƏL VƏ YAXUD BİR NÖV MEHDİ HÖKMÜNDƏ MÜBARƏK ŞƏXSLƏRİ GÖNDƏRMİŞ; fəsadı aradan qaldırıb, milləti islah etmiş; Dini Əhmədiyyə (S.Ə.V)-İ mühafizə etmişdir.

Madam adəti elə cərəyan edir, AXIRZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA, ƏLBƏTTƏ ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD, HƏM ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD, HƏM HAKİM, HƏM MEHDİ, HƏM MÜRŞİD, HƏM QÜTBÜ ƏZƏM OLARAQ BİR ŞƏXSİ NURANİNİ GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ŞƏXS DƏ, ƏHLİ BEYTİ NƏBƏVİDƏN OLACAQDIR. CƏNABI HAQQ, BİR DƏQİQƏ ƏRZİNDƏ YER İLƏ GÖY ARASINDAKI ALƏMİ BULUDLARLA DOLDURUB BOŞALTDIĞI KİMİ, BİR SANİYƏDƏ DƏNİZİN FIRTINALARINA TƏSKİNLİK VERİB VƏ YAZIN İÇİNDƏ BİR SAATDA YAY MÖVSÜMÜNÜN NÜMUNƏSİNİ VƏ YAYDA BİR SAATINDA QIŞ FIRTINASINI İCAD EDƏN QADİRİ ZÜLCƏLAL; MEHDİ İLƏ DƏ, İSLAM ALƏMİNİN ZÜLMƏTİNİ DAĞIDA BİLƏR VƏ VƏD ETMİŞDİR, VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ EDƏCƏKDİR.

Qüdrəti İlahiyə nöqtəsindən baxılsa, çox asandır. Əgər səbəblər dairəsi və hikmət-Rəbbaniyəsi nöqtəsindən düşünülsə, yenə o qədər məqbul və hadisəyə layiqdir ki, ‘Əgər müxbiri Sadiqdən rəvayət olmazsa belə, hər halda elə olmaq lazım gəlir və olacaq’ deyə düşünənlər hökm edər. Belə… ardı...