Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

“Onlar (tərcüməçi vasitəsilə) dedilər: “Ey Zülqərneyn! Yəcuc-Məcuc (tayfaları) bu ərazidə fitnə-fəsad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ (yaxud xərac) versək olarmı?” (Kəhf surəsi, 94)

hqdefault

…Həqiqətən Yəcuc və Məcuc bu ərazidə fitnə-fəsad törədirlər …

… innə Yəcüc və Məcüc mufsidûnə fil ardı …

101 + 23  +  6  + 53  +  240  +  1122 = 1545/2120 (şəddəli)

 

“O (Zülqərneyn) dedi: “Rəbbimin mənə verdiyi (qüdrət və sərvət sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən) daha yaxşıdır. Elə isə gəlin öz qüvvənizlə (insani güclə) mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim!” (Kəhf Surəsi, 95)

1350487076-534learning-quran3

Ərəbcə Oxunuşu: Kala ma Mekkenni fihi rabbi hayrun fe einuni bi kuvvetin ecal beynekum ve beynehum redma (redmen)

…. Elə isə gəlin öz qüvvənizlə (insani güclə) mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim ” 

Kale    ma    Mekkenni   fihi    rabbi   hayrun     fe     einuni    bikuvvetin

131 +  41 +      120   +    95  +   212  +   810  +   80  +   197  +       508  +

ecal   beynekum    və    beynehum  redma (redmen)

104  +     122      +    6   +     107… ardı...

 

…(Hz. Mehdi (ə.s)ın) İKİ ÇİYNİNİN ALTINDA YARPAĞA BƏNZƏYƏN BİR İZ VARDIR.

(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi Dəri: 3 Sayfa283, h. 766)

images (1)

 

…İmam Məhəmməd Bəkir (ə.s) və ya İmam Cəfəri Sadiq (ə.s.) demişdir ki,“Həzrətlərinin (Hz. Mehdi (ə.s.)-ın) iki əlaməti vardır,  Qaim (ə.s)-ın başında qara bir ləkə olacaq (BAŞININ YANAQ hissəsində BİR XAL), çiyinlərinin arasında (sağ köksündə) reyhan yarpağına bənzər qara bir ləkə olacaqdır…”

 [Gaybet-ül Numanı]

 

Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri (qalibiyyəti və məğlubiyyəti) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. (Ali İmran surəsi, 140)

quran2

Ayəsinin ilk cümləsi ” Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı “

İn  yemseskum  karhun fekad messe elkavme karhun misluh

51+      230     +   308  + 184 + 160  +   177  +  308  +  575 = 1993

1993-cü ildə Türkiyədə bir sıra hadisə meydana gəlmişdir. (Jurnalist Uğur Şamçı, jurnalist Kamal Qılınca sui-qəsd və Respublika başçısı Hörmətli Turqut Özalın vəfatı)

Bosniya-Herseqovina döyüşündə 1992-1995 tarixləri arasında 200.000 Boşnak müsəlman qardaşımız  serblər tərəfindən şəhid edilmişlər.

 

Axır zaman və hz. Mehdi (ə.s)-ə aid işarə edən ayələr arasında əbcəd hesablamaları hicri 1400-cü illərə işarə edən bir çox ayələr vardır

Al-Quran

Sonrakı səhifələrdə ayələrin işarə edən hissələrinin əbcəd hesablarını verəcəyik. Bu əbcəd hesablarının verdiyi tarixlər müəyyən bir dövrə işarə edir.

Bu tarixlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyi axır zaman əlamətlərinin bir-birinin ardınca reallaşdığı dövrə aiddir.

Ayələrdə bildirilən həqiqətləri fikirləşsək, Rəbbimizin bu ayələrlə axır zamanda reallaşacaq hadisələrlə bağlı işarələri xəbər verdiyini görərik. (Doğrusunu Allah bilir)

Allah əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir!  (Yunus Surəsi, 25)

Bu ayədə keçən “…və  istədiyini doğru yola yönəldər …” cümləsindəki ərəbcə hərflərin əbcəd hesabı Hicri 1422–ci il tarixini verir. Bu tarix Miladi 2001-ci ilə uyğun gəlir.

Peyğəmbərləri onlara dedi: “Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi!” Onlar dedilər: “O necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmdarlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var-dövlət də verilməmişdir”. O dedi: “Allah sizin üzərinizə onu (hökmdar) seçdi, elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah Öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah (hər şeyi) Əhatə edəndir, Biləndir”. (Bəqərə Surəsi, 247)

Bu ayədəki “Allah sizə Talutu hökmdar göndərdi.” cümləsindəki ərəbcə hərflərin əbcəd hesabının cəmi 1420-ci ili verir. Hicri 1420–ci il tarixi isə… ardı...